Autentificare

Avem 53 vizitatori și niciun membru online

Statutul UJSLI B-N forma finala aprobata de Consiliul Judetean

 

 

 

 

 

 

S T A T U T U L

UNIUNII JUDEŢENE A SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

BISTRIŢA – NĂSĂUD

 

 

Cap. I  DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1: Denumirea uniunii este: “Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Libere din Învăţământ” Bistriţa - Năsăud (UJSLI B-N).

Art. 2: Uniunea Judeţeana a Sindicatelor Libere din Învăţământ Bistriţa - Năsăud (UJSLI B-N) este o organizaţie socio – profesională, care reuneşte pe baza liberului consimţământ, sindicatele libere cu personalitate juridică din unităţile de învăţământ, precum şi angajaţii din unităţile si instituţiile învăţământ de de pe raza judeţului Bistriţa – Năsăud, care nu s-au constituit în sindicate cu personalitate juridică, nu sunt membri ai altor organizaţii sindicale şicare solicită, în scris, să devină membri ai UJSLI.

Art. 3: UJSLI Bistriţa – Năsăud are statut propriu şi este persoană juridică înregistrată la Judecătoria Bistriţa cu nr. 179 / P. J. / 1991.

Art. 4: UJSLI Bistriţa – Năsăud are sediul în municipiul Bistriţa, strada Alexandru Odobescu nr. 3.

Art. 5: UJSLI Bistriţa – Năsăud este independentă faţă de autorităţile publice, de partidele politice, de patronate, asociaţii, culte şi de oricare alte organizaţii legal constituite.

Art. 6: UJSLI Bistriţa – Năsăud are gestiune şi buget propriu şi işi desfaşoară activitatea în conformitate cu legile din România, cu prevederile prezentului statut şi în spiritul Convenţiei nr. 87/1948 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

Art. 7: UJSLI Bistriţa – Năsăud are dreptul de a participa prin membrii săila iniţiativă legislativă, conform legii.

Art. 8: UJSLI Bistriţa – Năsăud are dreptul de afiliere/dezafiliere în sistem federativ şi/sau confederativ, conform statutului sau hotărârii Conferinţei Judeţene. UJSLI Bistriţa – Năsăud are drept de colaborare cu mişcarea sindicală naţională şi/sau internaţională.

Art. 9: UJSLI Bistriţa – Năsăud este membru fondator al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi al Uniunii Judeţene a Sindicatelor Democratice (UJSD) Bistriţa – Năsăud, iar prin acestea este afiliată la Internaţionala Educaţiei, respectiv la Confederaţia Sindicatelor Democratice din Romania (CSDR).

 

 

Cap. II  SCOPUL SI OBIECTIVELE

 

Art. 10: UJSLI Bistriţa – Năsăud are drept scop apărarea dreptului salariaţilor din învăţământ de a-şi constitui sindicate libere, fără deosebire de naţionalitate, sex, convingeri, apartenenţă politică şi religioasă, precum şi organizarea luptei unite a membrilor săi pentru obţinerea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale acestora.

Art. 11: Obiectivele UJSLI Bistriţa – Năsăud sunt următoarele:

a) Dobândirea, respectarea, reprezentarea, promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, sociale, economice, culturale, sportiv – turistice, medicale şi ecologice ale membrilor săi.

b) Reconsiderarea statutului socio – profesional al salariaţilor din învăţământ prin recâştigarea recunoaşterii morale şi a recompensei salariale în concordanţă cu importanţa socială şi legală a activităţii desfăşurate.

c) Apărarea drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi a drepturilor prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă.

d) Apărarea drepturilor legale ale sindicatelor afiliate şi ale membrilor săi, în toate cazurile în care se constată că acestea au fost nerespectate sau încălcate în mod abuziv.

e) Implicarea în elaborarea, dezbaterea şi amendarea proiectelor de legi, regulamente, metodologii şi alte acte normative care vizează învăţământul, relaţiile de muncă, domeniul social şi sindical.

f) Susţinerea reformei învăţământului şi ridicarea calitativă a activităţii didactice şi a activităţii sindicale.

g) Negocierea CCM la nivel judeţean, la nivel de unităţi şi încheierea de protocoale cu instituţiile responsabile prevăzute în lege şi în CCM la nivel de ramură şi la nivel naţional.

h) Stimularea perfecţionării personalului didactic şi al angajaţilor din învăţământ, în scopul îmbunătăţirii continue a standardului de muncă şi viaţă al acestora.

i) Menţinerea locurilor de muncă ale membrilor săi, a drepturilor legate de muncă şi protecţia muncii, îmbunătăţirea asistenţei şi protecţiei sociale.

         j) Asigurarea protecţiei liderilor şi a membrilor de sindicat, conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de muncă.

k) Pregătirea liderilor şi a membrilor de sindicat pe probleme de cunoaştere şi aplicare a legislaţiei din domeniul învăţământului, al muncii şi din domeniul sindical.

l) Menţinerea sănătăţii şi refacerea capacităţii de muncă a salariaţilor din învăţământ, inclusiv prin crearea unui sistem propriu de facilităţi pentru odihnă şi recreere.

m) Organizarea de activităţi culturale, sportive şi turistice în folosul membrilor de sindicat.

         n) Iniţierea de activităţi proprii conform legii, atragerea de donaţii şi sponsorizări prin care să fie sporit patrimoniul UJSLI.

o) Sesizarea şi stoparea tendinţelor de politizare a învăţământuluişi a mşcării sindicale.

p) Acordarea de asistenţă sindicală şi juridică membrilor săi în cazul litigiilor de muncă.

 

 

Cap. III  MODALITAŢI DE ACŢIUNE

 

Art. 12: Pentru atingerea scopului şi înfăptuirea obiectivelor sale, UJSLI Bistriţa – Năsăud, va acţiona prin urmatoarele mijloace specifice luptei sindicale:

         a) negocierea, concilierea, medierea, arbitrajul;

         b) petiţia, comunicatul, scrisoarea deschisă, protestul;

         c) sesizarea, loby-ul, interpelarea, protocolul, acordul;

         d) întrunirea, pichetarea, marşul, mitingul, demonstraţia;

         e) participarea activă a reprezentanţilor UJSLI şi ai sindicatelor afiliate în toate organismele de decizie ale administraţiei / patronatului, conform legii şi CCM.

f) colectarea, dezbaterea, aprobarea şi susţinerea propunerilor pentru elaborarea şi amendarea legilor, regulamentelor, metodologiilor şi a altor acte normative care vizează învăţământul, relaţiile de muncă, domeniul social şi sindical;

g) solicitarea de sprijin din partea uniunii, federaţiei şi confederaţiei la care UJSLI este afiliată, pentru soluţionarea conflictelor de muncă;

h) activitatea şi opinia reprezentanţilor UJSLI şi ai sindicatelor afiliate în Comisia Paritară,  în Consiliul de Administraţie şi în alte organisme de decizie, la care participă conform legii;

i) acordarea de sprijin şi susţinerea acţiunilor revendicative ale sindicatelor afiliate şi ale membrilor UJSLI;

         j) acţionarea în justiţie, sesizarea procuraturii şi a altor instanţe competente;

         k) greva;

         l)  cooperarea cu alte organizaţii sindicale;

         m) organizarea de cursuri de formare a liderilor de sindicat;

         n) negocierea preţului şi obţinerea biletelor subvenţionate, de odihnă şi tratament, conform solicitărilor membrilor de sindicat;

         o) alte forme de lupta sindicală, conform legii;

         p) sesizarea O.I.M. şi a altor foruri internaţionale în cazul încălcării de către autorităţile române, a drepturilor şi libertăţilor sindicale.

 

 

 

Cap. IV  DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL UJSLI

 

Art. 13: (1) Poate fi membru de sindicat orice persoană care are calitatea de salariat, care exercită legal o meserie sau o profesie în unităţile şi instituţiile de învăţământ de pe raza judeţului, şi solicită pe baza liberului consimţământ, înscrierea în sindicat, cu excepţia celor care le este interzis prin lege acest drept.

(2) Pot avea calitatea de membru al UJSLI Bistriţa – Năsăud, organizaţiile sindicale din unităţile şi instituţiile de învăţământ ale judeţului, care solicită afilierea prin cerere scrisă, recunoaşte şi respectă statutul UJSLI şi acceptă obligaţia de a plati cotizaţia stabilită. Cotizația unui membru de sindicat afiliat la UJSLI este în cuantum de 1% din salariul brut lunar realizat, din care jumătate se virează, conform legii, în contul UJSLI Bistrița – Năsăud.

(3) Cererea de afiliere va fi insoţita de:

a) procesul verbal de constituire a sindicatului şi de alegere a organelor de conducere;

         b) tabel nominal cu membrii de sindicat, semnat de aceştia;

         c) tabel nominal cu membrii biroului şi funcţiile acestora;

         d) copie de pe statutul legalizat şi de pe hotărârea judecatorească;

(4) Afilierea este aprobata de Consiliul Judeţean cu majoritatea simplă a celor prezenţi;

(5) Calitatea de membru al UJSLI începe cu data aprobării afilierii;

(6) Afilierea la UJSLI este incompatibilă cu afilierea la o altă organizaţie sindicală;

(7) Grupele sindicale cu un numar mai mic de 15 membri, sau sindicatele care încă nu şi-au dobândit personalitatea juridică, se pot afilia la UJSLI în condiţiile art. 13 aliniatul (3) lit. a) b) c).

(8) Liderii sindicatelor afiliate la UJSLI, membri ai Consiliului Judeţean, vor primi lunar o indemnizaţie de minim 10% din cotizaţia, rămasă la unitatea de învăţământ, care este egală cu jumătate din 1% din salariul brut.Această indemnizaţie se va aproba în Adunarea Generală a sindicatului din unitatea de învăţământ.

Art. 14: Calitatea de membru sau sindicat afiliat al UJSLI se pierde prin:

         a) încălcarea statutului UJSLI;

         b) participarea la acţiuni antisindicale care prejudiciaza imaginea şi activitatea UJSLI;

         c) denigrarea liderilor de sindicat şi defăimarea activităţii sindicale;

         d) neplata cotizaţiei pe o perioadă de două luni consecutive sau de trei luni cumulate într-un an calendaristic;

e) cererea de dezafiliere, exprimată în scris, semnată de membrii biroului şi însoţită de o copie a procesului verbal incheiat în adunarea generală care a hotarat dezafilierea;

f) cererea de retragere din sindicat sau pierderea calităţilor prevăzute de lege.

Calitatea de membru al UJSLI încetează la data aprobării cererii de retragere, care se face în prima şedinta a Consiliului Judeţean după data înregistrării cererii.

Art. 15: În una din situaţiile prevăzute de Art. 14 lit. a) b) c) d)  Biroul Operativ al UJSLI B – N, procedează la:

         a) atenţionarea verbală a conducerii sindicatului;

         b) atenţionarea în scris a conducerii sindicatului;

         c) informarea adunării generale a sindicatului afiliat;

         Biroul Operativ informează Consiliul Judeţean despre măsurile luate şi propune spre aprobare:

a) suspendarea liderului din Consiliul Judeţean al UJSLI;

         b) excluderea.

Retragerea calităţii de membru al UJSLI este analizată de Biroul Operativ şi supusă aprobarii Consiliului Judeţean, care se pronunţă cu 2/3 din voturile exprimate.

Art. 16: (1) In cazul retragerii sau excluderii din UJSLI, sindicatul afiliat / membrul are obligaţia de a plati cotizaţia pană la data încetării efective a calităţii de membru.

(2) In conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare, cotizaţia, sumele sau bunurile donate UJSLI nu pot face obiectul unor cereri de restituire.

(3) Retragerea din UJSLI atrage după sine pierderea tuturor facilităţilor acordate de uniune, inclusiv a dreptului de a beneficia de prevederile CCM negociat de UJSLI, fară plata contribuţiei prevăzută de acesta.

(4) Reprimirea în UJSLI se poate face după o luna de zile, la solicitarea scrisă a conducerii sindicatului şi în condiţiile hotărâte de Consiliul Judeţean.

 

 

 

Cap. V   DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR UJSLI

 

Art. 17: Membrii UJSLI au urmatoarele drepturi:

a) să-şi organizeze şi să-şi desfăşoare întreaga activitate în deplină autonomie pe baza statutelor proprii sau pe baza statutului UJSLI.

b) să-şi desemneze reprezentanţii la Conferinta Judeţeană a UJSLI conform normei de reprezentare;

c) să aleagă, să candideze şi să fie aleşi în organele de conducere ale sindicatului şi ale UJSLI, conform legii sindicatelor şi statutelor;

d) să avanseze propuneri şi să participe la luarea şi aplicarea deciziilor organelor de conducere;

e) să aducă amendamente la proiectele de legi, metodologii şi regulamente şi să iniţieze propuneri de acte normative, să motiveze şi să-şi susţină opiniile;      

f) să beneficieze în mod egal de facilităţile obţinute de UJSLI;

g) să-şi exprime liber propria opinie, în toate forurile UJSLI, şi să şi-o susţină chiar şi după adoptarea deciziei;

h) să ceară şi să primească sprijinul UJSLI pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor statutare proprii şi care nu contravin legii, statutului şi hotărârilor UJSLI;

i) să contribuie cu propuneri la îmbunătăţirea CCM la nivel de ramură şi la nivel judeţean, să negocieze şi să încheie CCM la nivel de unităţi;

j) să fie informaţi operativ şi obiectiv asupra intenţiilor, acţiunilor şi activităţilor UJSLI;

k) să solicite şi să primească sprijin din partea UJSLI, pentru soluţionarea conflictelor de muncă;

l) să informeze UJSLI despre propria activitate;

m) alte drepturi prevăzute de legislaţie şi de hotărârile organelor de conducere ale UJSLI;

n) pentru facilitarea drepturilor prevăzute la literele d), e), g), i) şi j) din acest articol şi pentru descentralizarea şi transparenţa deciziilor, se constituie Consiliul Consultativ al UJSLI, format din 21 de membri aleşi de Consiliul Judeţean dintre membri acestuia, care nu sunt în organele de conducere ale UJSLI. Atribuţiile şi modul de funcţionare a Consiliului Consultativ se vor stabili prin regulament, aprobat de Consiliul Judeţean.

         Art. 18: Membrii UJSLI au urmatoarele îndatoriri:

a) să cunoască şi să respecte statutul UJSLI, statutul propriu şi legislaţia sindicală, legislaţia muncii şi legislaţia şcolară;

b) să participe şi să susţină solidar şi activ acţiunile UJSLI, ale federaţiei şi confederaţiei la care UJSLI este afiliată, în lupta pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor membrilor de sindicat;

c) să acţioneze unit pentru înfăptuirea hotărârilor şi măsurilor stabilite statutar de UJSLI. Sindicatele care, prin votul Adunarii Generale la care este invitat un reprezentant al UJSLI, nu acceptă anumite hotărâri, nu sunt obligate să participe la îndeplinirea lor, dar sunt obligate să se abţină de la orice acte potrivnice realizării hotărârilor majorităţii;

d) să achite lunar cotizaţia, pe stat de plată, conform numărului de membri, şi s-o vireze în contul UJSLI;

e) să informeze membrii de sindicat despre activităţile UJSLI şi ale federaţiei;

f) să nu intreprindă acţiuni de natură să aducă prejudicii UJSLI şi/sau membrilor săi, să acţioneze împotriva atacurilor nejustificate la adresa UJSLI şi a membrilor săi;

g) să-şi exercite dreptul de a verifica şi de a cere respectarea drepturilor legale şi a celor ce decurg din contractele colective si individuale de muncă;

h) alte îndatoriri şi obligaţii ce decurg din legile în vigoare şi din contractele de muncă;

i) să negocieze si să încheie CCM la nivel judeţean şi la nivel de unitate, conform legii 130/1996, modificată, completata şi republicată, şi cu CCM încheiat la nivel de ramură învătământ;

j) să negocieze şi să încheie protocoale conform CCM.  

        

 

Cap. VI  ORGANELE DE CONDUCERE, DURATA MANDATULUI, ATRIBUŢII, MODUL DE ALEGERE ŞI DE REVOCARE

 

Art. 19: Organele de conducere ale UJSLI sunt:

         a) Conferinţa Judeţeană;

         b) Consiliul Judeţean;

         c) Biroul Operativ;

         d) Biroul Executiv;

         e) Preşedinte.

Art. 20: (1) Organul superior de conducere este Conferinţa Judeţeană, care se convocă o data la 5 ani, în sesiune ordinară. Covocarea Conferinţei se face la propunerea preşedintelui, a cel puţin 1/3 din membri Biroului Operativ sau a cel puţin 1/3 din membri Consiliului Judeţean, şi se aprobă de Consiliul Judeţean, cu 2/3 din voturile celor prezenţi. Conferinţa Judeteană extraordinară se convocă ori de cate ori este nevoie, în aceleaşi condiţii.

         (2) Conferinţa Judeţeană este constituită din delegaţii alesi de sindicatele afiliate, potrivit normei de reprezentare stabilită de Consiliul Judeţean şi înscrişi în tabelele cu delegaţii. Tabelele cu delegatii, semnate şi ştampilate de liderul de sindicat, se trimit la sediul UJSLI cu cel putin 7 zile înainte de data conferinţei. Conferinţa este statutară în prezenţa a cel putin 2/3 din delegaţii nominalizaţi.

         (3) Membrii Biroului Operativ şi ai Comisiei de cenzori sunt delegaţi de drept la Conferinţa Judeţeană.

         (4) Conferinţa Judeţeană adopta hotărâri cu majoritate simplă, în conformitate cu procedura aprobată de Conferinţa Judeţeană.

         (5) Data, locul, ordinea de zi şi durata Conferinţei Judeţene se stabilesc de Consiliul Judeţean cu cel puţin 30 de zile inainte.

Art. 21: Conferinţa Judeţeană are urmatoarele competenţe:

         a) aprobă ordinea de zi şi procedura de desfăşurare şi de vot;

         b) analizează şi evaluează activitatea UJSLI şi a organelor de conducere;

         c) stabileşte obiectivele şi direcţiile de acţiune ale UJSLI pe termen mediu şi lung;

         d) amendează sau modifică statutul UJSLI şi il aprobă;

         e) hotărăşte asupra moţiunilor, apelurilor şi propunerilor adresate Conferinţei;

         f) decide afilierea/dezafilierea în sistem federativ/confederativ;

         g) alege Comitetul elector, format din trei delegaţi care nu candidează pentru funcţiile Biroului Operativ sau pentru Comisia de cenzori, care au vechime, ca lider de sindicat, cel puţin 4 ani şi care sunt recunoscuţi în privinţa corectitudinii şi imparţialităţii;

         h) alege Comisia de numărare a voturilor, formată din trei delegaţi;

         i) alege individual şi pe funcţii, prin vot secret sau deschis, cu majoritate simplă, în etape succesive, membrii Biroului Operativ şi ai Comisiei de cenzori, dintre persoanele care şi-au depus candidatura conform hotărârii Consiliului Judeţean. Comitetul elector primeşte dosarul cu candidaturile depuse şi acceptă, la solicitarea candidaţilor, modificarea candidaturii conform funcţiilor aprobate de Conferinţa Judeţeană.

Art. 22: Conferinţa Judeţeană extraordinară are aceleaşi competenţe ca şi Conferinţa Judeţeana ordinară;

Art. 23: (1) Pentru funcţii de conducere în Biroul Operativ al UJSLI pot candida persoane care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:

         a) sunt delegate la Conferinţa Judeţeană;

         b) cunosc si respecta Legea Sindicatelor şi statutul UJSLI;

         c) nu deţin funcţii de conducere în partidele politice, în administraţie şi patronate;

         d) au capacitate de exerciţiu deplină şi nu execută pedeapsa interzicerii acestui drept;

         e) nu au făcut parte din organele de securitate, nu au fost ofiţeri acoperiţi, nu au fost informatori ai securităţii şi nu au avut funcţii de partid plătite;

         f) dau dovadă de competenţă profesională şi de conduită morală;

         g) dovedesc experienţă sindicală, de cel puţin 2 ani, în funcţia de lider  de sindicat, la nivel de unitate de învăţământ sau la nivel judeţean;

         h) au participat la cursuri de formare pe probleme sindicale şi de legislaţie.

(2) Candidaturile se depun la secretariatul UJSLI, cu cel puţin 7 zile înainte de data Conferinţei şi conform Art.21 i) se predau, în ziua conferinţei,  Comitetului elector. Candidatura va conţine data naşterii şi va fi insoţită de documente şi de o declaraţie pe proprie raspundere pentru punctele: c), d), e), g) şi h). Comitetul elector şi Comisia de numărare a voturilor răspund de organizarea şi desfăşurarea alegerilor conform procedurii, precum şi de corectitudinea acestora.

          (3) Mandatul celor aleşi este de 5 ani.

Art. 24: (1) Organul de conducere al UJSLI, între conferinţe, este Consiliul Judeţean. Consiliul Judeţean este constituit din preşedinţii sindicatelor cu personalitate juridică, afiliate la UJSLI, şi ai sindicatelor din unităţile de învăţământ fără personalitate juridică,afiliate la UJSLI, din membrii Biroului Operativ şi ai Comisiei de cenzori.

         (2) Consiliul Judeţean se convoca trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui, a cel puţin 1/3 din membrii Biroului Operativ sau a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Judeţean şi este statutar constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi

         (3) Hotărârile se iau cu jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Judeţean, cu excepţia cazurilor în care statutul prevede altfel.

Art. 25: Consiliul Judeţean are următoarele competenţe:

         a) decide şi acţionează pentru atingerea scopului şi realizarea obiectivelor UJSLI;

         b) duce la îndeplinire hotărârile Conferinţei Judeţene şi propriile hotărâri;

         c) aprobă afilierea la UJSLI, retragerile, suspendările şi excluderile din UJSLI;

         d) suspendă sau eliberează din funcţie orice membru al Biroului Operativ şi al Comisiei de cenzori, cu un numar de voturi egal cu 3/4 din numarul membrilor săi;

         e) alege dintre membri Consiliului Judeţean, cu 2/3 din voturile exprimate, persoanele care vor asigura interimatul pană la prima Conferinţă Judeţeană, în caz de vacantare a unei funcţii din Biroul Operativ sau din Comisia de cenzori;

         f) hotărăşte cu 2/3 din membrii săi, declanşarea unei greve generale;

         g) stabileşte cuantumul cotizaţiei către UJSLI, a membrilor săi;

         h) hotărăşte afilierea la federaţii şi/sau confederaţii sindicale precum şi retragerea din aceste structuri, cu 3/4 din voturile membrilor săi;

         i) hotărăşte sancţiunea pentru membrii UJSLI care încalcă statutul;

         j) hotărăşte declanşarea conflictelor de munca, modalităţile de acţiune şi de soluţionare a acestora;

         k) adoptă platforma de revendicări a federaţiei, şi/sau face propuneri pentru modificarea şi completarea acesteia;

         l) aprobă execuţia bugetară pe anul prcedent şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul următor;

         m) hotărăşte numărul posturilor şi structura acestora, pentru salariaţiiUJSLI;

         n) ia hotărâri cu privire la infiinţarea de publicaţii şi de unităţi economice, sociale, de cultură şi sportiv – turistice;

         o) stabileşte norma de reprezentare pentru Conferinţa Judeţeană;

         p) aprobă propriul regulament de funcţionare şi pe cel al Biroului Operativ;

         r) aprobă reprezentanţii UJSLI în Comisia Paritară la nivel judeţean.

Art. 26: (1) Intre şedintele Consiliului Judeţean, conducerea UJSLI B-N este asigurată de Biroul Operativ.

         (2) Biroul Operativ este alcatuit din 9 membri aleşi de Conferinţa Judeţeană pe urmatoarele funcţii:

  • Preşedinte;                                     
  • Secretar unional;         
  • 3 vicepreşedinți           
  • 4 membri;

(3) Biroul Operativ se intruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din membrii săi.

(4) Biroul Operativ este statutar constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi, iar hotărârile se iau prin vot deschis cu majoritate simplă din numărul membrilor săi.

(5) In prima şedinţa a Biroului Operativ se vor stabili atribuţiile membrilor pe departamente, domenii şi zone ale judeţului.

         Art. 27: (1) Biroul Operativ are următoarele competenţe:

a) elaboreaza strategia şi modalităţile de acţiune pentru atingerea scopului şi realizarea obiectivelor UJSLI;

b) acţionează pentru realizarea hotărârilor Consiliului Judeţean şi a propriilor hotărâri;

c) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, şi-l supune aprobarii Consiliului Judeţean;

d) prezintă periodic, în Consiliul Judeţean, informări cu privire la activitatea membrilor Biroului Operativ, pe domenii, compartimente şi zone;

         e) sprijină sindicatele afiliate în realizarea demersurilor pentru dobandirea personalităţii juridice şi participă prin delegaţi la activităţile şi acţiunile lor;

         f) aprobă cheltuielile pentru investiţii şi pentru dotarea materială şi asigură gestionarea bunurilor din patrimoniul UJSLI;

         g) elaborează proiectul regulamentului Consiliului Judeţean şi al regulamentului propriu şi le supune spre aprobare Consiliului Judeţean;

         h) elaborează şi aprobă fişa postului, aprobă angajarea pe post sau desfacerea contractului de munca, pentru salariaţii UJSLI;

         i) aprobă propunerea de degrevare în ordinea funcţiilor şi în conformitate cu CCM la nivel de ramură învătământ şi o transmite federaţiei;

         j) hotărăşte asupra problemelor de personal şi de salarizare a personalului angajat, precum şi asupra indemnizaţiilor si premiilor acordate membrilor organelor de conducere şi salariaţilor, în raport cu funcţia şi cu activitatea depusă;

         k) aprobă criteriile şi cuantumul ajutoarelor acordate de UJSLI membrilor săi, aflaţi în situaţii deosebite;

         l) aprobă cheltuielile pentru susţinerea soluţionarii conflictelor de muncă şi pentru unele acţiuni sindicale, profesionale, sociale, culturale şi sportiv – turistice;

                   m) întocmeşte proiectul de buget şi-l supune aprobării Consiliului Judeţean;

n) participă, prin membrii aleşi sau prin delegaţi, la convocările organizaţiilor la care UJSLI este afiliată;

(2) Biroul executiv este format din 2 (doi) membri, presedinte si secretar unional si are urmatoarele competente:

         a) asigura si raspunde pentru derularea executiei bugetare;

         b)propune ordinea de zi a sedintelor Biroului Operativ si a Consiliului Judetean;

         c)propune Biroului Operativ si Consiliului Judetean spre aprobare, reprezentantii UJSLI BN in comisia paritara UJSLI –ISJ;

         d) stabileşte problemele care urmează a fi dezbătute şi soluţionate în Comisia Paritară;

         e) asigură transmiterea informaţiilor către sindicatele afiliate şi primeşte cererile, propunerile şi sesizările membrilor săi;

         f) analizează, propune soluţii şi urmăreşte rezolvarea cererilor şi revendicărilor membrilor săi;

         g) desemnează reprezentanţi în structurile de negociere cu angajatorul şi cu administraţia locală, precum şi la toate comisiile şi organismele în care conform legii, sindicatele reprezentative au membri sau observatori;

         h) verifică respectarea obligaţiilor faţă de UJSLI a sindicatelor afiliate;

         i) duce la îndeplinire hotărârile Biroului Operativ şi ale Consiliului Judeţean;

         j) soluţionează problemele curente ale membrilor de sindicat.

 

Art. 28: Membrii Biroului Operativ îşi desfaşoară activitatea conform prevederilor Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.

Art. 29: Activitatea Biroului Operativ este coordonată de preşedinte, care are urmatoarele competenţe:

a) asigură permanenţa activităţii UJSLI şi rezolvarea problemelor curente, personal sau prin membrii degrevați ai Biroului  Executiv şi prin angajaţii UJSLI;

b) reprezintă interesele UJSLI şi ale membrilor săi în relaţiile cu angajatorii, cu administraţia judeţeană şi locală, cu presa, cu alte sindicate, cu federaţia şi confederaţia la care UJSLI este afiliată, cu alte organizaţii, cu persoane juridice şi fizice. Delegarea autorităţii în acest sens, poate fi facută catre alţi membrii ai Biroului Operativ, prin regulament sau de catre preşedinte. In absenţa preşedintelui, interesele UJSLI şi ale membrilor săi sunt reprezentate de membrii  Biroului Executiv;

c) coordonează şi controlează activitatea membrilor Biroului Operativ, pe domenii, compartimente şi teritorial;

d) informează Biroul Operativ despre activitatea desfăşurată intre şedinţele acestuia;

e) supune aprobării Biroului Operativ problemele ce vor fi dezbătute în Comisia Paritară şi solicită convocarea eacesteia;

f) conduce şedinţele Biroului Operativ şi ale Consiliului Judeţean;

g) raspunde de execuţia bugetară;

h) asigură accesul Comisiei de Cenzori, în plenul ei, la documentele financiar – contabile ale UJSLI;

i) răspunde de gestionarea patrimoniului UJSLI şi de modul de folosire al acestuia. Responsabilitaţi în acest sens se pot atribui prin regulament către membrii Biroului Operativ şi angajaţii JUSLI;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul Operativ şi de Consiliul Judeţean;

         Art. 30: (1) Comisia de cenzori este organul de control intern, economic şi financiar.

(2) Comisia de cenzori este formată din preşedinte şi 2 membri, aleşi de Conferinţa Judeţeană.

(3) Comisia de cenzori verifică anual activitatea financiară şi economică a UJSLI, sau la solicitarea Consiliului Judeţean.

(4) In prima şedinţa a Comisiei de cenzori, aceasta işi stabileşte responsabilităţile şi îşi intocmeste programul activităţilor.

(5) Comisia de cenzori prezintă periodic informări în Consiliului Judeţean şi raportul activităţii proprii în Conferinţa Judeţeană.

Art. 31: Suspendarea sau revocarea membrilor Biroului Executiv, ai Biroului Operativ şi ai Comisiei de cenzori se propune: de preşedinte, de cel puţin 1/3 din membrii Biroului Operativ sau de cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Judeţean, şi se hotarăşte de Consiliul Judeţean, în una din situaţiile următoare:

         a) devine incompatibil cu funcţia deţinută;

         b) încalcă în mod voit şi repetat prevederile statutului UJSLI;

c) săvârşeşte fapte care aduc prejudicii grave imaginii şi activităţii UJSLI;

d) încalcă grav dişciplina sindicală sau încalcă în mod repetat, cu vinovăţie, obligaţiile sindicale ce îi revin;

e) dovedeşte inactivitate, dezinteres sau lipsa capacitaţii în exercitarea mandatului, pe o perioada de 3 luni consecutive.

 

 

Cap. VII PATRIMONIUL UJSLI

        

         Art. 32: Patrimoniul UJSLI este compus din bunuri mobile şi imobile astfel:

                   a) cotizaţiile lunare ale membrilor UJSLI;

                   b) donaţii, sponsorizari şi dobânzi;

                   c) obiectele din inventarul UJSLI;

                   d) cota-parte din patrimoniul fostului UGSR;

                   e) profitul realizat din activităţile proprii;

                   f) orice alte bunuri dobandite conform legii.

         Art. 33: Patrimoniul UJSLI este indivizibil şi netransmisibil.

Art. 34: Gestionarea patrimoniului revine în sarcina Biroului Operativ, ale cărui hotărâri se aduc la cunoştinţa Consiliului Judeţean.

Art. 35: Gestionarea fondurilor băneşti ale UJSLI se face cu aprobarea Biroului Operativ, prin membrii care au specimen de semnătură în bancă. Persoanele care au specimen de semnătură pentru acces la conturile UJSLI sunt: preşedintele – prima semnatură, prim vicepreşedintele şi secretarul unional – a doua semnatură.

 

 

 

Cap. VIII DIVIZAREA, COMASAREA SAU DIZOLVAREA UJSLI. DISTRIBUIREA, TRANSMITEREA SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

 

Art. 36: (1)Divizarea, comasarea sau dizolvareaUJSLI poate fi hotărâtă numai de Conferinţa Judeţeană, în prezenţa a cel puţin 3/4 din numărul delegaţilor, stabilit conform normei de reprezentare, iar hotărârile în acest sens se iau cu cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor.

            (2) Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiei sindicale se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, care prevede expres aceste modalităţi.

Art. 37: UJSLI nu poate fi dizolvată şi nu i se poate suspenda activitatea în baza unor dispoziţii ale autorităţilor administraţiei publice sau ale patronatelor.

Art. 38: Conferinţa Judeţeană, în condiţiile art. 36, hotărăşte asupra distribuirii, transmiterii şi divizării patrimoniului UJSLI.

Art. 39: Bunurile primite în folosinţă de la stat, vor fi restituite.

 

 

 

 

 

Cap. IX DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 40: UJSLI Bistriţa – Năsăud are sigiliu propriu, firmă şi legitimaţii pentru membrii Biroului Operativ.

Art. 41: Toate documentele financiar – contabile, hotărârile, deciziile, procesele verbale ale organelor de conducere ale UJSLI, precum şi actele intrate şi ieşite, se îndosariază şi se păstrează în arhiva UJSLI.

Art. 42: Se mentine titlul de presedinte de onoare alUJSLI B-N pentru domnul profesor Titu Rauca.

Art. 43: Membrii de sindicat care au facut parte din Biroul Operativ al UJSLI şi nu au fost suspendaţi sau revocaţi din vina lor, primesc cu ocazia pensionarii, sau la expirarea mandatului o diploma de merit personalizată, însoţită de un premiu aprobat de Biroul Operativ.

Art. 44: Membrii fondatori ai UJSLI işi pastreaza această calitate până la retragerea din UJSLI.

Art. 45: UJSLI B-N poate acorda titluri de onoare pentru membri Biroului Operativ, ai Consiliului Județean,  sau pentru alți membri de sindicat, pe baza unui regulament aprobat de Consiliul Județean al UJSLI.

Art. 46: Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării lui în Conferinţa Judeţeană a UJSLI, care s-a ţinut la data de  12 februarie 2016.

 

Bistriţa, 15 februarie 2016