Autentificare

Avem 6 vizitatori și niciun membru online

Arhiva FSLI 2007-2012

Legea Educatiei Nationale finalizata in comisia de invatamant de la SENAT

Sunt articolele referitoare la Invatamantul Preuniversitar. Acum se discuta Statutul Personalului Didactic si legea pentru universitar.
Forma o gasiti aici

O sa fac o sinteza a problemelor care pot aparea prin aplicarea acestei legi, plecand de la revendicarile FSLI.

Art. 15. – (1) Învăţământul preuniversitar cuprinde învăţământul antepreşcolar, învăţământul preşcolar, învăţământul primar, învăţământul gimnazial, învăţământul profesional şi învăţământul postliceal.
(2) Învăţământul obligatoriu este de 12 ani şi cuprinde: grupa mare pregătitoare, învăţământul primar, învăţământul gimnazial şi, în alternativă, primii doi ani ai învăţământului liceal sau învăţământul profesional. Obligaţia frecventării lor la forma cu frecvenţă încetează la vârsta de 18 ani.

Art. 22 (1) Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:
a) educaţia timpurie (0 - 6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0 - 3 ani) şi învăţământul preşcolar (3 - 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare pregătitoare;
b) învăţământul primar, care cuprinde clasele I-IV;
c) învăţământul secundar, care cuprinde:
i. învăţământul secundar inferior sau gimnazial, cu clasele V-IX;
ii). învăţământul secundar superior, care cuprinde:
-învăţământul liceal, cu clasele X-XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică;
-învăţământul profesional, care cuprinde anii I-II
d) învăţământul terţiar non-universitar, care cuprinde învăţământul postliceal, cu durata între I-III ani.

Art. 27 (1) Învăţământul preşcolar se organizează în grădiniţe cu program normal, prelungit şi săptămânal. Grădiniţele pot funcţiona ca unităţi cu personalitate juridică sau în cadrul altor unităţi şcolare sau organizaţii cu personalitate juridică.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale cu asistenţa inspectoratelor şcolare asigură condiţiile pentru generalizarea treptată a învăţământului preşcolar, până în anul 2020.
(3) În grupa pregătitoare sunt înscrişi copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani, până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
(4) În grupa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor legali sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.

Art. 56. – (1) Numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învăţământ este de maximum 20 de ore pe săptămână la învăţământul primar, 25 de ore pe săptămână la învăţământul gimnazial şi 30 de ore pe săptămână la învăţământul profesional şi liceal. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare şi evaluare, cât şi pentru învăţarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conţinuturilor predate.
(3) În cadrul Curriculumului Naţional, disciplinele obligatorii au o pondere de 80% în planurile-cadru ale învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial, şi de 70% în cele ale învăţământului profesionalşi liceal.
(4) În cadrul Curriculumului Naţional, disciplinele opţionale au o pondere de 20% în planurile-cadru ale învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial şi de 30% în cele ale învăţământului profesional şi liceal.
Admiterea la liceu si examenul de bacalaureat e putin modificat fata de forma din Camera Deputatilor.

Art. 80. – (1) În învăţământul preuniversitar de stat şi particular, posturile didactice vacante şi rezervate se ocupă prin concurs organizat la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică,
conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(3) Angajarea personalului didactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face prin încheierea contractului individual de muncă de către directorul unităţii.


Art. 86 (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
(2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi este constituit din 9 sau 13 membri, astfel:
a) În cazul în care consiliul de administraţie este constituit din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, inclusiv directorul, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului
local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor;
b) În cazul în care consiliul de administraţie este constituit din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice, inclusiv directorul, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor;

(3) La şedinţele consiliului de administraţie participă, ca invitaţi permanenţi, reprezentanţii sindicatelor din unitatea de învăţământ şi un reprezentant al elevilor.
(4) După constituirea consiliului de administraţie, membrii acestuia aleg un preşedinte de şedinţă din rândul cadrelor didactice, prin hotărâre adoptată cu votul secret al majorităţii. Preşedintele de şedinţă este ales pentru o perioadă de cel mult un an, conduce şedinţele consiliului de administraţie şi semnează hotărârile adoptate în această perioadă.


(8) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi. Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.

(9) Deciziile privind personalul, bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administraţie.


Art. 95 (1) Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de învăţământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale.
(2) Finanţarea de bază asigură:
a) cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora;
b) cheltuielile cu formarea continuă şi evaluarea personalului;
c) cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor;
d) cheltuielile cu manualele şcolare.
e) cheltuieli materiale şi servicii;
f) cheltuielile cu întreţinerea curentă;
(3) Finaţarea de bază a unei unităţi şcolare rezultă prin multiplicarea costului standard per elev/preşcolar cu coeficienţi specifici unităţii şcolare şi cu numărul de elevi şi se aprobă anual prin hotărâre de Guvern.


(7) Achiziţionarea de manuale şcolare se face de către unităţile de învăţământ.
(8) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat ca finanţare de bază, nu pot fi executate silit pentru recuperarea creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 96 (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital,cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ.
(2) Finanţarea complementară cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:
a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări, dotări;
b) subvenţii pentru internate şi cantine;
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;
d) cheltuieli cu bursele elevilor;
e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 74 alin. (1);
f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;
g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
h) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, preşcolari şi elevi;
i) gestionarea situaţiilor de urgenţă;
j) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.
k) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extracurriculare organizate în cadrul sistemului de învăţământ.
(3) Finanţarea complementară aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către consiliile judeţene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 96 Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza contractului de performanţă încheiat între directorul unităţii de învăţământ preuniversitar şi primarul localităţii/primarul de sector în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean/primarul de sector, în cazul şcolilor speciale.

Art 104 (4) Consiliul judeţean/consiliile locale ale sectoarelor şi Consiliul
General al Municipiului Bucureşti alocă, prin hotărâri proprii, fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziţia acestora, în vederea finanţării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, prin finanţarea complementară.
(5) Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti asigură fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare judeţene/ale municipiului Bucureşti.

GUVERNUL PREGATESTE restructurarea a aproape 60.000 de bugetari

59.000 de bugetari vor fi daţi afară, aşa a decis Guvernul Emil Boc, la capătul unei şedinţe-maraton de 9 ore.

Jumătate dintre aceştia vor fi concediaţi din administraţiile locale, iar restul din ministerele Administraţiei, Muncii, Educaţiei şi Agriculturii
.


Restructurarea aparatului administrativ reprezenta un punct important pe agenda Executivului, după ce Curtea Constituţională a respins măsura care prevedea micsorarea pensiilor. Premierul Emil Boc le ceruse sâmbătă miniştrilor să vină până miercuri cu măsuri de reorganizare a ministerelor, a direcţiilor şi agenţiilor aflate în subordine.

Ce CRED ca se pregateste pntru noi cei din invatamant?
Trei lucruri:
1. colegii cu 25 de ani vechime si gradul I vor avea norma didactica de 18 ore-in forma aceasta a trecut Legea Educatiei Nationale de Camera Deputatilor
2. diminuarea numarului de ore din planurile cadru din invatamantul gimnazial si liceal
3. cresterea normei didactice la 20 de ore

Anunturile sunt convins ca o sa le comunice MECTS dupa finalizarea Bacalaureatului. Unde asa cum reiese din lege sumele membrilor comisiilor se reduc cu 25% sumelea acordate fiind cele postate AICI
Cu siguranta numarul normelor reduse va fi undeva la 35000, cel putin, odata cu inceperea anului scolar 2011-2012. Sau poate chiar mai repede pe anumite paliere.
Ce urmeaza sa facem noi depinde numai si numai de dumneavoastra stimati colegi. Suntem membri de sindicat sau membri cotizanti?

Mects+ISJ incep intimidarea

Urmare a Notei MECTS nr. 34.396/18.05.2010, vă rugăm să ne transmiteţi, până vineri, 21.04.2010, orele 14,00, prin e-mail, pe adresa ....., conform modelului din tabelul anexat o informare cu privire la :

a. Notificări ale sindicatelor de a declara grevă, şi după caz, perioada de desfăşurare a grevei, menţionată de către acestea;
b. Numărul estimativ al cadrelor didactice care şi-au exprimat intenţia de a-şi exercita dreptul la grevă ;
c. Măsura în care aceste acţiuni pot perturba organizarea şi desfăşurarea probei C din cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010, indicând numele şi prenumele cadrelor didactice care intră în grevă şi care fac parte din comisiile de examen, precum şi posibilitatea înlocuirii lor.
Informarea mai sus solicitată se întemeiază pe cele menţionate în Nota MECTS nr. 34.396/18.05.2010 din care cităm următoarele:
“ În contextul actual, determinat de recesiunea economică manifestată la nivel mondial şi, implicit, la nivel naţional, Ministerul Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi Sportului mulţumeşte tuturor cadrelor didactice din sistemul de învăţământ preuniversitar care au dovedit, prin devotamentul, implicarea şi profesionalismul de care au dat dovadă în ultima perioadă, că interesul elevului a primat întotdeauna în faţa altor considerente, şi face apel la toate cadrele didactice să-şi desfăşoare, în continuare, activitatea didactică, până la sfârşitul anului şcolar, să încheie situaţiile şcolare ale elevilor şi să participe la organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale”.
Având în vedere importanţa acţiunilor care urmează să se desfăşoare în perioada următoare în scopul finalizării anului şcolar şi a desfăşurării în condiţii corespunzătoare a examenelor naţionale, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele :
- directorii unităţilor de învăţământ vor manifesta disponibilitate pentru a dialoga cu cadrele didactice şi cu reprezentanţii sindicatelor representative ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în scopul identificării de soluţii pentru finalizarea acestui an şcolar;
- directorii unităţilor de învăţământ vor stabili, după consultarea cadrelor didactice şi a membrilor Consiliului de Administraţie, programul ( orarul) elevilor, în funcţie de decizia cadrelor didactice de a-şi exercita sau nu dreptul legal la grevă.
Vă mulţumim şi avem încredere în profesionalismul cu care veţi aborda aceste aspecte de importanţă deosebită pentru elevi, principalii beneficiari ai muncii noastre.

Notă: Vă rugăm ca denumirea documentului EXCEL să fie denumirea unităţii.

ASA ARATA O NOTA TRANSMISA DE INSPECTORATE SCOLARE IN UNITATILE DE INVATAMNAT CU UN SINGUR SCOP. INTIMIDARE.
IN CURAND FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT O SA TRANSMITA UN COMUNICAT LEGAT DE ACEASTA NOTA.
A TRECUT VREMEA INFORMARILOR DOMUNULE MINISTRU. SAU TOT LA METEHNE COMUNISTE APELATI. CHIAR NU MAI E NIMIC NOU DUPA 20 DE ANI.
urmariti WWW.FSLI.RO


F.S.L.I. F.S.I. “SPIRU HARET” F.E.N.


Guvernanţii continuă sfidarea!

Cele trei federaţii sindicale reprezentative din învăţământul preuniversitar românesc, F.S.L.I., F.S.I. “Spiru Haret” şi F.E.N., au organizat ieri, 4 mai 2010, la Palatul Parlamentului, dezbaterea intitulată “ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC –ÎNTRE PROFESIONALISM ŞI POLITICIANISM”.

Au participat foşti miniştri ai educaţiei, lideri de sindicat din toată ţara, inspectori şcolari, directori, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, ai părinţilor, elevilor şi studenţilor, precum şi ai preşedinţiei. A fost prezent şi reprezentantul Internaţionalei Educaţiei.

Deşi au afirmat în nenumărate rânduri că sunt deschişi unui dialog constructiv, niciun reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nu a fost prezent la această dezbatere.

Ministrul Daniel Petru Funeriu, secretarul de stat Oana Badea, secretarul de stat Cătălin Baba, au ales, alături de membrii majorităţii parlamentare din Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor, să continue boicotarea dezbaterilor publice privind Legea Educaţiei Naţionale, manifestând astfel lipsa de interes faţă de şcoala românească şi problemele ei.

Considerăm că ignorarea acestei dezbateri de către reprezentanţii Puterii este o nouă sfidare la adresa societăţii civile şi a sindicatelor.

Avertizăm guvernanţii că fără a-i respecta pe profesori, poţi face reforme, însă ele vor eşua cu siguranţă!

DEPARTAMENTUL COMUNICARE


{moscomment}

Program ACTIUNI a celor 5 confederatii in perioada 17 VI - 10 IX 2010

1. Depunerea plangere la OIM – termen 19 iunie 2010
2. Obtinerea unei Rezolutii speciale din partea Congres CSI pentru situatia din Romania – termen 27 iunie 2010
3. Scrisoare deschisa catre Presedintele Romaniei pentru a cere returnarea catre Parlament a legii reducerilor – termen 25 iunie 2010
4. Pichetarea Administratiei prezidentiale cu ocazia depunerii scrisorii deschise – data de 25 iunie 2010 (program de la 9,00 – 11,00, cel putin 4.000 pers)
5. Campania cetatenilor impotriva parlamentarilor care au votat pentru promovarea legii reducerilor, prin scrisori adresate acestora – termen 31 august 2010
6. Asigurarea de asistenta juridica pentru pensionari (din 15 iulie 2010) si pentru salariati (din 1 august 2010) care vor contesta in instanta nationala si la CEDO prejudiciul suferit
7. Consultarea individuala a membrilor de sindicat, asupra modului de actiune si a participarii acestora la viitoarele actiuni – termen 31 august 2010
8. O noua analiza comuna a situatiei a celor 5 confederatii – termen pana la 10 septembrie 2010

Legea Educatiei Nationale in Camera Deputatilor

Dupa atata timp alocat discutiilor din Comisia de Invatamant a Camerei Deputatilor s-a ajuns la art 35.

Chiar daca partidele de la guvernare au 16 voturi si cele din opozitie 15 voturi sunt anumite amendamente care modifica proiectul Legii. Deocamdata nu de esenta. speram pe parcurs...
In mare parte este o recapitulare a Legii aprobate de Guvern. E greu de crezut ca pana vineri o sa se ajunga la art 316 si la finalizeze raportului.
Maine la ora 9.00 continua
Voi reveni cu amanunte...