Autentificare

Avem 17 vizitatori și niciun membru online

Cum se vor justufica cei 700 de lei pentru formarea fiecarui cadru didactic

Cum se vor justifica cei 700 de lei pentru formarea fiecărui cadru didactic

 
 
 
 
 
 
1 Vote

100_4538Deoarece în şcolile Gorjului s-au primit pentru fiecare cadru didactic câte 700 de lei pentru formare profesională, în perioada ianuarie-iunie  2015 cadrele didactice vor trebui să justifice printr-un memoriu cheltuirea acestor bani. Iată ce activităţi pot să fie menţionate potrivit legislaţiei în vigoare:

Potrivit lui Gabriel Leahu,manager al acestui proiect, în acord cu prevederile art. 4 alin. (4) lit. d) al Metodologiei privind implementarea proiectului sistemic ”Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții”, aprobată prin OMEN 4871/5.11.2014, cu modificările ulterioare, cu prevederile art. 4 și 75 ale Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECT 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care au beneficiat de acordarea subvenției desfășoară, la alegere, în funcție de nevoile profesionale, activități specifice pentru dezvoltarea profesională, prin participarea la orice formă de dezvoltare profesională/formare continuă (de tip: nonformal, informal, formal):

– studiu individual, dezbateri în grup, sesiuni metodico-științifice de comunicări;

– simpozioane/conferințe, schimburi de experiență, parteneriate educaționale pe probleme de specialitate și/sau psihopedagogice;

– elaborare și prezentare de referate cu conținut de specialitate, didactic sau psihopedagogic;

– recenzii și prezentări de carte;

– elaborare și valorificare a unor proiecte de cercetare realizate individual sau în echipă;

– activități practice cu rol demonstrativ sau aplicativ;

– vizite de studiu la instituții culturale, biblioteci, muzee din țară sau din străinătate, mese rotunde, ateliere teoretice și practice (pictură, muzică, fotografie, graffitti, teatru, IT, jocuri interculturale, jocuri de cooperare), discuții în grupuri mici sau în plen despre probleme de actualitate, tabere, cercuri, proiecte inițiate de organizații nonguvernamentale sau de alte instituții;

– stagii de informare științifică de specialitate și în domeniul științelor educației;

– forme de perfecționare prin corespondență;

– cursuri organizate de instituții de învățământ superior, societăți științifice sau alte organizații profesionale ale personalului didactic;

– programe și activități de perfecționare a pregătirii științifice, psihopedagogice și didactice;

– cursuri de pregătire a examenelor de obținere a gradelor didactice II și I;

– programe de conversie profesională;

– studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licență;

– activități metodico-științifice și psihopedagogice, realizate la nivelul unității de învățământ sau pe grupuri de unități, respectiv catedre, comisii metodice și cercuri pedagogice;

– stagii periodice de informare științifică de specialitate și în domeniul științelor educației;

– cursuri de perfecționare a pregătirii de specialitate, metodice și psihopedagogice;

– cursuri de formare în vederea dobândirii de noi competențe și calități/funcții, conform standardelor de pregătire specifice;

– cursuri de pregătire și perfecționare pentru personalul de conducere, de îndrumare și de control, potrivit unor programe specifice;

– burse de perfecționare și stagiile de studiu și documentare, realizate în țară sau în străinătate;

– cursuri postuniversitare de specializare;

– programe de formare continuă acreditate sau avizate;

– studii universitare de masterat pentru cadrele didactice care au absolvit ciclul I de studii universitare de licență;

– programe postuniversitare;

– studii universitare de doctorat;

– dobândire de noi specializări didactice, diferite de specializarea/specializările curentă/e;

– alte programe de perfecționare științifică, didactică și psihopedagogică sau pentru dobândire de competențe complementare care diversifică gama activităților și funcțiilor ce pot fi prestate de personalul didactic, respectiv consiliere educațională și orientare în carieră, asistență socială;

– cursuri specifice de pregătire și perfecționare pentru personalul didactic auxiliar: secretariat, birotică, tehnică de calcul, arhivare, comunicare, biblioteconomie, asistență socială, psihologie școlară, puericultură, prim-ajutor, sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase în mediul școlar;

– orice alte activități care contribuie la dezvoltarea profesională, realizate prin diverse forme/programe în raport cu exigențele actuale ale învățământului, în funcție de necesitățile și de interesele de perfecționare a diferitelor categorii de personal didactic.

Participarea la astfel de activități se va consemna în raportul individual de dezvoltare profesională, conform modelului de raport elaborat de Ministerul Educației Naționale.