Autentificare

Avem 14 vizitatori și niciun membru online

Acte necesare privind costituirea organizatiei sindicale si dobandirea P.J.

Acte necesare pentru dobândirea personalității juridice a sindicatului:

         Se cer detalii de la Judecatoria aparținatoare  (ce acte trebuie) pentru că fiecare judecătorie are pretenții proprii.

 

1. Cerere,  către Judecătoria din raza teritorială; (cf. model)

2. Chitanță (taxa judiciară de timbru: 200 lei; de văzut dacă trebuie ; se plătește la imp. și taxe)

3. Hotărîrea Adunarii Generale de constituire; (scrisă de mînă; original și 3 copii cf. cu originalul)

4. Tabel nominal cu membrii fondatori (cf. model), anexă la hotărîrea adunării de constituire; (original + 3 copii cf. cu originalul)

5. Statutul (original legalizat de notar + 3 copii)

6. Tabel nominal cu conducerea sindicatului (cf. model); (original + 3 copii cf. cu originalul)

7 Act de custodie/comodat pentru sediul sindicatului; (original + 3 copii cf. cu originalul)

8. Mărimea patrimoniului inițial (extras de cont)

Obs. La notar, pentru legalizare, se merge cu originalul + o copie.

 

Domnule președinte,

 

         Subscrisul Sindicatul Învățământ din Școala Gimnazială  ………. , cu sediul în …, constituit în Adunarea Generală a membrilor fondatori din data ….., prin împuternicitul special al sindicatului dl/d-na ……….  desemnat de Adunarea Generală, posesor al CI seria … nr. …., cu domiciliul în ……, vă rugăm să dispuneți dobândirea personalității juridice pentru Sindicatul Învățământ din Școala Gimnazială ………

         În fapt:  În data de .................... s-a constituit Sindicatul Învățământ Școala  Gimnazială  ……, conform  hotărîrii  anexate.

         În drept: Legea 62/2011- Legea dialogului social, Art. 14 – 20.

Anexăm prezentei cereri urmatoarele acte:

1. Hotărârea Adunarii Generale de constituire: original + 3copii;

2. Statutul (original + 3 copii);

3. Lista membrilor organului executiv de conducere al sindicatului (original + 3 copii);

4. Chitanță (+3 copii) – taxă judiciară de timbru pentru dobândirea personalității juridice;

5. Tabel nominal cu membri fondatori (original + 3 copii cf. cu originalul);

6. Dovada pentru sediu (act original + 3 copii cf. cu originalul);

7. Patrimoniul inițial (extras de cont, act de donatie, etc.).

 

Data:                                                                   Semnatura

 

Către președintele Judecatoriei ………………

 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

 

         Încheiată azi …. în Adunarea Generală de constituire a Sindicatului din Școala Gimnazială …. La ședință participă  un număr de ….. (minim 15) membri fondatori ai sindicatului cuprinși în tabelul anexă la actuala hotărîre.

 Se alege un prezidiu format din 3 persoane: ….. și o comisie formată din două persoane: …., pentru redactarea hotărîrii.

 Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

         1. Dezbaterea, amendarea și aprobarea statutului sindicatului;

         2. Alegerea organelor de conducere ale sindicatului și a comisiei de cenzori.

         Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate. ( sau altfel)

Dl/D-na …… dă citire proiectului de statut. Se fac urmatoarele propuneri de modificare și completare a statului:

-

-

         Se supun pe rând la vot. Se aprobă propunerea/rile …., se resping propunerile ……. Se supune la vot aprobarea formei finale a statutului. ( De fiecare dată când se supune la vot se va trece în hotărîre nr. de voturi ”pentru”, nr. de voturi ”împotrivă”, abțineri.)

         2. Pentru alegerea organelor de conducere, conform statutului aprobat, se stabilește și se votează procedura. Se consultă Adunarea Generală dacă prezentarea  candidaților pentru ocuparea funcțiilor se va face pe bază de propuneri din partea membrilor fondatori, sau prin depunerea candidaturilor. Adunarea Generală a hotărât  cu majoritate de voturi/ unanimitate ca prezentarea candidaților să se facă prin ……. Se consultă Adunarea Generală asupra procedurii de vot, adică la alegerea pe funcții a conducerii, să se procedeze prin vot deschis sau prin vot secret. Adunarea Generală a hotărât cu … voturi pentru, … voturi împotrivă și …. abțineri ca procedura de vot să fie: …. ( De regulă, când este o singură propunere sau o singură candidatură, se aprobă vot deschis, iar când sunt mai multe candidaturi  sau propuneri pentru aceeași funcție se aprobă vot secret.)

Se trece la alegerea pe funcții a organelor de conducere:

Pentru funcția de președinte s-au(a)  propus/ și-au(a) depus candidatura persoanele(a): ….. Se supune la vot conform procedurii aprobate. În caz de vot secret se alege o comisie formată din 2-3 persoane pentru numărarea voturilor.

În urma numărării voturilor a fost ales președinte dl./d-na ….. cu … voturi pentru, … voturi împotrivă și …. abțineri. (La fel se procedează pentru alegerea celorlalte funcții).

La finalizarea alegerilor Biroul Executiv are următoarea componență:

Președinte: ….

Vicepreședinte: ….

Secretar: ….

(Eventual încă 2 membri.)

Se trece la alegerea Comisiei de cenzori (aceeași procedură ca mai sus)

În urma votului Comisia de cenzori aprobată este constituită din:

…..(nume, prenume) –președinte;

….. (nume, prenume) – membru.

 Adunarea Generală hotărăște cu unanimitate de voturi ca  împuternicitul special desemnat să facă demersurile pentru pentru dobândirea personalității juridice să  fie dl./dna. …………………………….(de regulă președintele)

Persoanele cu drept de semnătură în bancă sunt conform statutului: președintele ……..(nume și prenume) și vicepreședintele …….

 

Data:                                                         Redactată: …(nume, prenume, semnătură)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA

Adunării Generale din data de ….., prin care sa constituit  Sindicatul din Școala Gimnazială ……………………….

Membrii fondatori ai sindicatului sunt:

Nr.

Numele și prenumele

CNP

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte:

 

MODEL

 

S T A T U T U L

SINDICATULUI ÎNVĂȚĂMÂNT DIN C.N. …../Liceul…./Școala Gimnazială ...

 

 

Cap. I  DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1: Denumirea sindicatului este: ”Sindicatul învățământ Școala Gimnazială ...”

Art. 2: Sindicatul învățământ Școala Gimnazială .... este o organizaţie socio – profesională, care reuneşte pe baza liberului consimţământ salariații școlii, persoană juridică.

Art. 3: Sindicatul învățământ Școala Gimnazială .... are statut propriu și este persoană juridică înregistrată la Judecatoria ......................  cu nr. ........................

Art. 4: Sindicatul învățământ Școala Gimnazială .............. are sediul în localitatea .......................(adresa completă)

Art. 5: Sindicatul învățământ Școala Gimnazială ...  este independent faţă de autorităţile publice, de partidele politice, de patronate, asociaţii, culte și de oricare alte organizaţii legal constituite.

Art. 6: Sindicatul învățământ Școala Gimnazială .... are gestiune și buget propriu şi îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu legile din România, cu prevederile prezentului statut şi în spiritul Convenţiei nr. 87/1948 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

Art. 7: Sindicatul învățământ Școala Gimnazială ... are dreptul de afiliere/dezafiliere în sistem federativ, conform statutului sau hotărârii Adunării Generale. Sindicatul învățământ Școala Gimnazială ... are drept de colaborare cu mişcarea sindicală județeană, naţională şi/sau internaţională.

 

Cap. II  SCOPUL SI OBIECTIVELE

 

Art. 8: Sindicatul învățământ Școala Gimnazială ... are drept scop apărarea dreptului salariaţilor din învăţământ de a-şi constitui sindicate libere, fără deosebire de naţionalitate, sex, convingeri, apartenenţă politică şi religioasă, precum şi organizarea luptei unite a membrilor săi pentru obţinerea și apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor profesionale și sociale ale acestora.

Art. 9: Obiectivele Sindicatul învățământ Școala Gimnazială ... sunt următoarele:

a) Dobândirea, respectarea, reprezentarea, promovarea și apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, sociale, economice, culturale, sportiv – turistice, medicale şi ecologice ale membrilor săi.

b) Reconsiderarea statutului socio – profesional al salariaţilor din învăţământ prin recâştigarea recunoaşterii morale si a recompensei salariale în concordanţă cu importanţa socială şi legală a activităţii desfăşurate.

c) Apărarea drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele și convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi a drepturilor prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă.

d) Apărarea drepturilor legale ale membrilor săi, în toate cazurile în care se constată că acestea au fost nerespectate sau încălcate în mod abuziv.

e) Implicarea, prin formularea de amendamente, în dezbaterea proiectelor de legi, regulamente, metodologii și alte acte normative care vizează învăţământul, relaţiile de munca, domeniul social şi sindical.

f) Susţinerea reformei învăţământului şi ridicarea calitativă a activităţii didactice şi a activităţii sindicale.

g) Contribuția la negocierea CCM la nivel de unitate şi încheierea de protocoale cu instituţiile locale responsabile, prevăzute în lege şi în CCM la nivel de  sector învățământ.

h) Stimularea perfecţionării personalului didactic şi al angajaţilor din învăţământ, în scopul îmbunătăţirii continue a standardului de muncă şi viaţă al acestora.

i) Menţinerea locurilor de muncă ale membrilor săi, a drepturilor legate de muncă și securitatea muncii, îmbunătăţirea asistenţei şi protecţiei sociale.

         j) Asigurarea protecţiei liderilor şi a membrilor de sindicat, conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de muncă.

k) Pregătirea liderilor şi a membrilor de sindicat pe probleme de cunoaştere şi aplicare a legislaţiei din domeniul învăţământului, al muncii şi din domeniul sindical.

l) Menţinerea sănătăţii şi refacerea capacităţii de muncă a salariaţilor, inclusiv prin crearea unui sistem propriu de facilităţi pentru odihnă şi recreere.

m) Organizarea de activităţi culturale, sportive şi turistice în folosul membrilor de sindicat.

         n) Iniţierea de activităţi proprii conform legii, atragerea de donaţii şi sponsorizări prin care să fie sporit patrimoniul sindicatului.

o) Sesizarea şi stoparea tendinţelor de politizare a învăţământuluişi a mşcării sindicale.

p) Acordarea de asistenţă sindicală şi juridică membrilor săi la negocierea și încheierea contractului individual de muncă, a fișei postului și în cazul litigiilor de muncă.

 

Cap. III  MODALITĂȚI DE ACȚIUNE

 

Art. 10: Pentru atingerea scopului și înfăptuirea obiectivelor sale, Sindicatul învățământ Școala Gimnazială ... , va acționa prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:

         a) negocierea, concilierea, medierea și arbitrajul;

         b) petitia, comunicatul, scrisoarea deschisă, protestul;

         c) sesizarea, lobby-ul, interpelarea, protocolul, acordul;

         d) întrunirea, pichetarea, marșul, mitingul, demonstrația;

         e) participarea activă a reprezentanților sindicatului în toate organismele de decizie ale administrației/patronatului, conform legii și CCM.

f) colectarea, dezbaterea, aprobarea și susținerea propunerilor pentru elaborarea și amendarea legilor, regulamentelor, metodologiilor și a altor acte normative care vizează învățământul, relațiile de munca, domeniul social și sindical;

g) solicitarea de sprijin din partea uniunii, federației și confederației la care sindicatul este afiliat, pentru soluționarea conflictelor de muncă;

h) activitatea și opinia reprezentanților  sindicatului în Comisia Paritară la nivel de unitate, în Consiliul de Administrație și în alte organisme de decizie, la care participă conform legii;

i) acordarea de sprijin și susținerea acțiunilor revendicative ale membrilor săi;

         j) acționarea în justitie, sesizarea procuraturii și a altor instante competente;

         k) greva;

         l)  cooperarea cu alte organizații sindicale;

         m) participarea la cursuri de formare a liderilor de sindicat;

         n) acordarea de sprijin pentru obținerea biletelor de odihnă și tratament, conform solicitărilor membrilor de sindicat;

         o) alte forme de luptă sindicală, conform legii;

         p) solicitarea sprijinului organizațiilor la care sindicatul este afiliat, pentru soluționarea problemelor membrilor de sindicat.

 

 

Cap. IV  DOBANDIREA SI INCETAREA CALITATII DE MEMBRU AL SINDICATULUI

 

Art. 11: (1) Poate fi membru de sindicat orice persoană care are calitatea de salariat, care exercită legal o meserie sau o profesie în unitatea cu personalitate juridică sau în unitățile de învățământ din subordinea  acesteia, și solicită pe baza liberului consimțământ, înscrierea în sindicat, cu excepția celor la care le este interzis prin lege acest drept.

(2) Pot avea calitatea de membru al Sindicatul învățământ Școala Gimnazială ..., angajații care solicită prin cerere înscrierea, respectă statutul și acceptă obligația de a plăti cotizația stabilită.  

(3) Calitatea de membru al sindicatului începe cu data aprobării cererii de înscriere;

(4) Un salariat poate fi membru la o singură organizație sindicală;

(5) Președintele ales al sindicatului va primi lunar o indemnizaţie de minim 10% din cotizaţia, rămasă la unitatea de învăţământ.  Această indemnizaţie se va aproba în Adunarea Generală a sindicatului din unitatea de învăţământ.

Art. 12: Calitatea de membru sau sindicat se pierde prin:

         a) încălcarea statutului sindicatului;

         b) participarea la acțiuni antisindicale care prejudiciază imaginea si activitatea sindicatului;

         c) denigrarea liderilor de sindicat sau defăimarea activității sindicale;

         d) neplata cotizației pe o perioadă de două luni consecutive sau de trei luni cumulate într-un an calendaristic;

e) cererea de retragere, exprimată în scris, depusă la conducerea sindicatului;

f) pierderea calităților prevăzute de lege pentru constituirea în sindicate sau aderarea la acestea.

Calitatea de membru al sindicatului încetează la data aprobării cererii de retragere, care se face în prima ședință a Biroului Executiv, după data înregistrării cererii.

Art. 13: In una din situațiile prevazute de Art. 12, lit. a) b) c) d)  Biroul Executiv al sindicatului, procedează la:

         a) atenționarea verbală a membrului de sindicat;

         b) atenționarea în scris a membrului de sindicat;

         c) informarea Adunarii Generale a sindicatului care la propunerea motivată a Biroului Executiv, poate aproba excluderea din sindicat.

Art. 14: (1) In cazul retragerii sau excluderii, membrul de sindicat are obligația de a plăti cotizația pană la data încetării efective a calității de membru.

(2) In conformitate cu dispozițiile legislaţiei în vigoare, cotizația, sumele sau bunurile donate sindicatului nu pot face obiectul unor cereri de restituire.

(3) Reprimirea în sindicat se poate face după 30 de zile, la solicitarea scrisă a salariatului și în condițiile hotărâte de Biroul Executiv.

 

Cap. V   DREPTURILE SI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR DE SINDICAT

 

Art. 15: Membrii Sindicatul învățământ Școala Gimnazială ... au urmatoarele drepturi:

a) să-și organizeze și să-și desfășoare întreaga activitate în deplină autonomie conform legii și pe baza statutelor proprii;

b) să-și desemneze reprezentanții la Conferința Județeana a UJSLI conform normei de reprezentare;

c) să aleagă, să candideze și să fie aleși în organele de conducere ale sindicatului și ale UJSLI, conform legii sindicatelor și statutelor;

d) să avanseze propuneri și să participe la luarea și aplicarea deciziilor organelor de conducere;

e) să aducă amendamente la proiectele de legi, metodologii și regulamente, să inițieze propuneri de acte normative, să motiveze și să-și susțină opiniile;       

f) să beneficieze în mod egal de facilitățile obținute de sindicat;

g) să-și exprime liber propria opinie, în toate forurile sindicale, și să și-o susțină chiar și după adoptarea deciziei;

h) să ceară și să primească sprijinul sindicatului pentru realizarea scopurilor și obiectivelor statutare proprii;

i) să contribuie cu propuneri la îmbunătățirea CCM la nivel de sector,  la nivel județean și să negocieze și să încheie CCM la nivel de unitate;

j) să fie informați operativ si obiectiv asupra intențiilor acțiunilor și activităților sindicatului;

k) să solicite si să primească sprijin din partea sindicatului, pentru soluționarea conflictelor de muncă;

l) să informeze UJSLI despre activitatea sindicatului și despre propria activitate;

m) alte drepturi prevăzute de legislație si de hotărârile organelor de conducere ale sindicatului;

         Art. 16: Membrii sindicatului au urmatoarele îndatoriri:

a) să cunoască și să respecte statutul sindicatului al cărui membru este, legislația sindicală, legislația muncii și legislația din domeniul învățământului;

b) să participe și să susțină solidar și activ acțiunile sindicatului, ale federației si confederației la care sindicatul este afiliat, în lupta pentru apărarea drepturilor și libertăților membrilor de sindicat;

c) să acționeze unit pentru înfăptuirea hotărârilor și măsurilor stabilite statutar de sindicat.

d) să achite lunar cotizația, pe stat de plată, conform statutului și acordului;

e) să nu intreprindă acțiuni de natură să aducă prejudicii sindicatului și/sau membrilor săi, să acționeze împotriva atacurilor nejustificate la adresa sindicatului și a membrilor săi;

f) să-și exercite dreptul de a verifica și de a cere respectarea drepturilor legale și a celor ce decurg din contractele colective și individuale de muncă;

g) alte îndatoriri și obligații ce decurg din legile în vigoare și din contractele de muncă;

h) să negocieze și să încheie contract individual de muncă la nivel de unitate.

 

Cap. VI  MODUL DE STABILIRE ȘI ÎNCASARE A COTIZAȚIEI

 

Art. 17: Cotizația pe care o achită membrul de sindicat este 1% din salariul brut.

Art. 18: La înscrierea în sindicat, membrul de sindicat semnează un acord prin care acceptă să i se rețină cotizația pe statul de plată. Acest acord devine nul la retragerea sau la excluderea din sindicat.

Art. 19: Jumătate din cotizația prevăzută la Art. 17, adică 0,5% din salariul brut, se virează în contul UJSLI, la care sindicatul este afiliat, iar cealaltă jumătate se virează în contul propriu, deschis la o bancă hotărâtă de Adunarea Generală a sindicatului.

        

Cap. VI  ORGANELE DE CONDUCERE, DURATA MANDATULUI, ATRIBUTII, MODUL DE ALEGERE SI DE REVOCARE

 

Art. 20: Organele de conducere ale sindicatului învățământ ….. sunt:

         a) Adunarea Generală;

         b) Biroul Executiv;

         c) Preşedintele.

Art. 21: (1) Organul superior de conducere  a sindicatului este Adunarea Generală,care este constituită din toți membrii sindicatului.

   (2) Adunarea Generalăse convocă anual, sau ori de cîte ori este nevoie. Covocarea Adunarii Generalese face la propunerea președintelui, sau a cel putin 1/3 din membrii de sindicat.

   (3) Adunarea Generală este statutară prin prezența a cel puțin 2/3 din membri săi și ia hotărâri cu majoritate simplă a voturilor celor prezenți, dacă statutul nu prevede altfel.

Art. 22: Adunarea Generală are următoarele competențe:

         a) aprobă ordinea de zi și procedura de desfășurare și de vot;

         b) analizează și evaluează activitatea sindicatului și a organelor de conducere;

         c) stabilește obiectivele și direcțiile de acțiune ale sindicatului pe termen mediu și lung;

         d) amendează/ modifică statutul sindicatului și îl aprobă;

         f) decide afilierea/dezafilierea în sistem federativ;

         g) alege individual și pe funcții, prin vot secret sau deschis, cu majoritate simplă, în etape succesive, membrii Biroului Executiv și ai Comisiei de cenzori, dintre persoanele propuse, sau dintre cei care și-au depus candidatura, conform procedurii aprobate de Adunarea Generală.

h) decide și acționează pentru atingerea scopului și realizarea obiectivelor;

         i) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Județean al UJSLI și propriile hotărâri;

         j) revocă, suspendă sau eliberează din funcție orice membru al Biroului Executiv si al Comisiei de cenzori, cu un număr de voturi egal cu 3/4 din numărul membrilor săi;

         k) alege dintre membrii Adunării Generale, cu 2/3 din voturile exprimate, persoanele care vor asigură interimatul până la final de mandat, în caz de vacantare a unei funcții din Biroul Executiv sau din Comisia de cenzori;

         l) hotărăște cu 2/3 din membrii săi, declanșarea unei greve generale;

         m) aprobă, conform statutului, cuantumul cotizației către UJSLI și procentul din salariul brut a cotizației catre sindicatul de bază, a membrilor săi;

         n) hotăraște declanșarea conflictelor de muncă, modalitățile de acțiune și de soluționare a acestora;

         o) adoptă platforma de revendicări a federației, și/sau face propuneri pentru modificarea și completarea acesteia;

         p) aprobă execuția bugetară pe anul prcedent și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor;

         r) aprobă reprezentanții sindicatului în Comisia Paritară la nivel de unitate.

Art. 23: (1) Între ședințele Adunării Generale, conducerea sindicatului este asigurată de Biroul Executiv.

         (2) Biroul Executiv este alcătuit din 3(5) membri aleși de Adunarea Generală pe următoarele funcții:

·        Președinte;                                     

·        Vicepreședinte;

·        Secretar ;

(și eventual 2 membri pentru sindicatele cu mai mult de 80 de membri)    

 

(3) Pentru funcțiile de conducere în Biroul Executiv al sindicatului pot candida persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

         a) cunosc și respectă Legea Sindicatelor și statutul sindicatului;

         b) nu dețin funcții de conducere în partidele politice, în administrație și patronate;

         c) au capacitate de exercițiu deplină și nu execută pedeapsa interzicerii acestui drept;

          (4) Mandatul celor aleși este de 4 ani.

 (5) Biroul Executiv se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui.

(6) Biroul Executiv este statutar constituit în prezența a cel puțin 2/3 din membrii săi, iar hotărârile se iau prin vot deschis cu majoritate simplă din numarul membrilor săi.

         Art. 24: Biroul Executiv are următoarele competențe:

a) elaborează strategia și modalitățile de acțiune pentru atingerea scopului și realizarea obiectivelor sindicatului;

b) acționează pentru realizarea hotărârilor Adunării Generale și a propriilor hotărâri;

c) întocmește execuția bugetară și bilanțul anual pe care la aprobă în Adunarea Generală;

d) întocmește bugetul de venituri si cheltuieli, și-l supune aprobării Adunării Generale;

e) prezintă periodic, în Adunarea Generală, informări cu privire la activitatea membrilor Biroului Executiv;

         f) aprobă cheltuielile pentru dotarea materială și asigură gestionarea bunurilor din patrimoniul sindicatului;

         g) aprobă criteriile și cuantumul ajutoarelor acordate de sindicat membrilor săi, aflați în situații deosebite;

         h) aprobă cheltuielile pentru susținerea soluționării conflictelor de muncă și pentru unele acțiuni sindicale, profesionale, sociale, culturale și sportiv – turistice;

i) participă prin președinte sau prin delegați, la convocările  UJSLI la care sindicatul este afiliat;

         j) asigură transmiterea informațiilor către membrii de sindicat și primește cererile, propunerile și sesizarile membrilor săi;

         k) analizează, propune soluții și urmărește rezolvarea cererilor și revendicărilor membrilor săi;

Art. 25: Activitatea Biroului Executiv este coordonată de președinte, care are următoarele competențe:

a) asigură permanența activității sindicatului și rezolvarea problemelor curente, personal sau prin membrii Biroului Executiv;

b) reprezintă interesele membrilor săi in relațiile cu angajatorii, cu administrația județeană și locală, cu presa, cu alte sindicate, cu UJSLI la care este afiliat, cu alte organizații, cu persoane juridice si fizice. Delegarea autorității în acest sens, poate fi facută catre alți membri ai Biroului Executiv;

d) informează Biroul Executiv despre activitatea desfășurată între ședințele acestuia;

e) supune aprobării Biroului Executiv problemele ce vor fi dezbătute în Adunarea Generală, în Comisia Paritară și solicită convocarea eacesteia;

f) conduce ședințele Biroului Executiv;

g) raspunde de execuția bugetară;

h) asigură accesul Comisiei de Cenzori la documentele financiar – contabile ale sindicatului;

i) răspunde de gestionarea patrimoniului sindicatului și de modul de folosire al acestuia;

j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Biroul Executiv și de Adunarea Generală;

         Art. 26: (1) Comisia de cenzori este organul de control intern, economic și financiar.

(2) Comisia de cenzori este formată din președinte și un membru, aleși deAdunarea Generală.

(3) Comisia de cenzori verifică anual, sau la solicitarea Adunării  Generale,  activitatea financiară și economică a sindicatului.

(4) In prima ședință a Comisiei de cenzori, aceasta iși stabilește responsabilitățile și își întocmește programul activităților.

(5) Comisia de cenzori prezintă periodic în Adunarea Generală informări și raportul anual, iar la final de mandat prezintă un raport pe 4 ani.

 

 

Cap. VII PATRIMONIUL SINDICATULUI

        

         Art. 27: (1)Patrimoniul sindicatului este compus din bunuri mobile și imobile astfel:

                   a) cotizațiile lunare ale membrilor ;

                   b) donații, sponsorizări și dobânzi;

                   c) obiectele din inventarul sindicatului;

                   d) orice alte bunuri dobândite conform legii.

         (2) La momentul constituirii patrimoniul inițial al sindicatului este constituit din:

         a) bunuri mobile:

         b) sume în lei:

         c) altele

         Art. 28: Patrimoniul sindicatului este indivizibil și netransmisibil.

Art. 29: Gestionarea patrimoniului revine în sarcina Biroului Executiv, ale cărui hotărâri se aduc la cunostința Adunării  Generale.

Art. 30: Gestionarea fondurilor bănești ale sindicatului se face cu aprobarea Biroului Executiv, prin membrii care au specimen de semnăturăîn bancă. Persoanele care au specimen de semnătură pentru acces la contul sindicatului sunt: președintele – prima semnătură și vicepreședintele – a doua semnătură

 

Cap. VIII DIVIZAREA, COMASAREA SAU DIZOLVAREA SINDICATULUI.

DISTRIBUIREA, TRANSMITEREA SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

 

Art. 31: (1) Divizarea, comasarea sau dizolvareasindicatului poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală, în prezența a cel puțin 3/4 din numărul membrilor, iar hotărârile în acest sens se iau cu cel putin 2/3 din numărul celor prezenți.

            (2) Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiei sindicale se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, care prevede expres aceste modalităţi.

Art. 32: Sindicatul nu poate fi dizolvat și nu i se poate suspenda activitatea în baza unor dispoziții ale autorităților administrației publice sau ale patronatelor.

Art. 33: Adunarea Generală în condițiile art. 3, hotărăște asupra distribuirii, transmiterii si divizării patrimoniului.

Art. 34: Bunurile primite în folosință de la patronat, vor fi restituite.

 

Cap. IX DISPOZITII FINALE

 

Art. 35: Sindicatul învățământ Scoala Gimnazială .... are sigiliu propriu.

Art. 36: Toate documentele financiar – contabile, hotărârile, deciziile, procesele verbale ale organelor de conducere ale sindicatului, precum și actele intrate și ieșite, se îndosariază și se păstrează în arhiva sindicatului.

Art. 37: Membrii de sindicat care au facut parte din Biroul Executiv al sindicatului și nu au fost suspendați sau revocați din vina lor, primesc cu ocazia pensionării, sau la expirarea mandatului o diploma de merit personalizată, însoțită de un premiu aprobat de Adunarea  Generală.

Art. 38: Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării lui în Adunarea Generală, care s-a ținut la data de ......

 

Sindicatul ……………..

Adresa:

Nr._______/ _________

 

 

TABEL NOMINAL CU MEMBRII BIROULUI EXECUTIV

Sindicatul din Scoala Gimnazială ……………………

ales în Adunarea Generala din ………………

 

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția

Seria și nr. BI / CI

CNP

Adresa

Semnătura

  1.  

 

Presedinte

 

 

 

 

 

  1.  

 

Vicepresedinte

 

 

 

 

 

  1.  

 

Secretar

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRII COMISIEI DE CENZORI

Sindicatul din Scoala Gimnazială ……………………

aleasă în Adunarea Generala din ………………

 

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția

Seria și nr. BI / CI

CNP

Adresa

Semnătura

  1.  

 

Presedinte

 

 

 

 

 

  1.  

 

Membru

 

 

 

 

 

 

Presedinte: