Calendarul miscarii personalului didactic 2010-2011

Categorie: Arhiva
Publicat:Vineri, 10 Aprilie 2009
Afişări: 26629


PROIECT


Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului

şi sportului nr.__________/_________2010


METODOLOGIE

PRIVIND MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


CAPITOLUL I


CONSTITUIREA, ÎNCADRAREA ŞI VACANTAREA

POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, CA URMARE A APLICĂRII PLANULUI-CADRU


Art. 1. (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar se realizează pe baza planurilor-cadru de învăţământ aflate în vigoare pentru anul şcolar 2011-2012, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei Metodologii, se au în vedere: unităţile de învăţământ cu personalitate juridică la data de 1 septembrie 2011, unităţile de învăţământ conexe, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor şi Palatul Naţional al Copiilor, centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică.

(3) Absolvenţii învăţământului superior, mediu, postliceal sau ai şcolilor de maiştri pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar, în concordanţă cu specializarea/specializările înscrise pe diploma/diplomele de studii, după cum urmează:

a) absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre, în concordanţă cu specializarea/specializările înscrise pe diploma/diplomele de studii, în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu, precum şi la anul de completare, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic; personalul existent în sistemul de învăţământ, care nu deţine cele 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum trei ani;

b) absolvenţii cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre, în concordanţă cu specializarea/specializările înscrise pe diploma/diplomele de studii, în învăţământul liceal, postliceal şi la anul de completare, precum şi în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu, cu condiţia deţinerii unei pregătiri psihopedagogice, care să corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile, programe de pregătire oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic; personalul existent în sistemul de învăţământ, care nu deţine cele 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum trei ani;

c) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de scurtă durată, care îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot ocupa posturi didactice/catedre, în concordanţă cu specializarea/specializările înscrise pe diploma/diplomele de studii, în învăţământul gimnazial şi la anul de completare;

d) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de lungă durată, care îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot ocupa posturi didactice/catedre, în concordanţă cu specializarea/specializările înscrise pe diploma/diplomele de studii, în învăţământul gimnazial, liceal şi postliceal, precum şi la anul de completare;

e) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar de lungă durată, care ulterior au finalizat cu diplomă cursuri postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, care îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot ocupa posturi didactice/catedre, în concordanţă cu specializarea/specializările înscrise pe diploma/diplomele de studii, în învăţământul gimnazial, liceal şi postliceal, precum şi la anul de completare;

f) absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă, care ulterior au finalizat cu diplomă studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care deţin minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau îndeplinesc condiţia prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot ocupa posturi didactice/catedre, în concordanţă cu specializarea/specializările înscrise pe diploma/diplomele de studii, în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu, precum şi la anul de completare;

g) absolvenţii învăţământului universitar care au înscrisă pe diplomă specializare principală şi secundară pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul liceal/postliceal/gimnazial şi la anul de completare, în concordanţă cu specializarea principală şi la în învăţământul gimnazial/anul de completare, în concordanţă cu specializarea secundară, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului mediu/postliceal sau ai şcolilor de maiştri, pot ocupa posturi didactice potrivit studiilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului postliceal, ai şcolilor de maiştri sau ai învăţământului superior pot ocupa catedre de pregătire/instruire practică şi de activităţi de pre-profesionalizare, în concordanţă cu specializarea/specializările înscrise pe diploma/diplomele de studii, pentru orice nivel de învăţământ în condiţiile art. 7 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii.

(4) Pentru personalul didactic care a finalizat cu diplomă liceul pedagogic cu specializarea educatoare sau învăţător sau un colegiu universitar pedagogic se consideră îndeplinită condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Personalul didactic care nu a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ şi care nu deţine numărul minim de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică sau nu îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează pe posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar ca personal fără studii corespunzătoare postului didactic/catedrei.

(5) Ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, inspectoratele şcolare revizuiesc deciziile de restructurare a reţelei şcolare şi, în baza acestora şi a art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări.

Pentru cadrele didactice titulare numite/transferate pe nivel gimnazial/şcoala de arte şi meserii în unităţi cu clase V-XII/XIII/XIV sau I-XII/XIII/XIV, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b2) şi art. 7 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea acestora, inspectoratele şcolare emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învăţământ al unităţii, în funcţie de postul/catedra ocupat(ă).

(6) Norma didactică a personalului didactic din unităţile de învăţământ de predare-învăţare, de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă, potrivit art. 43 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde ore prevăzute în planul de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de licenţă sau de absolvire, pe diploma de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 103/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 109/1999, ale art. 7 şi ale art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră. Diplomele de absolvire a studiilor postuniversitare de masterat, diplomele de doctor şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare postuniversitare nu se iau în considerare la stabilirea normei didactice.

(7) Norma didactică a personalului didactic din cluburile sportive şcolare se stabileşte în conformitate cu art. 43 lit. (e) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Norma didactică a profesorului/antrenorului este de 18 ore/săptămână, respectiv 16 ore/săptămână pentru profesori cu gradul didactic I şi cu o vechime în învăţământ de peste 25 ani. Această normă se constituie conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive şcolare, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5035/14.11.2001.

(8) Pentru ocuparea funcţiei de antrenor în cluburile sportive şcolare sau în palatele şi în cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor se cere absolvirea cu diplomă a unui liceu şi a unei şcoli de antrenori ori a unei instituţii de învăţământ postliceal sau superior de profil autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, cu specializarea în ramura de sport respectivă şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu art. 7 alin. (5), coroborate cu art. 44 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, numit în continuare Centralizator.

(9) Norma didactică şi încadrarea personalului didactic din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor se stabileşte în funcţie de nivelul studiilor, după cum urmează:

a) 24 de ore pe săptămână pentru absolvenţii studiilor medii, postliceale sau şcolilor de maiştri cu diplomă de absolvire în profilul postului încadraţi în funcţia didactică de învăţător, antrenor sau maistru-instructor;

b) 24 de ore pe săptămână pentru absolvenţii studiilor medii, postliceale sau şcolilor de maiştri cu diplomă de absolvire în profilul postului şi cu diplomă de absolvire sau de licenţă ai învăţământului superior într-un alt domeniu, încadraţi în funcţia didactică de institutor sau maistru-instructor, cu salarizarea corespunzătoare funcţiei de institutor cu studii superioare de lungă sau scurtă durată;

c) 18 ore pe săptămână pentru absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire în profilul postului, încadraţi în funcţia didactică de institutor, cu salarizarea corespunzătoare funcţiei de institutor;

d) 18 ore pe săptămână pentru absolvenţii colegiilor universitare de antrenori cu diplomă de absolvire în profilul postului, încadraţi în funcţia didactică de antrenor;

e) 18 ore pe săptămână pentru absolvenţii învăţământului superior cu diplomă de absolvire sau de licenţă în profilul postului, încadraţi în funcţia didactică de profesor sau antrenor.

Personalul didactic din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor, cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului, conform art. 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Norma didactică a personalului didactic din centre, cabinete şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică se stabileşte potrivit prevederilor art. 43 lit.(e) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi conform Ordonanţei Guvernului nr. 103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învăţământul preuniversitar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/1999. Cadrele didactice încadrate în centre, cabinete şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică desfăşoară obligaţia de predare la catedră, în specialitate, de 2-4 ore, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(11) În unitatea de învăţământ în care nu există personal didactic de specialitate pentru predarea unei limbi moderne, a religiei sau a curriculum-ului de limbă maternă, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ decide, după consultarea şefului comisiei metodice/de catedră de specialitate, care dintre învăţătorii atestaţi pot preda şi la alte clase din ciclul primar, în condiţiile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Orele respective se plătesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(12) În aceleaşi condiţii ca şi la alin. (11), pentru predarea unei limbi moderne/materne, a educaţiei plastice, a educaţiei muzicale, a educaţiei fizice sau a religiei la nivel gimnazial pot fi încadraţi institutori cu a doua specializare, în condiţiile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Orele respective se plătesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(13) În învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate/institutori cu a doua specializare educaţie fizică, fiind incluse în norma acestora sau prin plata cu ora ori cu cumul.

În situaţia în care predarea orelor de educaţie fizică din învăţământul primar nu se poate face de profesori cu studii de specialitate/institutori cu a doua specializare educaţie fizică, acestea sunt predate de învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ primar de la clasa respectivă.

(14) Disciplina cultură civică face parte din norma personalului didactic cu studii superioare având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările: filosofie, istorie, cultură şi religie, drept, drept comunitar, ştiinţe juridice, ştiinţe juridice şi administrative, ştiinţe politice, ştiinţe politice şi administrative, ştiinţe politico-economice, ştiinţe administrative, administraţie publică, administraţie europeană, pedagogie, pedagogie socială, psihologie, sociologie, psihosociologie, politici sociale, comunicare şi relaţii publice, comunicare socială şi relaţii publice, studii europene, etnologie, asistenţă socială, în concordanţă cu Centralizatorul.

Disciplina cultură civică este predată şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat sau ai unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, având una din specializările prevăzute în Centralizator.

(15) Disciplina studii sociale din învăţământul liceal intră în norma de predare a absolvenţilor cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată, ai unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diplomă una din specializările prevăzută în Centralizator.

(16) Disciplina logică, argumentare şi comunicare este predată de absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată care au înscrisă pa diploma de licenţă specializarea filosofie, ai ciclului II de studii universitare de masterat sau ai unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, având înscrisă pe diplomă una din specializările prevăzută în Centralizator.

Cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplomă studii universitare de lungă durată, care au înscrisă pe diploma de licenţă specializarea filosofie, aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform actului de numire/transfer, îşi pot completa norma didactică şi cu ore de sociologie, psihologie sau economie şi economie aplicată, cu condiţia să fi avut în încadrare, în anii ulteriori titularizării, ore la aceste discipline.

Cadrele didactice titulare pe catedre sociologie sau sociologie-studii sociale aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform actului de numire/transfer, îşi pot completa norma didactică şi cu ore de filosofie, psihologie sau logică, argumentare şi comunicare. Cadrele didactice titulare pe catedre psihologie sau psihologie-studii sociale aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor ore în specialitate, conform actului de numire/transfer, îşi pot completa norma didactică şi cu ore de filosofie, sociologie sau logică, argumentare şi comunicare.

(17) În situaţia în care pentru disciplinele socio-umane nu se pot constitui catedre dintr-o singură disciplină, profilul acestora se stabileşte în funcţie de disciplina cu numărul predominant de ore şi acestea pot fi predate de absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată, ai ciclului II de studii universitare de masterat sau ai unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, având înscrisă pe diplomă una din specializările prevăzute în Centralizator. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu/anul de completare, disciplinele socio-umane pot fi predate pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă, în profilul postului - în concordanţă cu Centralizatorul.

(18) Disciplinele economie, economie aplicată şi educaţie antreprenorială sunt predate de absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată, ai unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii universitare de masterat având înscrisă pe diplomă una din specializările prevăzută în Centralizator la aria curriculară „Om şi societate”, disciplinele economie, economie aplicată şi educaţie antreprenorială. Disciplinele educaţie antreprenorială şi economie aplicată pot fi predate şi de absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată care au înscrisă pe diploma de licenţă specializarea filosofie. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în învăţământul liceal obligatoriu/anul de completare, disciplinele economie, economie aplicată şi educaţie antreprenorială pot fi predate pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă, în profilul postului - în concordanţă cu Centralizatorul.

(19) Disciplina istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare este predată de absolvenţi ai învăţământului superior care au înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una dintre specializările: istorie sau etnologie – linia de studiu în limba maghiară ori limba şi literatura maternă maghiară, în concordanţă cu Centralizatorul. Pentru celelalte minorităţi naţionale, la disciplina istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale se încadrează cu prioritate absolvenţi ai învăţământului superior care au înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă specializarea istorie - linia de studiu în limba maternă a minorităţii naţionale respective şi numai în cazuri speciale în lipsa acestora pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului superior care au înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una dintre specializările: limba şi literatura maternă a minorităţii naţionale respective sau etnologie – linia de studiu în limba maternă a minorităţii naţionale respective. Disciplina istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale este predată şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat sau ai unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, având una din specializările prevăzute în Centralizator.

(20) Disciplina ştiinţe în învăţământul liceal este predată de absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat care au înscrisă pe diplomă una din specializările prevăzută în Centralizator la aria curriculară „Matematică şi ştiinţe” pentru disciplinele fizică, chimie sau biologie, precum şi de absolvenţi ai studiilor postuniversitare de specializare „Predarea integrată a ştiinţelor” cu durata de cel puţin trei semestre.

(21) Disciplina literatură universală în învăţământul liceal este predată de absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată, ai unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii universitare de masterat care au înscrisă pe diplomă una din specializările prevăzută în Centralizator la aria curriculară „Limbă şi comunicare” pentru disciplinele limba şi literatura română, limbi clasice sau limbi moderne/materne.

(22) La clasele cu predare intensivă/bilingvă, limbile moderne se predau de regulă pe grupe, cu condiţia încadrării în numărul de norme/posturi didactice aprobat la nivelul inspectoratului şcolar.

(23) Disciplinele informatică, informatică – tehnologii asistate de calculator, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, din învăţământul liceal/anul de completare, intră în norma de predare a personalului didactic cu studii universitare de lungă durată, ai unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii universitare de masterat având înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat una dintre specializările prevăzute în Centralizator. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, disciplinele informatică, informatică – tehnologii asistate de calculator, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, din învăţământul liceal obligatoriu/anul de completare pot fi predate pe perioadă determinată şi de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă, în profilul postului - în concordanţă cu Centralizatorul. Disciplinele opţionale în domeniul informaticii, tehnologia informaţiei din învăţământul gimnazial, intră în norma de predare a personalului didactic cu studii universitare de scurtă/lungă durată sau ai unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, ai ciclului I de studii universitare de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă/absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat una dintre specializările prevăzute în Centralizator.

(24) Activităţile specifice funcţiei de diriginte se organizează şi desfăşoară la toate clasele şi formele de învăţământ din învăţământul preuniversitar în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5132/2009. La forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, indemnizaţia prevăzută la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare se acordă numai pentru lunile în care se organizează sesiunile de predare – evaluare. Conform ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4409/1998, personalul didactic de conducere, îndrumare şi control nu poate efectua ore de consiliere şi orientare vocaţională şi nici ore de dirigenţie. În mod excepţional, personalul didactic de conducere poate îndeplini şi funcţia de diriginte în condiţiile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, numai în situaţia în care nu există suficiente cadre didactice calificate titulare sau suplinitoare, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. În caz contrar, se aplică prevederile art. 115 - 123 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. La clasele I-IV din învăţământul special, pentru care se aplică Planul-cadru de învăţământ pentru clasele/grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficiente grave, severe, profunde sau asociate, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4928/2005, ora de consiliere şi orientare se include în norma profesorului de psihopedagogie specială.

(25) Posturile didactice/catedrele din învăţământul special pot fi ocupate de absolvenţii învăţământului mediu/postliceal/superior care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare - în concordanţă cu Centralizatorul.

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994), absolvenţii cu diplomă ai colegiilor pedagogice cu specializările educator de psihopedagogie specială sau educator şi psihopedagogie specială, absolvenţii cu diplomă ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători-educatori pentru învăţământ special şi ai liceelor pedagogice, precum şi absolvenţii învăţământului superior care au parcurs în formarea iniţială cursuri de psihopedagogie specială sau în domeniul educaţiei speciale de cel puţin 56 ore ori absolvenţi ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea învăţător/educatoare, care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială sau în domeniul educaţiei speciale de cel puţin 36 ore, pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special - în concordanţă cu Centralizatorul, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale.

(26) Posturile didactice/catedrele din învăţământul special pot fi ocupate după cum urmează:

a) posturile de educatoare/educator, educatoare/educator de sprijin/itinerant din învăţământul special pot fi ocupate de absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale sau ai colegiilor pedagogice, care îndeplinesc, după caz, condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. a), lit. c) sau lit. d) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin. (25), având înscrisă pe diplomă una din specializările: educatoare, educator de psihopedagogie specială, educator şi psihopedagogie specială, institutor pentru învăţământ preşcolar sau institutor - în concordanţă cu Centralizatorul, precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin. (25);

b) posturile de învăţător/învăţător itinerant/de sprijin din învăţământul special pot fi ocupate de absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale sau ai colegiilor pedagogice, care îndeplinesc, după caz, condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. b), lit. c) sau lit. d) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin. (25), având înscrisă pe diplomă specializarea învăţător, învăţător-educator, educator de psihopedagogie specială, educator şi psihopedagogie specială sau institutor – în concordanţă cu Centralizatorul, precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin.(25);

c) posturile de învăţător-educator din învăţământul special, pentru activitatea de după-amiază la clasele I-X, pot fi ocupate de absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale care au pregătit învăţători-educatori pentru învăţământ special sau ai colegiilor pedagogice, care îndeplinesc, după caz, condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. b), lit. c) sau lit. d) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute de art.7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin. (25), având înscrisă pe diplomă una din specializările: învăţător, învăţător-educator, educator de psihopedagogie specială, educator şi psihopedagogie specială, institutor – în concordanţă cu Centralizatorul, precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin.(25);

d) posturile de profesor/profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială/profesor itinerant/de sprijin din învăţământul special, pot fi ocupate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. d), lit. d1), lit. d2) sau lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin.(25) - în concordanţă cu Centralizatorul, precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin. (25); posturile de profesor/profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială/profesor itinerant/de sprijin din învăţământul special liceal, pot fi ocupate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin.(25) - în concordanţă cu Centralizatorul.

Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de psihopedagogie specială în învăţământul special se recomandă să urmeze studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializări în: psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământ special.

e) Posturile de profesor psihopedagog din învăţământul special şi din cadrul structurilor de învăţământ special integrat pot fi ocupate numai de absolvenţi ai învăţământului superior care au înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul ori limba română, limba şi literatura română care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare sau cele prevăzute la alin. (25).

Pe posturile de profesor psihopedagog din învăţământul special, absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă specializările limba română sau limba şi literatura română pot fi încadraţi prin suplinire sau în regim de plata cu ora/cumul, numai în lipsa absolvenţilor învăţământului superior cu studii corespunzătoare postului în concordanţă cu Centralizatorul.

f) Posturile de profesor logoped din cadrul structurilor de învăţământ special integrat, conform art. 47 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul;

g) posturile de profesor-educator din învăţământul special, pentru activitatea de după amiază la clasele I-X, pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă ai colegiilor pedagogice şi ai instituţiilor de învăţământ superior care îndeplinesc, după caz, condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. c), lit. d), lit. d1), lit. d2) sau lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin. (25), precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin. (25).

Salarizarea absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori care ocupă posturi de profesor-educator se realizează corespunzător funcţiei de institutor cu studii superioare de scurtă durată.

h) Posturile de profesor preparator (nevăzător) din învăţământul special gimnazial din învăţământul special pot fi ocupate de profesori nevăzători care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. d1), lit.d2) sau lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele de la alin. (25).

Posturile de profesor preparator (nevăzător) din învăţământul special liceal pot fi ocupate de profesori nevăzători care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele de la alin. (25). În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, posturile de profesor preparator (nevăzător) din învăţământul special liceal obligatoriu pot fi ocupate pe perioadă determinată de profesori nevăzători, absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă, care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele de la alin. (25).

În situaţia în care nu există nici un candidat nevăzător, postul de profesor preparator (nevăzător) poate fi ocupat pe perioadă determinată şi de alte cadre didactice care îndeplinesc condiţiile de studii.

i) Disciplinele din aria curriculară tehnologii la clasele V-VIII din învăţământul special, activităţile de pre-profesionalizare şi instruirea practică în învăţământul special pot fi desfăşurate de cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. f) şi de art.7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare sau cele prevăzute la alin. (25).

Pentru cadrele didactice cu studii medii titulare în învăţământul special pe posturi de activităţi de pre-profesionalizare se impune completarea studiilor printr-o formă de pregătire universitară în domeniul tehnic, silvic, economic sau agricol.

Pentru cadrele didactice cu studii superioare de lungă durată titulare în învăţământul special pe posturi de activităţi de pre-profesionalizare se impune să se specializeze în domeniul educaţiei tehnologice prin forme de conversie în cadrul instituţiilor de învăţământ superior autorizate/acreditate.

(27) Pentru activităţile de după-amiază la clasele I-X din învăţământul special, învăţătorul-educator poate fi încadrat şi la clasele V-X, iar profesorul-educator poate fi încadrat şi la clasele I-IV, aceştia fiind retribuiţi conform studiilor.

Posturile didactice/catedrele din învăţământul special pot fi ocupate şi de absolvenţi cu diplomă ai unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii universitare de masterat, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele de la alin. (25) - în concordanţă cu Centralizatorul.

Posturile didactice/catedrele din învăţământul special liceal şi postliceal pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cu cele de la alin. (25) - în concordanţă cu Centralizatorul. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, posturile din învăţământul special liceal obligatoriu pot fi ocupate pe perioadă determinată de absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă, care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele de la alin. (25).

(28) Posturile didactice din învăţământul artistic pot fi ocupate de cadrele didactice care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. d1) sau lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare - în concordanţă cu Centralizatorul.

Posturile didactice/catedrele de specialitate din unităţile de învăţământ cu clase de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design se constituie având în vedere finalităţile educaţionale şi specializările filierei vocaţionale. Disciplinele fundamentale, care se predau la clasele a IX-a şi a X-a, studiul formelor şi desenul, studiul formelor şi al culorii, studiul formelor şi al volumului, studiul compoziţiei, crochiuri, elemente de perspectivă, desen proiectiv, interdependenţe funcţionale în relaţia om – formă – ambient sunt discipline complementare strict necesare formării limbajului plastic şi a percepţiei vizuale, ce constituie o formă de pre-orientare, în cunoştinţă de cauză, spre una din specializările profilului.

La unităţile de învăţământ cu clase de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design nu se constituie catedre vacante numai cu ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a.

Disciplina educaţie artistică este predată de absolvenţii învăţământului superior de lungă durată, ai unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii universitare de masterat având înscrisă pe diplomă una din specializările prevăzută în Centralizator la aria curriculară „Arte”, disciplinele: arte vizuale, muzică, teatru sau coregrafie.

(29) Disciplina educaţie tehnologică la clasele V-VIII poate fi predată de:

a) absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea „educaţie tehnologică”, în concordanţă cu Centralizatorul.

 1. absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol.

Pe catedrele de educaţie tehnologică, absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol pot fi încadraţi prin suplinire sau în regim de plata cu ora/cumul, numai în lipsa absolvenţilor învăţământului superior cu specializarea „educaţie tehnologică”.

Pentru cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedră de educaţie tehnologică, care şi-au completat studiile printr-o formă de pregătire universitară în domeniul tehnic, silvic, economic sau agricol şi au absolvit învăţământul superior cu diplomă de licenţă/absolvire, norma didactică de predare se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 43 lit. (c) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, iar încadrarea şi salarizarea acestora se va face corespunzător funcţiei didactice de profesor la catedra de educaţie tehnologică ocupată.

Disciplina "Educaţie tehnologică" la clasele V-VIII se predă cu clasa întreagă.

(30) Disciplinele/modulele tehnologice de la filiera tehnologică pot fi predate după cum urmează:

a) la învăţământul liceal (clasele IX-XII/XIII/XIV)/anul de completare, disciplinele/modulele tehnologice pot fi predate de absolvenţi cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat în domeniul tehnic, silvic, economic şi agricol sau de absolvenţi cu diplomă de studii academice postuniversitare, cu diplomă de studii aprofundate sau studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin un an şi jumătate – în concordanţă cu Centralizatorul, precum şi de absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniile tehnic, silvic, economic şi agricol, în profilul postului;

b) disciplinele/modulele tehnologice la anul de completare pot fi predate de absolvenţii cu diplomă ai învăţământului universitar/postuniversitar prevăzuţi la lit. a), precum şi de absolvenţi cu diplomă de absolvire ai învăţământului universitar tehnic, silvic, economic şi agricol de scurtă durată sau de absolvenţi care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă în domeniile tehnic, silvic, economic şi agricol, în profilul postului;

c) în mod excepţional, în lipsa absolvenţilor cu diplomă ai învăţământului superior prevăzuţi la lit. a), disciplinele/modulele tehnologice din învăţământul liceal obligatoriu pot fi predate pe perioadă determinată de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă în domeniile tehnic, silvic, economic şi agricol, în profilul postului.

(31) În învăţământul postliceal, încadrarea pe discipline/module se realizează în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(32) Pregătirea/instruirea practică poate fi realizată de absolvenţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

Cadrele didactice care se încadrează în această categorie sunt considerate personal didactic calificat, dacă profilul şi specialitatea la care sunt încadrate cu ore de pregătire/instruire practică coincid cu specializarea/specializările de pe diploma/diplomele de studii.

Salarizarea cadrelor didactice care au absolvit cu diplomă de absolvire/licenţă studii de scurtă durată/de lungă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat încadrate pe catedre de pregătire/instruire practică se face similar funcţiei de institutor cu studii superioare de lungă şi scurtă durată, conform ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4788/2005 pentru salarizarea funcţiei de maistru instructor cu studii superioare de lungă şi scurtă durată, exceptând situaţiile în care în planurile – cadru se prevede faptul că anumite module de pregătire/instruire practică sunt predate de profesori de specialitate.

(33) La disciplina pregătire/instruire practică, încadrarea cadrelor didactice se face în funcţie de modul de organizare a acestei activităţi pe niveluri de învăţământ.

Pregătirea/instruirea practică se efectuează pe clase la agenţi economici sau pe clase/grupe constituite în condiţiile legii, în atelierele proprii, în funcţie de resursele materiale existente şi de prevederile din convenţiile/protocoalele de parteneriat încheiate între unităţile de învăţământ şi agenţii economici, cu încadrarea în numărul de posturi didactice aprobat la nivelul inspectoratului şcolar.

În unităţile de învăţământ preuniversitar, prevăzute în ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 437/2007, asistate în cadrul programelor de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic PHARE VET RO 9405, PHARE TVET RO 2001-2003 şi PHARE TVET RO 2004-2006, precum şi în unităţile de învăţământ implicate în proiectele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de colaborare bilaterală cu Austria ECONET şi TOURREG prin KULTURKONTAKT Austria şi de colaborare bilaterală cu Franţa pregătirea/instruirea practică se organizează la agenţi economici, pe clase/grupe constituite în condiţiile legii, cu încadrarea în numărul de posturi didactice aprobat la nivelul inspectoratului şcolar sau în atelierele proprii, pe grupe de elevi constituite în condiţiile legii.

În unităţile de învăţământ preuniversitar în care se organizează stagii de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, încadrarea cadrelor didactice care realizează pregătirea/instruirea practică se face în funcţie de specializarea acestora şi prevederile planului de învăţământ. Orele de laborator tehnologic şi de instruire practică predate în cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 sunt incluse în norma didactică, în cumul sau în plata cu ora, după caz. Pe parcursul unui an şcolar, un cadru didactic poate avea în încadrare cel mult o clasă/ grupă de elevi care efectuează stagiul de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2.

În structura catedrelor de discipline tehnologice şi de pregătire/instruire practică vacante titularizabile pentru concurs nu se includ ore normate la clasele/grupele de elevi care efectuează stagii de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2. Orele vacante de laborator tehnologic şi de instruire practică din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 se ocupă numai pe perioadă determinată, de cel mult un an şcolar, prin completare de normă, detaşare, suplinire sau în regim de plata cu ora sau cumul.

(34) Personalul didactic titular pe un post/catedră de corepetitor/acompaniament, din liceele vocaţionale şi din unităţile cu învăţământ integrat şi suplimentar de artă, precum şi cel din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor rămâne încadrat ca personal didactic titular, în conformitate cu actul de numire/transfer pe post/catedră, în aceeaşi unitate de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile personalului didactic, conform art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(35) Norma didactică a personalului din serviciile specializate aflate în subordinea direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, transferat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, este de 25 de ore/săptămână, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Legea nr. 109/1999, în raport cu care se stabilesc drepturile salariale.

Personalul didactic din serviciile specializate aflate în subordinea direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, transferat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, beneficiază de toate drepturile personalului didactic prevăzute de Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(36) Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului superior de lungă sau scurtă durată în profilul postului ori de absolvenţi cu diplomă ai cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare în profilul postului, care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă sau au ciclului II de studii universitare de masterat, în concordanţă cu Centralizatorul. Norma didactică a profesorului documentarist se stabileşte conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare, aprobat prin ordin al ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(37) Norma didactică în unităţile de învăţământ preuniversitar particular se constituie în conformitate cu prevederile alin. (6). În norma didactică a personalului didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar particular pot fi cuprinse atât ore de predare din trunchiul comun, cât şi ore opţionale cuprinse în schema orară pe parcursul întregii zile.

În învăţământul preşcolar particular, orele opţionale de limbi străine pot fi predate de profesori de specialitate, conform art. 44 alin. (3) din Legea 128/1997 şi Notei Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 41945/18.10.2000.

Constituirea posturilor didactice/catedrelor şi încadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre în unităţile de învăţământ preuniversitar particular se realizează asigurându-se, cu prioritate, continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi.

În unităţile de învăţământ preuniversitar particular, proiectul de încadrare, elaborat în funcţie de proiectul planului de şcolarizare adoptat, se aprobă de consiliul profesoral, se avizează de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective şi se înaintează spre verificare şi validare comisiei de mobilitate a inspectoratului şcolar.

Art. 2. (1) În învăţământul preuniversitar de stat, în structura catedrelor vacante titularizabile pentru concurs nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design şi ore opţionale, exceptând unităţile de învăţământ cu un singur rând de clase, unde se pot constitui catedre vacante titularizabile cu 1-2 ore opţionale şi unităţile de învăţământ/clasele cu predare în regim intensiv/bilingv/în limbile minorităţilor, în care se pot constitui catedre vacante titularizabile cu 1-4 ore opţionale.

(2) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în conformitate cu Centralizatorul.

(3) În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ (clase I-XII/XIII/XIV, clase V-XII/XIII/XIV, grupuri şcolare), posturile didactice/catedrele vacante se publică pentru nivelul de învăţământ cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic. În mod excepţional, pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial (clasele V-VIII).

(4) Posturile vacante/rezervate de profesor în cabinete de asistenţă psihopedagogică se publică la unităţile de învăţământ la care sunt normate conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 3. Proiectul de încadrare, elaborat în funcţie de proiectul planului de şcolarizare adoptat, se aprobă de consiliul profesoral, se avizează de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective şi se înaintează spre verificare şi validare comisiei de mobilitate a inspectoratului şcolar.

Art. 4. (1) La nivelul unităţilor de învăţământ, încadrarea personalului didactic titular şi repartizarea cadrelor didactice titulare pe structuri se realizează de conducerile unităţilor de învăţământ, în baza documentelor de numire/transfer/dispoziţiilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

Constituirea posturilor didactice/catedrelor şi încadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre se realizează asigurându-se, cu prioritate, continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi.

În situaţia în care un post didactic dintr-o structură sau din unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, după aplicarea principiului continuităţii activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi, este solicitat de două sau mai multe cadre didactice titulare de aceeaşi specialitate, pentru departajare se aplică criteriile şi punctajele pentru evaluarea personalului didactic, prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta Metodologie. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele criterii socioumanitare: apropierea de domiciliu; soţul/soţia să lucreze în învăţământ în aceeaşi localitate; soţ/soţie cu domiciliul în localitate; părinţi cu domiciliul în localitate; motive de sănătate care nu permit părăsirea localităţii; soţul/soţia să lucreze în învăţământ, alte cauze obiective dovedite cu acte, ca de exemplu: minori în întreţinere, părinţi bolnavi, proprietăţi imobiliare în localitate.

(2) În situaţia în care, ca urmare restructurării reţelei şcolare, începând cu 1 septembrie 2011, urmează să fie desfiinţate unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, se procedează după cum urmează:

a) în situaţia comasării prin absorbţie a unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică cu o altă unitate de învăţământ cu personalitate juridică, începând cu 1 septembrie 2011, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate, nu a intrat încă în vigoare actul administrativ prin care se reglementează cu privire la restructurarea reţelei şcolare şi există două persoane juridice distincte, atunci evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate se realizează obligatoriu la nivelul fiecărei catedrei din fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică, de către aceeaşi comisie de evaluare, numită de inspectorul şcolar general, al cărei preşedinte este inspectorul şcolar de specialitate, conform art. 15 alin. (2) din prezenta Metodologie, din care fac parte directorii ambelor unităţi de învăţământ cu personalitate juridică; la nivelul inspectoratului şcolar pentru fiecare post didactic/catedră, se întocmeşte o listă comună cu rezultatele evaluării cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate din cele două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică care urmează să se comaseze, urmând să fie propuse pentru completare de normă didactică sau restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2011, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic din lista comună, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) şi art. 15 alin. (1) lit. c) şi alin. (3)-(6) din prezenta Metodologie;

b) în situaţia comasării prin fuziune a două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, începând cu 1 septembrie 2011, toate cadrele didactice titulare din ambele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică intră în restrângere de activitate;

c) în situaţia desfiinţării prin lichidare a unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, începând cu 1 septembrie 2011, toate cadrele didactice titulare din unitatea de învăţământ cu personalitate juridică propusă pentru desfiinţare prin lichidare intră în restrângere de activitate.

(3) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate comunicate de către unităţile de învăţământ este validată de către comisia de mobilitate a personalului didactic şi comunicată în scris consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

Art. 5. În învăţământul gimnazial din mediul rural, cu acordul cadrului didactic, norma didactică de predare a personalului didactic se poate constitui, în mod excepţional, din cel puţin 1/2 normă cu ore în specialitate şi restul din alte ore decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome cuprinse în planul de învăţământ, cu menţinerea drepturilor salariale. Pentru cadrele didactice aflate în această situaţie se recomandă să se specializeze în a doua disciplină dominantă, care nu este în concordanţă cu specializarea/specializările de pe diplomă/diplome, prin forme de conversie în cadrul instituţiilor autorizate/acreditate.

Art. 6. (1) Soluţionarea, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, a cererilor de întregire a normei formulate de cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ/specializări, prin transfer pentru restrângere de activitate şi pretransfer, într-o singură unitate de învăţământ/specializare, se poate realiza conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii ţinând seama de prevederile art. 7, art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Centralizatorului. Această categorie de personal beneficiază de toate drepturile personalului didactic prevăzute de Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul în care două sau mai multe cadre didactice titulare solicită întregirea normei pe aceleaşi ore din aceeaşi unitate de învăţământ, pentru stabilirea cadrului didactic căruia i se întregeşte norma didactică se aplică criteriile de punctaj de la restrângerile de activitate, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta Metodologie.

Art. 7. (1) La propunerea directorului unităţii de învăţământ, în baza solicitării şi cu acordul cadrului didactic, prin decizia inspectorului şcolar general se dispune completarea normei didactice pe durata unui an şcolar, cu respectarea art. 1 şi art. 5 din prezenta Metodologie, astfel:

a) cu ore în specialitate în unitatea de învăţământ respectivă la altă/alte discipline;

b) cu ore în specialitate la altă/alte unităţi de învăţământ;

c) cu alte ore decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome cuprinse în planul de învăţământ, cu menţinerea drepturilor salariale, numai în învăţământul gimnazial din mediul rural.

(2) Completarea normei didactice se propune pentru cadrele didactice care rămân în încadrare cu cel puţin jumătate de normă în specialitate, potrivit art. 1 din prezenta Metodologie, conform actului de numire/transfer/repartizare pe postul didactic/catedră.

(3) În mediul rural completarea normei didactice, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome în aceeaşi unitate sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată în unităţi de învăţământ de acelaşi nivel, fapt consemnat în decizia de repartizare pentru completarea normei. Completarea normei didactice pe durată nedeterminată în unităţi de învăţământ de acelaşi nivel din mediul rural se realizează ţinând seama de prevederile art. 7, art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Centralizatorului. Completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată cu ore în specialitate, într-o treaptă superioară de învăţământ, în mediul rural, se realizează cu condiţia suplimentară a parcurgerii unui program de perfecţionare/formare continuă în ultimii 5 (cinci) ani, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat.

(4) Completarea normei didactice în alte unităţi de învăţământ se realizează în şedinţă publică organizată de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti în perioada prevăzută de Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar, numit în continuare Calendar.

(5) Ierarhizarea cadrelor didactice, care participă la şedinţa publică pentru completarea normei didactice se face pe baza punctajului rezultat din evaluarea activităţii, pe baza criteriilor menţionate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta Metodologie. Soluţionarea completărilor de normă în alte unităţi de învăţământ se face în ordinea descrescătoare a punctajului, pe catedre incomplete şi, în mod excepţional, când s-au epuizat acestea, completarea se poate face pe fracţiuni din catedre complete.

(6) Cadrul didactic, care nu poate participa la şedinţa publică de soluţionare a completărilor de normă didactică, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră din lista afişată, conform punctajului.

(7) Personalul didactic titular căruia i s-a completat norma didactică pentru un an şcolar în altă/alte unităţi de învăţământ beneficiază de continuitate în anul şcolar următor pe aceleaşi ore, dacă acestea mai sunt viabile, cu acordul cadrului didactic.

(8) În cazul în care în unitatea de învăţământ există cadre didactice titulare pentru care nu se pot constitui catedre potrivit art. 1 din prezenta Metodologie, în mod excepţional, completarea normei didactice de predare se dispune prin decizia inspectorului şcolar general, pe un an şcolar, cu acordul cadrului didactic, la unităţi de învăţământ compatibile cu nivelul studiilor, după cum urmează:

a) cu ore la disciplinele corespunzătoare specializării/specializărilor pe care cadrele didactice au dreptul să le predea, potrivit art. 1 din prezenta Metodologie;

b) prin realizarea de catedre combinate în învăţământul liceal/postliceal/gimnazial şi la anul de completare, din ore la disciplinele corespunzătoare specializării principale din diploma de studii la învăţământul liceal/postliceal/gimnazial şi la anul de completare şi din ore la disciplinele corespunzătoare specializării principale sau secundare la gimnaziu/anul de completare;

c) din ore în specialitate, potrivit art. 1 din prezenta Metodologie, la unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate/comună/sector/municipiul Bucureşti sau din localităţi apropiate;

d) cu alte ore, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planul de învăţământ, cu menţinerea drepturilor salariale, numai în învăţământul gimnazial din mediul rural.

Art. 8. (1) În cazul existenţei a două sau mai multe cadre didactice titulare la aceeaşi specialitate, pentru stabilirea cadrului didactic căruia i se completează norma didactică la nivelul unităţii de învăţământ, conform prevederilor art. 7 din prezenta Metodologie, se aplică criteriile de punctaj de la restrângerile de activitate, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta Metodologie, inclusiv pentru cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care ocupă funcţii de conducere, îndrumare şi control prin detaşare în interesul învăţământului. Fac excepţie cadrele didactice care se încadrează în prevederile art. 13 alin. (4) lit. (c), art. 101 şi art. 106 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cadrele didactice titulare care au decizia de numire/transfer/repartizare în mai multe unităţi de învăţământ sau pe mai multe specializări sunt vizate de completarea normei didactice în alte unităţi de învăţământ/specializări, în cazul în care la nivelul uneia dintre unităţi/specializări se reduce numărul de ore.

(3) În situaţia în care la nivelul unităţii de învăţământ se reduce numărul de ore la disciplina educaţie tehnologică, sunt vizate de completarea normei didactice în alte unităţi de învăţământ/specializări cadrele didactice care nu au specializarea educaţie tehnologică.

(4) În situaţia reducerii numărului de ore de la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităţilor naţionale sunt vizate de completarea normei didactice în alte unităţi de învăţământ/specializări cadrele didactice care nu au absolvit studiile în limba în care se face predarea.

Art. 9. (1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete se stabileşte după încadrarea titularilor pe posturile didactice/catedrele de bază şi după soluţionarea întregirilor de catedră, prin transferul cadrelor didactice titulare în două sau în mai multe unităţi de învăţământ/specializări, într-o singură unitate de învăţământ/specializare.

(2) Lista cuprinzând posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate complete şi incomplete se afişează la inspectoratele şcolare conform Calendarului.

(3) Directorul fiecărei unităţi de învăţământ poartă întreaga responsabilitate pentru vacantarea posturilor proprii şi are obligaţia de a afişa la unitatea de învăţământ toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, în termen de cel mult 72 ore, după aprobarea încadrării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia de a reactualiza, după fiecare etapă a mişcării personalului didactic, lista afişată cuprinzând posturile didactice/catedrelor vacante/rezervate existente în unitate.

(4) Inspectoratul şcolar are obligaţia de a face publică, prin afişarea la inspectorat şi la unităţile de învăţământ vizate, lista posturilor didactice/catedrelor supuse restrângerii de activitate, conform Calendarului. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de afişarea la sediul acesteia a listei posturilor didactice/catedrelor supuse restrângerii de activitate din unitate, la data prevăzută în Calendar.

(5) Schimbarea profilului unui post pentru care există autorizare/acreditare din cluburile sportive şcolare, precum şi din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, se poate face numai cu acordul conducerii inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv cu acordul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru Palatul Naţional al Copiilor, de regulă în perioada întocmirii proiectului planului de şcolarizare. Înfiinţarea de noi profiluri se realizează în baza procedurii de autorizare privind funcţionarea provizorie.

Art. 10. (1) Cadrele didactice titulare care solicită continuarea activităţii în învăţământ, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi menţinute ca titulare în funcţia didactică peste vârsta standard de pensionare la 1 septembrie 2011, numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzătoare pentru soluţionarea restrângerilor de activitate. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă menţinerea în activitate în funcţie de: evoluţia demografică, planurile de învăţământ, dinamica resurselor umane, politicile de personal şi evoluţia planurilor de şcolarizare.

(2) Cadrelor didactice titulare pentru care nu s-a aprobat menţinerea în funcţia didactică peste vârsta standard de pensionare la 1 septembrie 2011, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi care nu solicită pensionarea în condiţiile legii, li se aplică prevederile art. 58 şi ale art. 61 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL al II-lea


ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA TRANSFERĂRII PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR DISPONIBILIZAT PRIN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE SAU PRIN RESTRUCTURAREA REŢELEI ŞCOLARE ŞI PRETRANSFERĂRII, LA CERERE, A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR


Secţiunea I

Dispoziţii Generale


Art. 11. Transferarea pentru restrângere de activitate şi pretransferarea, la cerere, a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se organizează în baza prevederilor art. 9, ale art. 10 alin.(1) lit. a), b), b1) şi b2) , ale art. 13 şi ale art. 18 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. (1) La sesiunea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transferare pentru restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferare pot participa:

 1. cadrele didactice titulare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;

 2. cadrele didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, care funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului;

 3. cadrele didactice titulare prin concurs, în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate, în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;

 4. cadre didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat, în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de activitate.

(2) Personalul didactic titular care, ulterior titularizării, dobândeşte prin studii finalizate şi alte specializări didactice poate solicita trecerea în noua specializare, cu păstrarea statutului de personal didactic titular, în condiţiile respectării prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a), b), b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii. Au prioritate cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, conform art. 7 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cadrele didactice titulare care se încadrează în prevederile art. 101 şi art. 106 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare nu intră în restrângere de activitate, decât la solicitarea şi cu acordul persoanelor în cauză, conform art. 13 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Personalul didactic titular transferat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, care funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului, poate participa la sesiunea 2011 de restrângere de activitate sau pretransferare, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a), b), b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii.

(5) Cadrele didactice titulare participante la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare pot ocupa şi posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate/autorizate, cu condiţia publicării acestora pentru această sesiune la data prevăzută în Calendar.

La propunerea unităţilor de învăţământ preuniversitar particulare posturile didactice/catedrele vacante din aceste unităţi pot fi ocupate de către cadrele didactice participante la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare, cu avizul unităţii sau fără nici o restricţie, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a), b), b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii.

Posturile didactice/catedrele vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar particulare autorizate pot fi ocupate în sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare şi de cadre didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat sau prin concurs, în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare autorizate, în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, cu avizul unităţilor de învăţământ preuniversitar particulare autorizate care au posturi didactice/catedre vacante sau fără nici o restricţie, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a), b), b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii. În unităţile de învăţământ preuniversitar particulare autorizate, în sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare, pot fi ocupate şi catedre vacante titularizabile incomplete până la cel puţin 1/2 normă.

Art. 13. Transferarea prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se realizează ţinând seama de prevederile art. 5, art. 7, art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Centralizatorului.


Secţiunea a II-a

Condiţii de realizare a transferării personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi a pretransferării, la cerere, a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar


Condiţii generale


Art. 14. (1) Structura sistemului de învăţământ preuniversitar este următoarea:

a) învăţământ preşcolar: grupa mică; grupa mijlocie; grupa mare, pregătitoare pentru şcoală;

b) învăţământ primar: clasele I-IV;

c) învăţământ secundar, care cuprinde:

1. învăţământ secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII, şi ciclul inferior al liceului;

2. învăţământ secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI-XII/XIII/XIV, precedat, după caz, de anul de completare;

d) învăţământ postliceal.

(2) Prin unităţi de învăţământ preuniversitar echivalente, în sensul prezentei Metodologii, se înţelege:

a) învăţământ preşcolar: grădiniţe, grădiniţe speciale, structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului;

b) învăţământ primar: clasele I-IV, învăţământ special (clasele I-IV), structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului;

c) învăţământ secundar inferior: gimnaziu, clasele V-VIII, învăţământ special secundar inferior, Palatul Naţional al Copiilor, palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor, structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului, centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică şcolare/interşcolare, centre şi cabinete logopedice şcolare/interşcolare, centre judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională.

d) învăţământ secundar superior: clasele IX-XII/XIII/XIV, anul de completare, învăţământ secundar superior special, cluburi sportive şcolare;

e) învăţământ postliceal: şcoli postliceale şi şcoli de maiştri.

(3) În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. a), b), b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, ordinea ocupării posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat este:

a) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare; transferul în limitele aceluiaşi regim de mediu (respectiv urban - urban, rural - rural, ori din mediul urban în mediul rural), în unităţi de învăţământ echivalente sau într-o treaptă inferioară de învăţământ se efectuează respectând prevederile art. 7 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător; transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare se realizează şi din mediul rural în cel urban, dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minim 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală; transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare se realizează şi într-o treaptă superioară de învăţământ, cu condiţia suplimentară a parcurgerii unui program de perfecţionare/formare continuă în ultimii 5 (cinci) ani, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat.

b) pretransferarea personalului didactic titular, la cerere, în aceeaşi localitate sau în localitatea unde îşi are domiciliul, în limitele aceluiaşi regim de mediu (respectiv urban - urban, rural - rural, ori din mediul urban în mediul rural), în unităţi de învăţământ echivalente sau într-o treaptă inferioară de învăţământ, respectând prevederile art. 7 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător; pretransferarea la cerere se realizează şi din mediul rural în cel urban, dacă persoana respectivă a obţinut media minim 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă avea media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală; pretransferarea la cerere a personalului didactic se realizează şi într-o treaptă superioară de învăţământ, cu condiţia suplimentară a parcurgerii unui program de perfecţionare/formare continuă în ultimii 5 (cinci) ani, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat.

(4) Institutorii şi profesorii pentru învăţământul primar şi preşcolar titulari pe posturi de educatoare sau învăţător care au dobândit prin studii finalizate cu diplomă la instituţii de învăţământ superior şi alte specializări didactice şi care solicită în sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare un post de profesor în învăţământul gimnazial sau un post de profesor/maistru instructor în învăţământul liceal trebuie să facă dovada parcurgerii unui program de perfecţionare/formare continuă în ultimii 5 (cinci) ani, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat sau a obţinerii unui grad didactic la una din specializările dobândite prin studiile superioare care le conferă dreptul de a ocupa postul de profesor ori prin studiile care le conferă dreptul de a ocupa postul de maistru instructor, în conformitate cu prevederile art. 5 şi art. 7 alin. (1) lit. d1), lit. d2), lit. e), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

Profesorii titulari care solicită în sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare trecerea într-o treaptă superioară de învăţământ, trebuie să îndeplinească condiţia suplimentară a parcurgerii unui program de perfecţionare/formare continuă în ultimii 5 (cinci) ani, finalizat cu atestat de formare continuă, diplomă, certificat ori dobândirii unui grad didactic la una din specializările dobândite prin studii, care se încadrează în prevederile art. 5 şi art. 7 alin. (1) lit. d1), lit. d2), lit. e), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Cadrele didactice titulare care au decizia (actul) de numire/transfer în unităţi de învăţământ preuniversitar de nivel diferit, de nivel liceal şi de nivel gimnazial/şcoala de arte şi meserii, se pot transfera pentru restrângere de activitate/pretransfera pe posturi didactice/catedre de nivel liceal/gimnazial. Transferul/pretransferul din mediul rural în mediul urban se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la alin. (3).

(6) Cadrele didactice titulare care au decizia (actul) de numire/transfer în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii diferite, în urban şi în rural, se pot transfera pentru restrângere de activitate/pretransfera pe catedre în mediul urban sau rural. Transferul/pretransferul într-o treaptă superioară de învăţământ se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la alin. (3)-(4).

Art. 15. (1) În cazul restrângerii activităţii unei unităţi de învăţământ se respectă prevederile art. 13 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, renunţându-se în ordine la:

a) activitatea prestată prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;

 1. activitatea prestată de personalul didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare pentru limită de vârstă;

 2. activitatea prestată de personalul didactic care solicită plecarea din unitate pe motivul restrângerii postului în specialitate.

(2) În cazul în care restrângerea de activitate vizează două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate, inclusiv cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar care ocupă funcţii de conducere, îndrumare şi control prin detaşare în interesul învăţământului, în afara situaţiei prevăzute la art. 13 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se procedează la evaluarea obiectivă sau la organizarea unui concurs, conform hotărârii consiliului de administraţie, la propunerea directorului adjunct. Evaluarea, respectiv concursul, se realizează de către o comisie, numită de inspectorul şcolar general, al cărei preşedinte este inspectorul şcolar de specialitate. Din comisia de evaluare/concurs face parte, în mod obligatoriu, directorul unităţii de învăţământ. Evaluarea obiectivă, convertită în punctaj unitar stabilit de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, constă într-o inspecţie şcolară la clasă, cumulată cu: nivelul studiilor, gradul didactic sau titlul de doctor, media de absolvire, pentru stagiari, progresul şcolar al elevilor, activitatea didactico-ştiinţifică, lucrări ştiinţifice, studii, articole, programe şi manuale şcolare, material didactic omologat, experimente didactice. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele criterii socioumanitare: soţul/soţia să lucreze în învăţământ în aceeaşi localitate; soţ/soţie cu domiciliul în localitate; părinţi cu domiciliul în localitate; motive de sănătate care nu permit părăsirea localităţii, soţul/soţia să lucreze în învăţământ, alte cauze obiective dovedite cu acte, ca de exemplu: minori în întreţinere, părinţi bolnavi, proprietăţi imobiliare în localitate. Contestaţiile la rezultatul evaluării obiective se rezolvă conform art. 18 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se organizează conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţiile la concurs se rezolvă potrivit dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură participă ca observatori la toate etapele pretransferării şi transferării pentru restrângere de activitate.

(3) Cadrele didactice titulare care au decizia de numire/transfer în mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar sau pe mai multe specializări sunt vizate de restrângere de activitate, în cazul în care la nivelul uneia dintre unităţi/specializări există restrângere de activitate.

(4) La catedrele de educaţie tehnologică intră, cu prioritate, în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare care nu au specializarea educaţie tehnologică.

(5) La clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităţilor naţionale intră, cu prioritate, în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare care nu au absolvit studiile în limba în care se face predarea.

(6) La catedrele de psihopedagogie specială de la clasele/grupele de elevi/tineri cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate, precum şi de la clasele/grupele de elevi cu deficienţe moderate sau uşoare, intră, cu prioritate, în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământ special.

(7) Personalul didactic cu studii superioare care s-a titularizat în învăţământ pe posturi de educatori/educatoare/învăţători, conform Legii nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic şi nu a absolvit cu diplomă liceul pedagogic sau o şcoală echivalentă/colegiul universitar pedagogic/ciclul I de studii universitare de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, se consideră în restrângere de activitate şi participă la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare pentru ocuparea unui post didactic vacant/unei catedre vacante corespunzător/corespunzătoare specializării dobândite prin studii – în concordanţă cu Centralizatorul, în învăţământul gimnazial sau în şcoli de arte şi meserii cu personalitate juridică. Transferul/pretransferul pe posturi didactice/catedre vacante în învăţământul liceal, precum şi din mediul rural în mediul urban se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (3)-(4) din prezenta Metodologie.

(8) Personalul didactic, absolvent al liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, titular pe un post de educatoare/învăţător şi care nu are studiile corespunzătoare postului, se consideră în restrângere de activitate şi participă la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare pentru ocuparea unui post didactic vacant corespunzător specializării dobândite prin studiile medii - în concordanţă cu Centralizatorul. Transferul/pretransferul din mediul rural în mediul urban se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezenta Metodologie.


Condiţii specifice


Art. 16. (1) Posturile de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică şcolare/interşcolare de nivel liceal pot fi ocupate în sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi de pretransferare numai de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului universitar de lungă durată/postuniversitar sau ai ciclului II de studii universitare de masterat, care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2) lit. b), art. 7 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Centralizatorului, cu respectarea prevederilor art. 14 din prezenta Metodologie. Cadrele didactice, care au finalizat cu diplomă studii superioare de lungă durată/postuniversitare sau ciclul II de studii universitare de masterat, titulare în centre şi cabinete şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică în învăţământul preuniversitar pot participa la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare pe un post la un alt cabinet şcolar/interşcolar, indiferent de nivelul unităţii de învăţământ unde funcţionează centrul/cabinetul, cu condiţia încadrării în prevederile art. 5 alin. (2) lit. (b), art. 7 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Centralizatorului. Absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de scurtă durată sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă, titulari în centre şi cabinete şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică în învăţământul preuniversitar, pot participa la sesiunea de pretransferare şi transferare pentru restrângere de activitate pe un post la un alt cabinet şcolar/interşcolar de nivel preşcolar/primar/gimnazial sau în şcoli de arte şi meserii cu personalitate juridică, cu condiţia să îndeplinirii prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Centralizatorului. Transferul pentru restrângere de activitate şi pretransferul de pe un post de profesor la un cabinet şcolar/interşcolar de asistenţă psihopedagogică din mediul rural pe un post de profesor la un cabinet din mediul şcolar/interşcolar de asistenţă psihopedagogică urban se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezenta Metodologie.

(2) Cadrele didactice titulare în învăţământul liceal/gimnazial/primar/preşcolar sau în şcoli de arte şi meserii care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la art. 7 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în concordanţă cu Centralizatorul, pot participa la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare în vederea ocupării unui post de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, cu respectarea prevederilor de la alin.(1). Transferul pentru restrângere de activitate şi pretransferul de pe un post din învăţământul liceal/gimnazial/primar/preşcolar sau din şcoli de arte şi meserii din mediul rural pe un post de profesor într-un cabinet şcolar/interşcolar de asistenţă psihopedagogică din mediul urban se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezenta Metodologie.

(3) Cadrele didactice titulare în centre şi cabinete şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică în învăţământul preuniversitar pot participa la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare în vederea ocupării unui post didactic sau a unei catedre în învăţământul preşcolar/primar/gimnazial, în şcoli de arte şi meserii cu personalitate juridică, în învăţământul special preşcolar/primar/gimnazial, în şcoli de arte şi meserii speciale sau pe un post de profesor logoped cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. c), art. 7 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Centralizatorului. Transferul pentru restrângere de activitate şi pretransferul de pe un post profesor într-un cabinet şcolar/interşcolar de asistenţă psihopedagogică din mediul rural, pe un post în învăţământul liceal/gimnazial din mediul urban se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezenta Metodologie.

(4) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari pe catedre de educaţie tehnologică, pot participa la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare în vederea ocupării unei catedre de educaţie tehnologică, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a), b) şi b1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii.

Maiştrii-instructori titulari în învăţământul preuniversitar de stat cu studii superioare pot participa la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare în vederea ocupării unui post didactic/catedră conform specializării, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a), b), b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii.

(5) Cadrele didactice titulare în învăţământul special pot participa la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare în vederea ocupării unui post didactic/catedră conform specializării, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a), b), b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii.

(6) Posturile de profesor psihopedagog de nivel liceal pot fi ocupate în sesiunea de transferare pentru restrângere şi pretransferare de activitate numai de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului universitar de lungă durată/postuniversitar sau ai ciclului II de studii universitare de masterat, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (26) lit. e) din prezenta Metodologie şi ale Centralizatorului. Transferul pentru restrângere de activitate şi pretransferul de pe un post de profesor psihopedagog din mediul rural pe un post de profesor psihopedagog din mediul urban se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezenta Metodologie.

(7) Cadrele didactice titulare pe un post de profesor psihopedagog în învăţământul special sau profesor logoped în centre şi cabinete logopedice şcolare/interşcolare, care solicită transferul/pretransferul de pe şi pe posturile didactice de profesor psihopedagog din învăţământul special sau de profesor logoped în cabinete/centre şcolare/interşcolare logopedice, pot participa la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare, indiferent de nivelul unităţii de învăţământ special sau al unităţii de învăţământ unde funcţionează cabinetul/centrul logopedic, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (6) şi la art. 1 alin. (26) lit. e) sau lit. f) din prezenta Metodologie. Transferul pentru restrângere de activitate şi pretransferul de pe un post de profesor psihopedagog sau profesor logoped în centre şi cabinete logopedice şcolare/interşcolare din mediul rural pe un post similar din mediul urban se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezenta Metodologie.

(8) Cadrele didactice titulare pe un post de profesor psihopedagog în învăţământul special sau profesor logoped în centre şi cabinete logopedice şcolare/interşcolare, care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare în vederea ocupării unui post de profesor în centre şi cabinete şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică în învăţământul preuniversitar, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin.(1). Transferul pentru restrângere de activitate şi pretransferul de pe un post de profesor psihopedagog sau profesor logoped în centre şi cabinete logopedice şcolare/interşcolare din mediul rural pe un post de profesor în centre şi cabinete şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică din mediul urban se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezenta Metodologie.

(9) Cadrele didactice titulare în învăţământul liceal/gimnazial/primar/preşcolar sau în şcoli de arte şi meserii care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la art. 1 alin. (26) lit. e) sau lit. f) din prezenta Metodologie, pot participa la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare în vederea ocupării unui post de profesor psihopedagog din învăţământul special sau de profesor logoped în cabinete/centre şcolare/interşcolare logopedice, indiferent de nivelul unităţii de învăţământ special sau al unităţii de învăţământ unde funcţionează cabinetul/centrul logopedic, cu respectarea prevederilor alin. (6). Transferul pentru restrângere de activitate şi pretransferul de pe un post din învăţământul liceal/gimnazial/primar/preşcolar sau din şcoli de arte şi meserii din mediul rural pe un post de post de profesor psihopedagog din învăţământul special sau de profesor logoped în cabinete/centre şcolare/interşcolare logopedice din mediul urban se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezenta Metodologie.

(10) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior care au înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire specializarea limba română sau limba şi literatura română, care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare sau cele prevăzute la art. 1 alin. (26) lit. a) din prezenta Metodologie, titulari pe posturi de profesor psihopedagog, pot participa la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare în vederea ocupării unui post de profesor psihopedagog, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (6).

(11) Profesorii-educatori titulari din învăţământul special, care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la art. 1 alin. (26) lit. (d), (e) sau (f) din prezenta Metodologie, pot participa la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare în vederea ocupării unei catedre de profesor/profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială/profesor itinerant/de sprijin, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a), b), b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, respectiv ocuparea unui post de profesor psihopedagog în învăţământul special/profesor logoped în centre/cabinete şcolare/interşcolare cu respectarea prevederilor alin. (6). Transferul pentru restrângere de activitate şi pretransferul de pe un post de profesor-educator din mediul rural pe un post de post de profesor psihopedagog din învăţământul special, de profesor logoped în cabinete/centre şcolare/interşcolare logopedice, de profesor itinerant/de sprijin sau pe o catedră de profesor/profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială din mediul urban se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezenta Metodologie. Transferul pentru restrângere de activitate şi pretransferul de pe un post de profesor-educator pe o catedră de profesor de nivel liceal se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (3)-(4) din prezenta Metodologie.

(12) Profesorii itineranţi/de sprijin titulari din învăţământul special, care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la art. 1 alin. (26) lit. (e), (f) sau (g) din prezenta Metodologie, pot participa la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare în vederea ocupării unei catedre de profesor/profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială sau un post de profesor-educator, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a), b), b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, respectiv ocuparea unui post de profesor psihopedagog în învăţământul special/profesor logoped în centre/cabinete şcolare/interşcolare cu respectarea prevederilor alin. (6). Transferul pentru restrângere de activitate şi pretransferul de pe un post de profesor itinerant/de sprijin din mediul rural pe un post de post de profesor psihopedagog, de profesor-educator din învăţământul special, de profesor logoped în cabinete/centre şcolare/interşcolare logopedice sau pe o catedră de profesor/profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială din mediul urban se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezenta Metodologie. Transferul pentru restrângere de activitate şi pretransferul de pe un post de profesor itinerant/de sprijin de nivel gimnazial pe o catedră de profesor de nivel liceal se realizează cu respectarea condiţiilor suplimentare prevăzute la art. 14 alin. (3)-(4) din prezenta Metodologie.

(13) Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere ocupate prin concurs, se poate pretransfera, la cerere, cu prioritate, condiţionat de avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, numai pe un post didactic vacant în unitatea de învăţământ unde îndeplineşte funcţia de conducere, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a), b), b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii.

(14) Cadrele didactice titulare care solicită transferul pentru restrângere de activitate sau pretransferul pe un post didactic/catedră în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv ori clase cu predare în altă limbă decât cea în care cadrele didactice şi-au făcut studiile, clase/grupe de hipoacuzici si surzi , precum şi în unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare transferate de pe posturi didactice/catedre similare.

(15) Evaluarea probei practice/orale se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte - un inspector de specialitate; membri - câte doi profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/inspectori de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice/50 de candidaţi (profesorii din comisie trebuie să aibă cel puţin acelaşi grad didactic cu cel al candidatului) şi directorul unităţii de învăţământ la care se desfăşoară proba practică; secretar - un cadru didactic. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale rămânând definitivă. Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului se organizează şi se desfăşoară conform anexelor nr. 3-10 din prezenta Metodologie.

(16) Personalul didactic titular care a fost transferat în etapa de restrângere de activitate 2011 va reveni pe postul didactic/catedra avut(ă) anterior, în situaţia în care, după etapa de pretransferare sau până la 1 septembrie 2011, se constată că postul didactic/catedra a fost vacantat(ă) sau reînfiinţat(ă), inspectoratul şcolar având obligaţia să comunice în scris cadrului didactic decizia de revenire pe postul/catedra deţinut(ă) anterior. Posturile didactice/catedrele eliberate se ocupă prin detaşare, suplinire, cumul sau plata cu ora, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

(17) Personalul didactic titular care a fost pretransferat la cerere în sesiunea 2011 va reveni pe postul didactic/catedra avut(ă) anterior, în situaţia în care, după etapa de pretransferare sau până la 1 septembrie 2011, se constată că postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de şcolarizare sau restructurării reţelei şcolare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat în etapa de pretransferare sau titularizare inspectoratul şcolar având obligaţia să comunice în scris cadrului didactic decizia de revenire pe postul/catedra deţinut(ă) anterior.

Personalul didactic titular care a fost pretransferat la cerere în sesiunea 2011 va fi detaşat în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, în situaţia în care, după etapa de pretransferare sau până la 1 septembrie 2011, se constată că postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de şcolarizare sau restructurării reţelei şcolare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat a fost ocupat în etapa de pretransferare.
Secţiunea a III-a

Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de transferare

pentru restrângere de activitate şi pretransferare a personalului didactic titular

în învăţământul preuniversitar


Art. 17. (1) Transferarea pentru restrângere de activitate şi pretransferarea personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti de comisia de mobilitate a personalului didactic, numită prin decizia inspectorului şcolar general.

Comisia de mobilitate a personalului didactic are următoarea componenţă:

a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane;

b) vicepreşedinte - inspector şcolar cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspector şcolar cu managementul instituţional/inspector şcolar de specialitate (după caz);

c) secretari - inspectori şcolari cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori şcolari cu managementul instituţional/inspectori şcolari de specialitate/directori de liceu;

d) membri - inspectori şcolari de specialitate/inspectori şcolari/profesori metodişti, câte unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic şi analistul programator de la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

Inspectorul şcolar general şi preşedintele comisiei de mobilitate răspund de corectitudinea organizării şi desfăşurării activităţilor de mişcare a personalului didactic, validarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi de calitatea lucrărilor derulate în cadrul comisiei de mobilitate.

(2) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti participă ca observatori la toate etapele mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar. În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala preşedintelui comisiei de mobilitate a personalului didactic eventualele nerespectări ale prevederilor legale şi semnează împreună cu membrii comisiei documentele finale.

Art. 18. (1) Lista, cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante pentru sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare se realizează de către comisia de mobilitate a personalului didactic, se validează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi se aduce la cunoştinţă persoanelor interesate, cu 30 de zile înaintea declanşării procedurilor de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare, prin afişarea la inspectoratele şcolare şi la unităţile de învăţământ respective, precum şi pe INTERNET conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Această listă cuprinde menţiunile din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Metodologie. În presa centrală şi locală se publică numărul total de posturi didactice şi locul de afişare al listei.

(2) Posturile didactice/catedrele vacante pentru sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare se publică în conformitate cu Centralizatorul.

(3) În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ (clase I-XII/XIII/XIV, clase V-XII/XIII/XIV, grupuri şcolare), posturile didactice/catedrele vacante se publică pentru nivelul de învăţământ cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic. În mod excepţional, pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial.

(4) În mod excepţional, pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, comisia de mobilitate a personalului didactic poate constitui catedre vacante compuse în două sau mai multe unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ori din mai multe specializări.

(5) În şedinţa publică de soluţionare a cererilor de pretransferare cadrele didactice titulare pot opta pentru catedre vacante în specialitate constituite, în concordanţă cu specializarea/specializările dobândite prin studii şi prevederile Centralizatorului, fără ore opţionale în una sau două unităţi de învăţământ ori din mai multe specializări, exceptând unităţile de învăţământ cu un singur rând de clase, unde se pot constitui catedre vacante cu 1-2 ore opţionale şi unităţile de învăţământ/clasele cu predare în regim intensiv/bilingv/în limbile minorităţilor pentru care se pot constitui catedre vacante pentru sesiunea de pretransferare cu 1-4 ore opţionale. Catedrele vacante de laborator tehnologic şi de instruire practică din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 nu se ocupă în sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare.

Art. 19. (1) Posturile didactice/catedrele devenite vacante în timpul şedinţei publice de pretransferare, organizate la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, se includ în lista posturilor didactice vacante la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti şi se ocupă de personalul didactic titular participant la şedinţa publică. Fac excepţie posturile didactice/catedrele de la unităţile de învăţământ în care există restrângeri de activitate la specialitatea respectivă, dovedite prin adrese emise de conducerea unităţii de învăţământ. În acest sens, la cererea de înscriere, candidaţii anexează şi o adeverinţă care justifică situaţia postului propriu (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu).

(2) Nu se includ în lista posturilor didactice vacante pentru etapa de pretransferare, la nivel judeţean, posturile didactice/catedrele eliberate de cadrele didactice titulare în judeţul respectiv, participante la sesiunea de pretransferare în alte judeţe/municipiul Bucureşti. Aceste posturi didactice/catedre se includ în lista posturilor didactice vacante pentru etapele ulterioare ale mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

(3) Nu se includ în lista posturilor didactice vacante pentru etapa de pretransferare din municipiul Bucureşti, posturile didactice/catedrele eliberate de cadrele didactice titulare în municipiul Bucureşti, participante la sesiunea de pretransferare în alte judeţe. Aceste posturi didactice/catedre se includ în lista posturilor didactice vacante pentru etapele ulterioare ale mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

(4) Posturile didactice/catedrele rămase vacante după etapa de pretransferare se publică pentru etapele ulterioare ale mişcării personalului didactic, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (16) din prezenta Metodologie.

Art. 20. (1) Pentru transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferare, personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar depune la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti o cerere tip, elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform anexei nr. 12 parte integrantă din prezenta Metodologie, însoţită de documentele menţionate în aceasta şi o adeverinţă eliberată de conducerea unităţii de învăţământ unde este titular, pentru situaţiile de restrângere de activitate, în care să se menţioneze cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns în această situaţie.

(2) Un cadru didactic titular poate depune o singură cerere de înscriere la sesiunea de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferare, într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti.

Art. 21. (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul alternativ, cadrele didactice titulare, care participă la sesiunea de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferare, anexează la cererea de înscriere avizul eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România, precum şi documentul care atestă parcurgerea modulului de pedagogie specifică, eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc.

(2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante la disciplina religie, cadrele didactice titulare care participă la sesiunea de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferare anexează, la cererea de înscriere, avizul cultului respectiv.

Pentru posturile didactice/catedrele vacante de la seminariile/liceele teologice şi disciplinele teologice, cadrele didactice titulare care participă la sesiunea de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferare anexează, la cererea de înscriere, avizul special al cultului respectiv, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

În unităţile de învăţământ în care funcţionează şi clase cu profil teologic, avizul cultului se solicită numai pentru disciplinele teologice.

(3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la liceele militare şi unităţile de învăţământ subordonate Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, cadrele didactice titulare care participă la sesiunea de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferare anexează, la cererea de înscriere, avizul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, ca instituţii care, în acest sens, au încheiat protocoale cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificarea educatoare-învăţător, cadrele didactice titulare care participă la sesiunea de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferare anexează, la cererea de înscriere, avizul inspectorului de specialitate şi al directorului liceului pedagogic, cu privire la competenţele de îndrumare a practicii pedagogice.

(5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unităţile de învăţământ particular care necesită aviz, cadrele didactice titulare care participă la sesiunea de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferare anexează, la cererea de înscriere, avizul eliberat de conducerea unităţilor de învăţământ particular.

Art. 22. (1) Soluţionarea cererilor de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferare se realizează în şedinţă publică organizată de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic, în perioada prevăzută de Calendar. În şedinţa publică se soluţionează în ordine, mai întâi cererile de transferare ca urmare a restrângerii de activitate şi ulterior cererile de pretransferare. Ierarhizarea cadrelor didactice, care participă la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferare, se realizează pe baza punctajului rezultat din evaluarea activităţii, conform art.13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza criteriilor menţionate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta Metodologie. Cadrul didactic titular, care nu poate participa la şedinţa publică de soluţionare a transferărilor prin restrângere de activitate şi pretransferărilor, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să-i reprezinte interesele.

(2) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în cadrul fiecărei etape, în ordine mai întâi în etapa de transfer ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi, ulterior, în etapa de pretransfer la cerere, au prioritate cadrele didactice care sunt titulare în specialitatea postului/catedrei solicitat(e).

Art. 23. (1) În şedinţa publică organizată de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti, soluţionarea cererilor de transferare pentru restrângere de activitate se realizează cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie, în următoarea ordine:

a) soluţionarea restrângerii de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului;

b) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiaşi localităţi/municipiul Bucureşti, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din prezenta Metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajului;

c) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din prezenta Metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajului;

d) în situaţia în care restrângerea nu poate fi soluţionată la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, restrângerea de activitate se soluţionează la unităţi de învăţământ din alte judeţe, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din prezenta Metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajului.

(2) Restrângerea de activitate în cadrul unităţii de învăţământ se soluţionează prin transferarea cadrelor didactice titulare pe o altă catedră în aceeaşi unitate de învăţământ, conform specializărilor obţinute prin studii ţinând seama de prevederile art. 7, art. 10 alin. (1) lit. a), b1) şi b2), art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, Centralizatorului şi prezentei Metodologii.

(3) Cadrul didactic titular care solicită soluţionarea restrângerii de activitate la unităţi de învăţământ din alte judeţe anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este titular, din care să rezulte că la postul/catedra ocupat(ă), în anul şcolar 2011-2012, este restrângere de activitate şi nu există posibilitatea soluţionării acesteia la nivelul judeţului respectiv/municipiului Bucureşti, cu precizarea numărului de cadre didactice aflate în restrângere de activitate şi numărului de posturi didactice/catedre vacante la specialitatea respectivă, iar cererea de transfer pentru restrângere de activitate în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă. Cadrele didactice titulare aflate în situaţia de la alin. (1) lit. d) trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care solicită transferul pentru restrângere de activitate. Cadrele didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate în municipiul Bucureşti, titulare în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate.

Art. 24. (1) Pretransferarea se realizează, la cererea cadrului didactic, respectând condiţiile din prezenta Metodologie, în următoarea ordine:

a) în aceeaşi localitate (comună, oraş, municipiu, municipiul Bucureşti), cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din prezenta Metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajului;

b) în localitatea (comuna, oraşul, municipiul, municipiul Bucureşti) în care are domiciliul, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din prezenta Metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajului;

c) pentru apropiere de localitatea de domiciliu (comuna, oraşul, municipiul), cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din prezenta Metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajului.

(2) Cadrele didactice titulare aflate în situaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate.

Cadrele didactice titulare aflate în situaţia de la alin. (1) lit. c) nu sunt condiţionate de domiciliul în localitatea unde solicită pretransferul, dar trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul.

Cadrele didactice titulare într-un judeţ învecinat judeţului de domiciliu, pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer în judeţul în care sunt titulare, dacă se justifică apropierea de domiciliu.

La punctaj egal, dacă un post didactic e solicitat de două sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este şi titular şi are şi domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul.

Cadrele didactice, care solicită pretransferul în municipiul Bucureşti, titulare în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti, până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate.

(3) Pretransferarea personalului didactic titular prin schimb de posturi se realizează pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, fără a fi condiţionaţi de domiciliu, în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Cadrele didactice titulare care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2012 nu pot fi pretransferate prin schimb de posturi prin consimţământ scris.

(4) Personalul didactic titular afectat de restrângere de activitate poate participa şi la etapa de pretransferare prin depunerea unei cereri, conform Calendarului.

Art. 25. (1) Repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante se face cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin evaluarea activităţii, mai întâi prin transfer pentru restrângere de activitate în ordinea prevăzută la art. 23 alin. (1) din prezenta Metodologie şi apoi prin pretransferare în ordinea prevăzută la art. 24 alin. (1) din prezenta Metodologie. Opţiunea fiecărui cadru didactic titular din şedinţa publică se exprimă în scris conform cererii tip şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

(2) În cazul în care două sau mai multe cadre didactice titulare, care participă la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare, au acelaşi punctaj şi optează pentru acelaşi post didactic/catedră vacant(ă), postul didactic/catedra va fi ocupat(ă) în baza criteriilor socioumanitare, conform art. 13 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În cazul în care cadrul didactic titular nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de transferare prin restrângere de activitate, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) la finalul sesiunii de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare, din lista afişată, conform punctajului, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie.

În cazul în care un cadru didactic titular aflat în restrângere de activitate refuză să-şi întocmească dosarul, conducerea unităţii de învăţământ întocmeşte dosarul acestuia, iar comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) la finalul sesiunii de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare din lista afişată, conform punctajului, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie.

Cadrului didactic titular aflat în restrângere de activitate căruia i s-a atribuit un post didactic/catedră din oficiu şi care nu se prezintă la postul/catedra atribuit(ă) i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 115-123 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazul în care cadrul didactic titular nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de soluţionare a pretransferărilor, cererea acestuia nu se soluţionează.

Art. 26. Restrângerile de activitate nesoluţionate, după epuizarea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante, la nivelul localităţii/municipiului Bucureşti şi al judeţului, se rezolvă prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre rezervate.

Art. 27. (1) Pentru cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate, datorită comasării claselor/unităţilor de învăţământ sau desfiinţării unor unităţi de învăţământ, a fost rezolvată, după etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate şi a pretransferărilor, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi/catedre din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, constituite din discipline conform actului de numire/transfer, în condiţiile în care la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ există post/catedră vacant(ă), inspectoratul şcolar emite decizii de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ în care au fost detaşate, în specialitatea postului didactic/catedrei restrâns(e), începând cu 1 septembrie 2011, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ şi aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

(2) Cadrele didactice titulare aflate în situaţia de la alin. (1) se adresează în scris conducerii unităţii/unităţilor de învăţământ până la data de 4 martie 2011, care comunică acordul/refuzul pentru transfer la inspectoratul şcolar, până la data de 11 martie 2011. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante şi inspectoratului şcolar motivele acordului/refuzului transferului.

Situaţiile transmise de unităţile de învăţământ la inspectoratul şcolar sunt analizate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar care stabileşte lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se emit decizii de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ în care au fost detaşate, în specialitatea postului/catedrei restrâns(e), începând cu 1 septembrie 2011.

(3) Cadrele didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer în anii precedenţi, nu fac obiectul restrângerii de activitate la nivelul unităţii de învăţământ la care sunt titulare şi participă la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare la nivelul inspectoratului şcolar, cu punctajul reactualizat, cu excepţia cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer în condiţiile alin. (1)-(2).

Art. 28. (1) Contestaţiile la hotărârile comisiei de mobilitate din şedinţa publică se depun la inspectoratul şcolar în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la comunicarea acestora şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în termen de 2 (două) zile de la înregistrarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (6), art. 13 alin. (5) şi art. 18 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

(2) Contestaţiile la concursul organizat conform prevederilor art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 29. După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de transferare pentru restrângere de activitate sau pretransfer, cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ indiferent de nivelul de învăţământ din care provine solicitantul, precum şi a regimului de mediu. În decizia de pretransfer sau transfer pentru restrângere de activitate nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică.


CAPITOLUL al III-lea


OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PRIN DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI


Secţiunea I

Dispoziţii generale


Art. 30. Prezenta secţiune cuprinde norme privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor din Contractul colectiv de muncă-unic la nivel de ramură învăţământ.

Art. 31. Concursurile prevăzute la art. 30 din prezenta Metodologie se organizează, pe discipline de învăţământ, de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, conform Calendarului.

Art. 32. Detaşarea în interesul învăţământului se realizează cu respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.


Secţiunea a II-a

Detaşarea în interesul învăţământului


Art. 33. Detaşarea în interesul învăţământului se realizează pentru ocuparea unor posturi didactice din unităţi de învăţământ: grădiniţe, şcoli sau clase alcătuite din elevi capabili de performanţe, la grupe, inclusiv de preşcolari, sau clase alcătuite din copii cu cerinţe speciale de educaţie, unităţi pilot, unităţi de aplicaţie, unităţi deficitare în personal didactic şi pentru asigurarea conducerii unităţilor de învăţământ, precum şi în funcţii de îndrumare şi control.

Art. 34. (1) Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea primitoare, la propunerea inspectorului şcolar de specialitate, pe postul didactic/catedra solicitat(ă) de unitatea primitoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate. Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la inspectoratul şcolar pe raza căruia se află postul didactic/catedra, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în acord.

(2) Certificarea documentelor se face de către directorul unităţii de învăţământ în care solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, sau, după caz, de către inspectorul şcolar cu evidenţa personalului didactic.

(3) Concursul specific constă în analiza de către inspectorul de specialitate a curriculum-ului vitae, în care cadrul didactic solicitat îşi prezintă activitatea profesională, didactică şi ştiinţifică, susţinută prin documente justificative.

(4) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pe un post didactic/catedră la clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv ori clase cu predare în altă limbă decât cea în care cadrele didactice şi-au făcut studiile, clase/grupe de hipoacuzici si surzi, precum şi în unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare detaşate de pe posturi didactice/catedre similare şi cadrele didactice care au obţinut rezultatul „admis” la evaluarea acestor probe în cadrul sesiunii de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare.

(5) Evaluarea probei practice/orale se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte - un inspector de specialitate; membri - câte doi profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/inspectori de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice/50 de candidaţi (profesorii din comisie trebuie să aibă cel puţin acelaşi grad didactic cu cel al candidatului) şi directorul unităţii de învăţământ la care se desfăşoară proba practică; secretar - un cadru didactic. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale rămânând definitivă. Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului se organizează şi se desfăşoară conform anexelor nr. 3-9 din prezenta Metodologie.

(6) Cadrele didactice solicitate pentru detaşare interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare trebuie să posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detaşare în interesul învăţământului conform Calendarului.

(7) Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului şcolar general, după aprobarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

(8) În şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar în care se aprobă detaşările în interesul învăţământului pentru anul şcolar 2011-2012, inspectorii şcolari de specialitate prezintă un raport, în baza analizei informaţiilor primite de la conducerile unităţilor de învăţământ, asupra tuturor detaşărilor în interesul învăţământului aprobate.

Art. 35. (1) În cazul funcţiilor de conducere din unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi de îndrumare şi control, detaşarea în interesul învăţământului se face la propunerea inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar.

(2) Detaşarea în interesul învăţământului pentru funcţiile de îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi în funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare se dispune prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(3) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calităţi profesionale, manageriale şi morale, prin:

a) numirea, de către conducerea persoanei juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ particular, în funcţii de conducere, a cadrelor didactice titulare din cadrul unităţii de învăţământ respective; actul de numire se aduce la cunoştinţă inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară.

b) detaşarea în interesul învăţământului a cadrelor didactice titulare în învăţământul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unităţi de învăţământ particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finanţatoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizia inspectorului şcolar general;

În mod excepţional, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar, pot fi numite/detaşate în interesul învăţământului în funcţii de conducere în unităţi de învăţământ particulare şi persoane care nu se încadrează în prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, dar care se disting prin calităţi profesionale, manageriale şi morale.


CAPITOLUL al IV-lea


ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT


Secţiunea I

Dispoziţii generale


Art. 36. (1) Prezenta secţiune cuprinde norme de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în conformitate cu dispoziţiile art. 154 alin. (1), (2), (3) şi (5) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu art. 4, 5, 7, art. 9 alin. (1), (2), (3), art. 11 alin. (4), (5), art. 10 lit. (d), art. 18, art. 43-45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar organizarea şi desfăşurarea acestora este asigurată de către inspectoratele şcolare, precum şi de către directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, conform art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se face pe bază de concurs cu probe scrise, cu subiecte elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu programele specifice pentru concurs la specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Proba scrisă cuprinde subiecte mixte din specialitate şi din metodica predării specialităţii respective.

(4) Pentru proba scrisă, se stabilesc de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului minimum 3 variante de subiecte, din care se alege prin tragere la sorţi numărul variantei pentru proba scrisă şi al variantei de rezervă.

(5) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2011-2012, se organizează în perioada prevăzută de Calendar. Fiecare unitate de învăţământ poate organiza concurs o singură dată în această perioadă.

(6) Candidaţii, care obţin la concurs minimum nota 7,00 (şapte), se pot titulariza/transfera în ordinea descrescătoare a notelor, pe posturi didactice/catedre vacante, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante titularizabile din lista afişată pentru concurs, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie, în două etape, după cum urmează:

a) în prima etapă, la nivelul centrului de concurs/unităţii de învăţământ;

b) în a doua etapă, în alte centre de concurs/judeţe, pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile rămase neocupate după prima etapă de repartizare,.

(7) Cadrul didactic titular, prezent la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, care nu ocupă post/catedră, îşi păstrează calitatea de titular în unitatea/unităţile de învăţământ din care provine.

(8) Candidaţii care obţin minimum nota 5,00 (cinci) şi care nu ocupă prin titularizare/transfer post/catedră, pot ocupa pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar, în ordinea descrescătoare a notelor, prin detaşare la cerere sau suplinire, posturi didactice/catedre vacante/rezervate la nivel judeţean, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie.

(9) La solicitarea conducerilor unităţilor de învăţământ preuniversitar, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, poate aproba organizarea şi desfăşurarea concursului pe grupuri de unităţi de învăţământ (centre). Centrele de concurs pot fi organizate şi pe discipline. Centrele de concurs vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor odată cu publicarea listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs.

Art. 37. (1) Comisia de mobilitate a personalului didactic propune spre aprobare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar lista posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile - din lista posturilor didactice/catedrelor vacante, complete, cu viabilitate de cel puţin 4 (patru) ani - în funcţie de: evoluţia demografică, planurile de învăţământ, dinamica resurselor umane, politicile de personal şi evoluţia planurilor de şcolarizare, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din prezenta Metodologie.

(2) Lista, cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, se aduce la cunoştinţă persoanelor interesate, cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării probelor de concurs, la data prevăzută de Calendar, prin afişare la inspectoratele şcolare, la unităţile de învăţământ/centrele care organizează concurs, precum şi pe INTERNET, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Lista cuprinde menţiunile din anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezenta Metodologie. În presa centrală şi locală se va publica numărul total de posturi didactice vacante şi locul de afişare al listei.

(3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, pentru ocuparea prin concurs, se publică pentru nivelul de învăţământ cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic vacant, cu respectarea strictă a Centralizatorului.

(4) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, pentru ocuparea prin concurs, se constituite de regulă numai într-o singură unitate de învăţământ. În mediul rural se pot constitui şi catedre vacante/rezervate compuse din ore în specialitate, în cel mult două unităţi de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Centralizatorului sau catedre vacante/rezervate compuse din două discipline (istorie-geografie, fizică-chimie, matematică-fizică, geografie-limbă străină etc.), în concordanţă cu Centralizatorul, prima disciplină, având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind şi disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din două discipline, candidaţii cu dublă specializare (istorie-geografie, fizică-chimie, matematică-fizică, geografie-limbă străină etc.) susţin în cadrul concursului proba scrisă la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore în catedră.

(5) Pentru disciplinele: logică, argumentare şi comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, cultură civică, studii sociale, economie aplicată, economie, educaţie antreprenorială, limba latină, limba greacă veche, educaţie muzicală, educaţie plastică, educaţie artistică, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, religie baptistă, religie adventistă, religie penticostală, religie reformată, religie unitariană, religie greco-catolică, religie romano-catolică, ştiinţe se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs în două unităţi de învăţământ sau din două discipline, pentru orice nivel de învăţământ, în concordanţă cu Centralizatorul. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din două discipline, candidaţii trebuie să aibă specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului şi susţin în cadrul concursului proba scrisă la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore în catedră.

(6) În unităţile de învăţământ în care se regăsesc mai multe niveluri de învăţământ (cu clase I-XII/XIII/XIV, clase V-XII/XIII/XIV, grupuri şcolare), posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică pentru nivelul de învăţământ cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic vacant.

(7) Posturile vacante de profesor în cabinete de asistenţă psihopedagogică se publică la unităţile de învăţământ la care sunt normate conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(8) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, stabilite de inspectoratul şcolar pentru a fi ocupate de absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, care au încheiat contracte cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru mediul rural, vor fi publicate cu menţiunea „contract M.E.C.T.S.”.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care au contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru mediul rural, ocupă, cu prioritate, în baza rezultatelor obţinute la concurs, posturile didactice/catedrele vacante stabilite de inspectoratul şcolar. În cazul în care aceştia vor face alte opţiuni (în mediul urban) sunt obligaţi să ramburseze bursa acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4923/2005, cu modificările şi completările ulterioare1.

Absolvenţii/studenţii aflaţi în ultimul an de studii, care au contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru mediul rural, au obligaţia de a se prezenta la inspectoratele şcolare, până la data de 11 martie 2011, pentru a-şi exprima intenţia de a participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării. nr. 4923/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspectoratele şcolare au obligaţia de a asigura posturi didactice/catedre vacante, la concurs, cu menţiunea „contract M.E.C.T.S.pentru absolvenţii învăţământului superior care au încheiat contracte cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru mediul rural, pentru o perioadă cel mult egală cu perioada studiilor, inclusiv pentru absolvenţii care nu s-au prezentat la inspectoratele şcolare, până la data de 11 martie 2011.

Art. 38. (1) În cazul mediilor egale obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, departajarea candidaţilor, absolvenţi cu studii superioare, se face pe baza mediei aritmetice, cu patru zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu patru zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat. Candidaţii care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii nu beneficiază de acest criteriu. Calculul mediei de departajare în cazul mediilor egale, pentru absolvenţii care au finalizat studiile în alte ţări şi au obţinut diplome echivalate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România este prevăzut în anexa nr. 13 parte integrantă din prezenta Metodologie.

(2) Dacă egalitatea se menţine, departajarea se face în următoarea ordine:

 1. Domiciliul în localitatea unde se află postul vacant. Dacă un candidat are domiciliul în localitatea postului, atunci este avantajat. Dacă postul este într-un sat ce aparţine de o comună/oraş, candidatul din comună/oraş este avantajat. Dacă postul este într-un sat ce aparţine de o comună/oraş, candidatul cu domiciliul într-un alt sat ce aparţine de acea comună/oraş este avantajat. Dacă postul este într-o comună/oraş, candidatul cu domiciliul într-o localitate ce aparţine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.

 2. Gradul didactic: un candidat cu gradul didactic I (sau doctorat echivalat cu gradul didactic I) are prioritate faţă de candidaţii cu gradul II, faţă de candidaţii cu definitivat şi faţă de candidaţii fără grad. Un candidat cu gradul didactic II are prioritate faţă de candidaţii cu definitivat şi faţă de candidaţii fără grad. Un candidat cu definitivat are prioritate faţă de candidaţii fără grad. Situaţiile în care candidaţii au grade didactice identice sau nu deţin grade didactice sunt considerate cazuri de egalitate.

 3. Cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituţii autorizate/acreditate, conform legii.

 4. Media obţinută la examenul de bacalaureat sau absolvire/licenţă, descrescător.

 5. Soţ/soţie în învăţământ: un candidat cu soţul/soţia în învăţământ va avea prioritate faţă de un candidat care nu are soţul/soţia în învăţământ.

 6. Fiu/fiică sau părinte/părinţi în învăţământ: un candidat cu fiul/fiica sau unul din părinţi în învăţământ are prioritate faţă de un candidat care nu are fiul/fiica sau cel puţin unul din părinţi în învăţământ.


Secţiunea a II-a

Înscrierea candidaţilor şi disciplinele de concurs


Art. 39. (1) Cererile de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, însoţite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ sau la centrul care organizează concursul, conform Calendarului. Candidaţii au obligaţia de a respecta cu stricteţe graficul afişat de fiecare unitate de învăţământ/centru care organizează concurs. Actele de studii se depun în copie legalizată, iar celelalte documente sunt certificate, pentru “conformitate cu originalul” de către un membru al comisiei de concurs. Pe cererea de înscriere la concurs, candidatul precizează disciplina de concurs şi specialitatea postului didactic pentru care optează. Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar au obligaţia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs. Consilierul juridic are obligaţia de a consilia permanent membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului în legătură cu orice problemă care priveşte legalitatea desfăşurării concursului.

(2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de art. 5 şi art. 7, raportate la prevederile art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în concordanţă cu prevederile Centralizatorului.

(3) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

(4) Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă se pot înscrie la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, numai dacă fac dovada deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic, nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică ori deţinerii certificatelor de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice, conform art. 68 alin. (4) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau dobândirii definitivatului/unui grad didactic.

Absolvenţii cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat se pot înscrie la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, numai dacă fac dovada deţinerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic, nivelul II de certificare pentru profesia didactică ori deţinerii certificatelor de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice, conform art. 68 alin. (4) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau dobândirii definitivatului/unui grad didactic.

Absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată sau ai cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – studii academice postuniversitare, studii aprofundate sau studii postuniversitare de specializare şi absolvenţii şcolilor postliceale/de maiştri, cu o vechime mai mică de 3 (trei) ani în învăţământ, care nu deţin certificate de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice, conform art. 68 alin. (4) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau care nu au dobândit definitivatul/un grad didactic, se pot înscrie la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, având obligaţia ca în primii 3 (trei) ani de la angajare să efectueze pregătirea organizată de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic.

(5) În aceeaşi perioadă se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ sau la centrul care organizează concursul şi dosarele cadrelor didactice care solicită continuitate pentru detaşare la cerere sau suplinire şi suplinire, detaşare la cerere prin concurs specific, în vederea evaluării de către comisia de concurs şi acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor pentru evaluarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar prevăzute în anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei Metodologii, precum şi dosarele cadrelor didactice participante la concursul naţional din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010, care au obţinut minimum nota 7,00 (şapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare sau candidaţii care solicită suplinire în baza notelor la concursul naţional din iulie 2009 şi/sau la concursul din iulie 2010.

(6) Candidaţii au dreptul de a se înscrie la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pentru una sau mai multe unităţi de învăţământ din cadrul unui centru constituit pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sau din centre diferite în măsura în care calendarul permite acest lucru.

(7) Datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt introduse în sistemul informatizat. În perioada de validare a fişelor de înscriere candidatul primeşte fişa martor pe care este obligat să o semneze, alături de reprezentantul comisiei de înscriere, pentru conformitate. Un exemplar se înmânează candidatului, celălalt rămânând la centrul unde are loc înscrierea. Neprezentarea candidatului la validare, în perioada prevăzută de Calendar, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

Art. 40. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul alternativ, candidaţii anexează la cererea de înscriere la concurs avizul privind parcurgerea modulului de pedagogie specifică, eliberat de către federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc.

Art. 41. (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina religie, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul cultului respectiv, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate de la seminariile/liceele teologice şi disciplinele teologice, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul special al cultului respectiv, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(3) În unităţile de învăţământ în care funcţionează şi clase cu profil teologic, avizul cultului respectiv se solicită numai pentru disciplinele teologice.

(4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificarea educatoare-învăţător, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul inspectorului de specialitate şi al directorului liceului pedagogic, cu privire la competenţele de îndrumare a practicii pedagogice.

Art. 42. (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal, mediu sau ai şcolilor de maiştri care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

(2) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare sau învăţător se pot înscrie la concurs absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, precum şi candidaţi care îndeplinesc condiţiile de studii necesare pentru ocuparea acestor posturi, conform art. 7 alin. (1) lit. a), lit. b) sau lit. c), art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Centralizatorului, indiferent de limba în care s-a efectuat predarea pe parcursul studiilor.

(3) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare, proba scrisă se susţine la limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, după programa specifică pentru concurs.

(4) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de învăţător/institutor, proba scrisă se susţine la limba şi literatura română şi la metodica predării acesteia, după programa specifică pentru concurs.

(5) Pentru ocuparea catedrelor vacante de „educaţie tehnologică” se pot înscrie numai absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea „educaţie tehnologică”. Pentru ocuparea acestor catedre proba scrisă se susţine la disciplina educaţie tehnologică, după programa specifică pentru concursul naţional.

(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul special se pot înscrie la concurs absolvenţii care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la art. 1 alin. (25)-(26) din prezenta Metodologie.

Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevăzător) candidaţii susţin proba scrisă la disciplina de concurs în concordanţă cu specializarea/specializările înscrisă/înscrise pe diplomă/diplome, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevăzător), din învăţământul special se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a susţinut proba scrisă.

Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unităţile de învăţământ special pentru deficienţi de vedere se pot înscrie la concurs şi candidaţi nevăzători care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la art. 1 alin. (25)-(26) din prezenta Metodologie, având înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului.

(7) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregătire/instruire practică şi activităţi de pre-profesionalizare se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai unei şcoli postliceale/şcoli de maiştri sau absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare catedrelor respective conform Centralizatorului. Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregătire/instruire practică şi activităţi de pre-profesionalizare, proba scrisă se susţine la disciplina prevăzută în Centralizator, după programele specifice de concurs valabile pentru maiştrii-instructori.

Catedrele de pregătire/instruire practică din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor” pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului superior/postliceal cu aviz IGP/ARR, cu oricare din specializările care le conferă dreptul de a ocupa catedre de pregătire/instruire practică, în concordanţă cu Centralizatorul pentru pregătire şi instruire practică. Candidaţii care solicită ocuparea unui post de pregătire/instruire practică din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor” susţin proba practică specifică domeniului „Transporturi/Transporturi rutiere” şi proba scrisă din programa specifică de concurs pentru „Transporturi (maiştri instructori)”.

(8) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare/învăţători din unităţile de învăţământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale, concursul constă în susţinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba şi literatura română şi limba şi literatura maternă în care urmează să se facă predarea, în pondere egală, după programele specifice pentru concurs, pentru educatoare şi învăţători. Candidaţii care susţin o astfel de probă scrisă şi obţin cel puţin nota 5,00 (cinci) sunt repartizaţi numai pe posturi didactice vacante/rezervate de educatoare/învăţători la unităţi de învăţământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

Art. 43. (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unităţi de învăţământ şi de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, cât şi din unităţile/clasele/grupele cu predare parţială în limbile minorităţilor naţionale, cu excepţia celor de limba şi literatură română, educatoare şi învăţător, pentru disciplinele predate în limba maternă, la solicitarea candidatului prin cererea de înscriere la concurs, proba scrisă se susţine în limba maternă. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asigură traducerea subiectelor în limbile minorităţilor naţionale, iar inspectoratele şcolare comunică Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, până cel târziu la 1 iulie 2011, disciplinele de concurs la care se solicită traducerea, specializarea şi limba maternă pentru care candidaţii au optat (de exemplu: matematică, profesor I, limba maghiară).

(2) Candidaţii care solicită traducerea subiectelor la disciplinele istorie şi geografie redactează subiectele de istoria românilor şi geografia României în limba română.

Art. 44. (1) Candidaţii care solicită, prin concurs sau concurs specific pentru detaşare la cerere, ocuparea de posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, clase cu predare în altă limbă decât cea în care şi-au făcut studiile, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), clase/grupe de hipoacuzici si surzi, precum şi ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, iar candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare/învăţător sunt exceptaţi de la susţinerea probei eliminatorii orale la limba în care urmează să se realizeze predarea. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă.

(2) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate şi a posturilor didactice de specialitate din unităţile cu profil artistic (specializările muzică, corepetiţie, coregrafie şi arta actorului), proba practică/orală în profilul postului se desfăşoară conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie.

(3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi bilingv, precum şi pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unităţile de învăţământ având clase cu predare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au făcut studiile proba practică/orală în profilul postului se desfăşoară conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta Metodologie.

(4) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de informatică, tehnologia informaţiei, informatică-tehnologii asistate de calculator, proba practică în profilul postului se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta Metodologie.

(5) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate din palatele şi cluburile copiilor/Palatul Naţional al Copiilor, proba practică în profilul postului se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta Metodologie.

(6) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de instruire practică şi activităţi de pre-profesionalizare, proba practică în profilul postului se desfăşoară în specialitatea postului, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta Metodologie.

(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate din unităţile de învăţământ cu profil sportiv şi din cluburile sportive şcolare, proba practică în profilul postului se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta Metodologie.

(8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate din unităţile de învăţământ cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, proba practică în profilul postului se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta Metodologie.

(9) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate din unităţile de învăţământ, clase grupe pentru hipoacuzici sau surzi, proba practică în profilul postului se desfăşoară conform anexei nr. 10, parte integrantă din prezenta Metodologie.


Secţiunea a III-a

Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului. Comisia pentru evaluarea probei practice/orale în profilul postului


Art. 45. (1) Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea concursului, se constituie comisia de concurs la nivelul unităţii de învăţământ, numită prin decizia inspectorului şcolar general, având următoarea componenţă: preşedinte - directorul unităţii de învăţământ; membri - trei profesori, responsabili ai comisiilor metodice sau profesori cu gradul didactic I sau II; secretar - un cadru didactic; informatician/analist programator/ajutor analist programator.

Pentru unităţi de învăţământ preşcolar cu personalitate juridică care organizează concurs cei doi membri pot fi şi institutori/educatoare cu gradul didactic I sau II.

(2) În situaţia în care concursul se desfăşoară pe centre de concurs, comisia de concurs se constituie la nivelul centrului de concurs, numită prin decizia inspectorului şcolar general, având următoarea componenţă: preşedinte - directorul uneia dintre unităţile de învăţământ care organizează concurs; 6 - 12 membri - aleşi dintre directorii unităţilor de învăţământ care organizează concurs; secretar - un cadru didactic; informatician/analist programator/ajutor analist programator.

(3) În cazul în care, în unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează concurs, nu există suficienţi membri, directori, profesori sau institutori/educatoare cu gradul didactic I sau II, informaticieni/analişti programatori/ajutori analişti programatori, conducerea unităţii de învăţământ va apela la metodiştii de specialitate ai inspectoratului şcolar, informaticieni/analişti programatori/ajutori analişti programatori sau directori din alte unităţi de învăţământ. Aceste situaţii sunt soluţionate de inspectoratul şcolar.

(4) Proba practică/orală în profilul postului se susţine în faţa unei comisii, numită prin decizia inspectorului şcolar general, alcătuite din: preşedinte - directorul unităţii de învăţământ; membri - câte doi profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/50 de candidaţi (profesorii din comisie trebuie să aibă cel puţin acelaşi grad didactic cu cel al candidatului); secretar - un cadru didactic.

(5) Evaluarea probei practice/orale, pentru ocuparea posturilor didactice cu predare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au făcut studiile, se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte - un inspector şcolar de specialitate; membri - câte doi profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/50 de candidaţi (profesorii din comisie trebuie să aibă cel puţin acelaşi grad didactic cu cel al candidatului); secretar - un cadru didactic.

Comisiile de concurs pentru evaluarea probei practice/orale în profilul postului sunt numite prin decizia inspectorului şcolar general, în baza propunerilor înaintate de conducerea unităţii de învăţământ/preşedintelui centrului care organizează concursul.

Art. 46. Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului au următoarele atribuţii:

a) Preşedintele:

1. Asigură corectitudinea înscrierii candidaţilor la concurs şi ia deciziile corespunzătoare în această direcţie, în raport cu precizările şi ordinele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

2. Ia măsurile necesare pentru asigurarea cu material logistic a centrului de concurs.

3. Se adresează, în scris, direcţiei judeţene de sănătate publică pentru a asigura prezenţa personalului medical în centrul de concurs, precum şi consiliilor locale, operatorilor de energie electrică, de cablu, de telefonie etc. pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării examenului.

4. Se adresează, în scris, organelor Ministerului Administraţiei şi Internelor de poliţie şi jandarmerie, de la nivelul judeţului, pentru a asigura păstrarea ordinii publice la centrul de concurs.

5. Ţine permanent legătura cu preşedintele comisiei judeţeane/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului şi raportează datele solicitate sau orice alt eveniment important.

6. Întocmeşte şi afişează graficul desfăşurării probelor practice/orale în profilul postului.

7. Verifică sălile de examen, încăperea în care se face multiplicarea subiectelor şi echipamentele necesare pentru desfăşurarea optimă a concursului.

8. Afişează pe uşile sălilor de examen şi la avizierul centrului, împreună cu secretarul şi ceilalţi membri ai comisiei, listele cu candidaţii repartizaţi pe săli şi disciplinele la care susţin concursul.

9. Ia toate măsurile necesare pentru începerea concursului la ora fixată. Identifică eventualii candidaţi care nu s-au regăsit pe liste şi îi repartizează la săli.

10. Întocmeşte listele cu personalul didactic ce va asigura supravegherea candidaţilor, verificarea identităţii candidaţilor şi sigilarea lucrărilor scrise. Numeşte, prin tragere la sorţi, pentru fiecare sală, 2-3 supraveghetori, din care unul este numit responsabil de sală, care au altă specialitate decât candidaţii din sala de concurs şi care nu au printre candidaţi rude sau afini până la gradul IV inclusiv. În acest sens, supraveghetorii depun o declaraţie scrisă. Unul dintre ei este numit responsabil de sală. Supraveghetorii sunt selectaţi din rândul personalului didactic, în următoarea ordine: profesori, institutori, învăţători, educatoare, maiştri instructori.

11. Instruieşte, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, supraveghetorii şi stabileşte atribuţiile acestora în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii.

12. Asigură, împreună cu secretarul şi ceilalţi membri ai comisiei, multiplicarea subiectelor şi le distribuie, în deplină siguranţă, pe săli.

13. Semnează lucrările candidaţilor din centrul de concurs.

14. Preia lucrările pe bază de proces-verbal tip de la responsabilii de sală. Verifică dacă numărul lucrărilor şi numărul paginilor acestora, predate de candidaţi supraveghetorilor de sală, corespund înscrisurilor din borderoul de predare a lucrărilor.

15. Predă, pe bază de proces-verbal, reprezentantului comisiei de monitorizare, lucrările scrise ale candidaţilor, însoţite de un borderou pe discipline de concurs, menţionând numărul acestora şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare scrisă.

16. Asigură afişarea baremelor la centrul de concurs.

17. Întocmeşte şi afişează tabelul nominal cu rezultatele concursului, în ordinea descrescătoare a notelor, pe discipline de concurs.

18. Primeşte contestaţiile şi le transmite, sub semnătură, comisiei de rezolvare a contestaţiilor.

19. După primirea rezultatelor la contestaţii, pe baza rezultatelor concursului, întocmeşte clasificarea finală a candidaţilor, pe discipline de concurs şi propune inspectoratului şcolar lista pentru validarea rezultatelor.

20. Întocmeşte şi afişează graficul şedinţelor publice de repartizare a candidaţilor pe discipline de concurs.

21. Raportează operativ toate datele care i se solicită precum şi orice eveniment deosebit.

22. Semnează adresele pentru plata persoanelor implicate în concurs şi predă copiile acestor documente preşedintelui comisiei judeţeane/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului.

23. Răspunde din punct de vedere material şi financiar de organizarea şi desfăşurarea concursului.

b) Secretarul:

1. Afişează la centrul de concurs lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate stabilită de comisia de mobilitate şi aprobată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar cu cel puţin 30 de zile înaintea concursului, conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Deoarece este interzisă modificarea ulterioară a listei, informează preşedintele comisiei judeţeane/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului asupra oricărei tentative de schimbare a acesteia.

2. Verifică cererile candidaţilor înscrişi la concurs, documentele anexate necesare înscrierii şi alcătuieşte lista acestora pe discipline de concurs.

3. Afişează, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, listele cu candidaţii admişi la concurs (pe săli şi la avizierul centrului).

4. Alcătuieşte lista disciplinelor pentru care sunt necesare subiecte de concurs.

5. Împreună cu preşedintele centrului de concurs, verifică sălile de concurs şi sala de multiplicare a subiectelor şi ia măsurile necesare pentru amenajarea corespunzătoare a acestora.

6. Repartizează, nominal, candidaţii în sălile de concurs, pe discipline.

7. Instruieşte, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, supraveghetorii şi stabileşte atribuţiile acestora în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii.

8. Împreună cu preşedintele centrului şi ceilalţi membri ai comisiei asigură multiplicarea subiectelor.

9. Participă la distribuirea subiectelor pe săli şi, prin intermediul supraveghetorilor de pe culoare realizează, numeric, pe discipline, până la ora 10.15 situaţia prezenţei la concurs (absenţi/prezenţi) pe care o transmite până la ora 10.30 secretarului comisiei judeţeane/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului.

10. Aplică ştampila rotundă (circulară cu diametrul de 35 mm) cu înscrisulCONCURS 2011” pe lucrările candidaţilor. Pentru ştampilă se utilizează tuşul albastru.

11. Asigură afişarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate disciplinele la care s-a susţinut concurs.

12. Asigură afişarea listei, în timp util, cu rezultatele obţinute de candidaţi.

13. Primeşte contestaţiile şi transmite tabelul nominal comisiei de rezolvare a contestaţiilor.

14. Alcătuieşte şi afişează lista cu rezultatele definitive.

15. Răspunde, împreună cu preşedintele centrului, de materialele de concurs primite.

16. Informează în permanenţă preşedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării probelor de concurs.

17. Completează şi, împreună cu preşedintele centrului, înmânează supraveghetorilor adeverinţele de normare a activităţii depuse, un exemplar transmiţându-l preşedintelui comisiei judeţeane/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului.

18. Întocmeşte procesele - verbale la şedinţele publice de repartizare pe posturi a candidaţilor admişi la concurs.

c) Membrii:

1. Verifică, împreună cu secretarul comisiei, corectitudinea înscrierii candidaţilor la concurs şi propun preşedintelui comisiei deciziile corespunzătoare în această direcţie, în raport cu precizările şi ordinele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

2. Verifică modul în care centrul de concurs este organizat pentru desfăşurarea concursului (ambientul din sălile de concurs, funcţionarea aparatelor de multiplicat, telefonului, faxului, conexiunii la Internet, funcţionarea camerelor video de supraveghere, asigurarea asistenţei medicale de specialitate, asigurarea cu materiale de concurs şi consumabile: foi tipizate, toner, hârtie, pixuri, capse, capsatoare etc.).

3. Asigură dirijarea candidaţilor către sălile de concurs.

4. Asigură multiplicarea subiectelor, verifică concordanţa dintre subiecte şi specializarea candidaţilor, introduce subiectele în plicuri şi le predă secretarului comisiei de concurs.

5. Participă la distribuirea subiectelor în săli.

6. Verifică funcţionarea camerelor video de supraveghere pe perioada desfăşurării probei scrise.

7. Participă, alături de preşedintele şi secretarul comisiei de concurs la preluarea lucrărilor, a proceselor verbale, a copiilor adeverinţelor de salarizare a personalului didactic angrenat în concurs, precum şi a materialelor nefolosite.

8. Participă la alcătuirea tabelelor cu rezultatele obţinute de candidaţi la concurs.

9. Participă la primirea şi înregistrarea contestaţiilor.

10. Informează în permanenţă preşedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării probelor de concurs.

11. Participă la şedinţele publice de repartizare pe posturi a candidaţilor admişi la concurs.

d) Informaticianul/analistul programator/ajutor analist programator:

1. Răspunde de corectitudinea datelor introduse în sistemul informatic.

2. Realizează toate lucrările necesare organizării şi desfăşurării concursului la termen: liste cu posturi, lista candidaţilor înscrişi, lista candidaţilor admişi, tabelele cu rezultatele concursului, lista cu repartizarea candidaţilor, deciziile/ adresele de repartizare, situaţiile statistice.

3. Asigură logistica necesară pentru înregistrarea şi stocarea imaginilor preluate de camerele video de supraveghere pe toată perioada în care candidaţii sunt prezenţi în sălile de concurs.

4. Informează în permanenţă preşedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării concursului.

Art. 47. Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, care au asigurat multiplicarea subiectelor, nu vor părăsi încăperea unde a fost asigurată multiplicarea, decât după o oră de la începerea efectivă a probei scrise. Toţi membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, înainte de începerea concursului, depun o declaraţie prin care se angajează să păstreze secretul subiectelor de concurs, până la afişarea baremului de corectare. Nerespectarea confidenţialităţii atrage după sine sancţiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, după caz.


Secţiunea a IV-a

Desfăşurarea concursului


Art. 48. (1) Lucrarea scrisă se desfăşoară la data prevăzută de Calendar, începând cu orele 10.00. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 şi cel mai târziu la orele 9.00, înainte de a fi deschis plicul cu subiecte. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depăşit.

(2) Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.

(3) Candidaţii şi supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă. Candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina economic, administrativ, poştă.

(4) În vederea desfăşurării probelor scrise, se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 supraveghetori, care verifică identitatea candidaţilor, prin buletinul/cartea/adeverinţa de identitate sau paşaport. În toate sălile de concurs vor fi instalate camere video de supraveghere.

(5) Pe uşa fiecărei săli, se afişează tabele nominale cu candidaţii repartizaţi în săli şi disciplina la care susţin concurs. În fiecare sală de concurs se repartizează candidaţi care susţin concursul la cel puţin două discipline diferite.

(6) Responsabilii de săli primesc, sub semnătură, de la secretariatul comisiei, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă, precum şi foile tipizate de examen şi ciornele necesare, în funcţie de numărul concurenţilor.

(7) Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, desemnaţi pentru multiplicare, asigură numărul necesar de exemplare care se introduc în plicuri şi se vor secretiza.

(8) Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, împreună cu secretarul comisei, distribuie la sălile de concurs plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât la ora 10,00 să se poată desface în prezenţa candidaţilor.

(9) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea şi semnează de predare.

(10) Candidaţii, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

(11) După înmânarea subiectelor candidaţilor, un membru al comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, însoţit de preşedintele sau secretarul acestei comisii, verifică dacă toţi candidaţii au primit subiectul corespunzător specializării/disciplinei de concurs.

(12) În timpul desfăşurării probei, responsabilul de sală şi ceilalţi supraveghetori nu discută între ei şi nu rezolvă subiectele. Unul dintre supraveghetori se aşează în faţa clasei şi altul în spatele clasei şi nu au alte preocupări decât supravegherea.

(13) Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală iar schemele/desenele cu o linie oblică.

(14) Candidaţii, care în timpul desfăşurării probelor de concurs sunt surprinşi copiind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte, sunt eliminaţi din concurs, încheindu-se un proces verbal în acest sens, de către supraveghetori sau membri comisiei de concurs. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice tentativă de fraudă.

(15) Candidaţii, care din motive de sănătate sunt obligaţi să părăsească sala de concurs, pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii.

(16) Candidaţii, care renunţă din proprie iniţiativă la concurs, pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii şi părăsesc sala după cel puţin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte.

(17) În situaţiile de la alin. (15) şi (16) lucrările scrise nu sunt evaluate, iar în statistici candidaţii respectivi se consideră retraşi.

(18) În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre supraveghetori până la înapoierea în sala de examen. În această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungeşte.

(19) Cadrele didactice supraveghetoare, care furnizează soluţii ale subiectelor de concurs, falsifică lucrări sau au manifestări de neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor de supraveghetor (tolerarea unor acţiuni sau intenţii de fraudă ale candidaţilor, părăsirea nejustificată a sălii de concurs etc.), răspund disciplinar, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, civil potrivit dispoziţiilor Codului civil sau penal conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.

(20) Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează de către candidaţi, în prezenţa responsabilului de sală, după care se aplică ştampila rotundă (circulară cu diametrul de 35 mm) cu înscrisulCONCURS 2011” şi semnătura preşedintelui comisiei. Pentru ştampilă se utilizează tuşul albastru. Procedura specifică de sigilare şi securizare a lucrărilor scrise se stabileşte de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului si se comunică inspectoratelor şcolare.

(21) După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situaţia în care candidatul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către supraveghetori.

(22) După ce termină redactarea lucrărilor, candidaţii le predau responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare a lucrărilor, menţionând numărul de pagini scrise. Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei „Z”, de către un supraveghetor, în faţa candidatului. În sală rămân cel puţin 3 (trei) candidaţi până la predarea ultimei lucrări.

(23) Ciornele se predau separat, odată cu lucrarea, responsabilului de sală, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii. Ciornele se păstrează, în arhiva unităţii de învăţământ care organizează concursul, timp de un an de zile.

(24) Baremele de corectare vor putea fi consultate, după finalizarea probei scrise, afişate la loc vizibil.

(25) După ieşirea candidaţilor din sala în care s-a desfăşurat proba, supraveghetorii de sală vor preda comisiei lucrările candidaţilor, borderourile de predare a lucrărilor, tipizatele anulate şi cele nefolosite.

(26) Lucrările scrise, pe discipline de învăţământ, sunt amestecate de către preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului şi apoi sunt depozitate în condiţii de securitate maximă, astfel încât o singură persoană, acţionând independent, să nu poată avea acces la lucrările scrise, până la predarea acestora cu proces-verbal comisiei de monitorizare, dar nu mai târziu de următoarea zi. Transportul lucrărilor scrise este asigurat de jandarmi. Rezultatele concursului se afişează la sediul unităţii de învăţământ unde s-a desfăşurat proba scrisă, la data prevăzută de Calendar.

(27) Contestaţiile se depun la centrul de concurs şi se transmit secretariatului comisiei de contestaţii în termenul prevăzut de Calendar.

(28) Comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului asigură condiţii de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective, cum ar fi:

a) asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille de candidaţii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual de candidaţii cu deficienţe de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);

b) mărirea cu 1-2 ore a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidaţii cu deficienţe vizuale grave;

c) asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidaţii ambliopi;

d) transmiterea prin dictare candidaţilor cu anumite deficienţe a informaţiilor corespunzătoare subiectelor de examen afişate/prezentate vizual;

e) realizarea probei scrise prin dictarea conţinutului acesteia, de către candidatul cu deficienţe, către un supraveghetor, de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă.

(29) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului avizează procedurile de susţinere a concursului de către candidaţii cu deficienţe/imobilizati, la propunerea comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului şi informează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului asupra situaţiilor privind candidaţii cu deficienţe/imobilizaţi.


Secţiunea a V-a

Comisia de elaborare a subiectelor şi baremelor de evaluare


Art. 49. (1) Subiectele pentru probele scrise sunt stabilite de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor şi baremelor de corectare sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(3) Subiectele pentru probele scrise se transmit inspectoratelor şcolare/centrelor de concurs în baza unei proceduri specifice elaborate de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(4) În cazul în care se constată la proba scrisă că subiectul/subiectele a/au fost formulat(e) greşit sau în afara programei de concurs, candidatul va primi punctajul integral aferent.


Secţiunea a VI-a

Comisia de evaluare a lucrărilor scrise şi comisia de rezolvare a contestaţiilor


Art. 50. (1) Pentru evaluarea lucrărilor scrise se constituie centre de evaluare.

(2) Arondarea disciplinelor de concurs la centrele de evaluare se realizează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se comunică inspectoratelor şcolare.

Art. 51. (1) La nivelul fiecărui centru de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului şcolar general, comisia de evaluare a lucrărilor scrise, având următoarea componenţă: preşedinte - inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar/inspector şcolar de specialitate/cadru didactic universitar cu gradul didactic cel puţin lector sau şef de lucrări; membri - câte doi profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 candidaţi; 3-5 secretari - cadre didactice din învăţământul preuniversitar; 3-5 informaticieni.

(2) Din comisiile de evaluare nu pot face parte persoane care au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semnează în acest sens o declaraţie pe proprie răspundere.

(3) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, membri în comisiile de evaluare a lucrărilor scrise profesori titulari din învăţământul preuniversitar având gradul didactic definitiv sau cadre didactice din învăţământul universitar care au dobândit titlul ştiinţific de doctor.

(4) Deciziile inspectorului şcolar general de numire a comisiilor de evaluare a lucrărilor scrise se emit cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise. Nu se emit decizii de numire a comisiilor în ziua susţinerii probei scrise.

(5) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în săli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de cei doi membri ai comisiei şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare, nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.

(6) Preşedintele comisiei verifică borderourile şi semnalează diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori. În această situaţie, cei doi profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea şi acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele iniţiale. În caz de divergenţe între cei doi profesori evaluatori, lucrarea este recorectată de un al treilea profesor evaluator, numit de inspectorul şcolar general, la propunerea preşedintelui comisiei de evaluare. Nota acestuia este definitivă şi va fi semnată de cei trei profesori evaluatori.

(7) Când nu s-au semnalat diferenţe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator îşi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar preşedintele calculează media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare şi semnează.

(8) Lucrările candidaţilor, împreună cu borderourile de corectare şi procesele verbale cu mediile obţinute, sunt predate preşedintelui comisiei de evaluare.

(9) După stabilirea mediei, preşedintele comisiei de evaluare deschide lucrările în prezenţa profesorilor evaluatori şi consemnează mediile într-un proces verbal tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi media obţinută.

(10) Evaluarea lucrărilor de concurs se realizează în perioada prevăzută de Calendar.

Art. 52. Lucrările scrise, pentru care se depun contestaţii în termenul prevăzut, se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se şi nota/notele acordate la prima evaluare.

Art. 53. (1) Comisia de rezolvare a contestaţiilor, formată în întregime din alte cadre didactice decât cele din comisiile de evaluare a lucrărilor scrise, se constituie prin decizia inspectorului şcolar general. Comisia de contestaţii este formată din: preşedinte - inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/cadru didactic universitar cu gradul didactic cel puţin lector sau şef de lucrări; membri - câte doi profesori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 de candidaţi; 2-3 secretari - cadre didactice din învăţământul preuniversitar; 2-3 informaticieni.

(2) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, membri în comisia de rezolvare a contestaţiilor profesori titulari din învăţământul preuniversitar având gradul didactic definitiv sau cadre didactice din învăţământul universitar care au dobândit titlul ştiinţific de doctor.

Art. 54. (1) Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii prevăzute la art. 50 din prezenta Metodologie, în termenul prevăzut de Calendar.

(2) În cazul în care diferenţa dintre nota acordată de comisia de contestaţii şi nota acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenţă care poate fi în plus sau în minus, rămâne definitivă nota acordată de comisia de evaluare.

(3) Dacă diferenţa dintre nota acordată de comisia de contestaţii şi nota stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordată de comisia de contestaţii este definitivă.

În situaţia lucrărilor cu nota iniţială între 4,50 – 4,99, respectiv 6,50 – 6,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, respectiv cele de 6,50 şi 6,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota finală este cea atribuită la recorectare.

(4) Hotărârile comisiei de contestaţii se afişează la data prevăzută de Calendar. Hotărârile comisiei de contestaţii sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art.7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Dacă diferenţa între media stabilită de comisia de concurs şi de comisia de contestaţii este mai mare de 1 punct, se constituie o nouă comisie de recorectare, prin decizia inspectorului şcolar general, formată din alţi membri decât cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectări este definitiv. Inspectorul şcolar general va dispune aplicarea măsurilor legale asupra celor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului.

(6) Ulterior evaluării lucrărilor scrise, conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate desemna, după caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui număr de lucrări, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor. În cazul constatării unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului propune, conducerii inspectoratelor şcolare, să ia măsuri de sancţionare a persoanelor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidaţilor.


Secţiunea a VII-a

Comisiile de monitorizare a concursului


Art. 55. (1) Inspectoratul şcolar monitorizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Inspectoratul şcolar, prin inspectorul general şi conducerile unităţilor de învăţământ răspund integral de buna desfăşurare a concursului, potrivit Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii.

(2) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se constituie, în baza deciziei inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă: preşedinte – un inspector şcolar general adjunct; 6-12 membri – inspectori şcolari/inspectori şcolari de specialitate; 1-2 secretari - inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane; informatician/analist programator/ajutor analist programator; consilierul juridic al inspectoratului.

(3) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat are următoarele atribuţii:

a) instruieşte preşedinţii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului din centre;

b) decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezervă;

c) controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului din centre, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise şi comisia de rezolvare a contestaţiilor;

d) asigură transportul lucrărilor scrise în deplină siguranţă, însoţit de jandarmi;

e) analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului din centre şi prezintă concluziile conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 56. (1) Coordonarea metodologică a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin comisia naţională de monitorizare a concursului, numită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(2) Comisia naţională de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământul preuniversitar are următoarele atribuţii:

a) instruieşte preşedinţii comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului;

b) controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului;

c) analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului şi prezintă concluziile conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

d) emite, din proprie iniţiativă sau la solicitarea preşedinţilor comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului, recomandări, dispoziţii, note sau precizări, în vederea aplicării prevederilor prezentei Metodologii;

e) elaborează şi comunică procedurile specifice pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, evaluarea lucrărilor scrise, rezolvarea contestaţiilor şi repartizarea candidaţilor;

f) poate delega reprezentanţi în vederea monitorizării concursului.

(3) La toate etapele concursului participă, cu statut de observator, reprezentantul/reprezentanţii organizaţiei/organizaţiilor sindicale reprezentative din unitatea/unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează concurs. Aceştia au acces la toate documentele comisiei şi pot consemna, în procesul verbal, propriile observaţii.


Secţiunea a VIII-a

Repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate


Art. 57. Imediat după soluţionarea tuturor contestaţiilor, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului afişează la unităţile de învăţământ preuniversitar/centrele de concurs listele finale, în ordinea descrescătoare a notelor, pentru fiecare disciplină de concurs.

Art. 58. (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar/centru de concurs, se ocupă, în şedinţă publică organizată de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului la nivelul unităţii de învăţământ/centrului de concurs, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie, prin titularizare/transfer de către candidaţi care au obţinut la concursul organizat la nivelul unităţii de învăţământ/centrului de concurs cel puţin nota 7,00 (şapte), în ordinea descrescătoare a notelor, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante titularizabile din lista afişată pentru concurs.

(2) Posturile didactice/catedrele vacante titularizabile rămase neocupate, după prima etapă de reparizare la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs, se ocupă în baza cererii/opţiunii formulate de candidaţi în perioada prevăzută în Calendar, prin titularizare/transfer de către candidaţi care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte) la concursul organizat în alte centre de concurs/judeţe şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante titularizabile rămase neocupate.

(3) Candidaţii repartizaţi prin titularizare/transfer la un centru de concurs nu mai pot renunţa la postul didactic/catedra pe care au fost repartizaţi pentru a se prezenta la o altă repartizare dintr-un alt centru de concurs.

(4) Posturile didactice/catedrele vacante titularizabile din mediul rural publicate cu menţiunea „contract M.E.C.T.S.” se ocupă cu prioritate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Posturile didactice publicate cu menţiunea „contract M.E.C.T.S.”, neocupate, îşi păstrează menţiunea şi pentru etapele următoare.

(5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile care necesită probă practică/orală candidaţii trebuie să aibă calificativul „admis” în urma evaluării acestor probe, cu excepţia cadrelor didactice titulare pe posturi similare. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile care necesită atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de înscriere în perioada de înscriere conform Calendarului.

(6) În cazul notelor egale obţinute la concurs se aplică prevederile art. 38 alin.(1)-(2) din prezenta Metodologie.

(7) Candidatul, care nu poate participa la şedinţa publică de repartizare, are dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de repartizare, cererea acestuia nu se poate soluţiona.

(8) În cadrul şedinţei publice de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris conform cererii tip şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

(9) Candidaţii care au promovat concursul organizat de mai multe unităţi de învăţământ/centre de concurs optează pentru unul dintre posturi didactice/catedre, înainte de validarea concursurilor de către inspectoratul şcolar.

Art. 59. (1) Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului transmite la inspectoratul şcolar lista posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, lista candidaţilor rămaşi nerepartizaţi, precum şi lista candidaţilor repartizaţi, conform modelului din anexa nr. 14 parte integrantă a prezentei Metodologii.

(2) Candidaţii rămaşi nerepartizaţi vor fi ierarhizaţi pe o listă unică în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la unul din concursurile organizate de unităţile de învăţământ preuniversitar, urmând să fie repartizaţi în şedinţă publică organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti prin detaşare la cerere sau suplinire cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

(3) Posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante/rezervate după operaţiunile prevăzute la art. 58 din prezenta Metodologie şi la alin. (2) se ocupă printr-un nou concurs de suplinire organizat la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti de inspectoratul şcolar, conform prezentei Metodologii.

Art. 60. Validarea concursurilor, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ preuniversitar, se face prin decizia inspectorului şcolar general.

Art. 61. (1) Angajarea pe post/catedră se face de către directorul unităţii de învăţământ, pe baza deciziei de repartizare semnată de inspectorul şcolar general, cu data de 1 septembrie 2011. În această decizie, structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică.

(2) Candidaţii repartizaţi se prezintă la post/catedră la data de 1 septembrie 2011. În cazul neprezentării la post, în termen de 3 (trei) zile, se revocă repartizarea, exceptând situaţiile neprezentării din motive neimputabile candidaţilor (motive medicale, calamităţi naturale etc.), care pot fi justificate cu documente.

(3) Reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative participă, cu statut de observator, la toate lucrările şi etapele de repartizare a candidaţilor prevăzute în prezenta Metodologie şi, în această calitate, au drept de acces la toate documentele şi de a-şi consemna observaţiile în procesele verbale.


Secţiunea a IX-a

Dispoziţii finale


Art. 62. Cheltuielile pentru lucrările concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sunt suportate de către organizatori, conform art. 11 alin. (7) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs se realizează de către unităţile de învăţământ din care provin, cu excepţia cadrelor didactice din afara sistemului de învăţământ preuniversitar pentru care salarizarea se realizează de centrul de concurs.

Art. 63. La organizarea/desfăşurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv.

Art. 64. (1) Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor.

(2) Lucrările de concurs şi borderourile de corectare se păstrează în arhiva inspectoratelor şcolare, timp de 3 (trei) ani, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare.

Art. 65. Preşedinţii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, înaintează inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, tabele nominale cu candidaţii care s-au înscris la concurs, cu rezultatele concursului şi dosarele candidaţilor înscrişi, în termen de cel mult 3 (tei) zile de la repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre.

Art. 66. Pentru fiecare cadru didactic, care în urma concursului ocupă post didactic/catedră vacantă, preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului menţionează, în tabelul care se înaintează la inspectoratul şcolar, situaţia repartizării candidatului, conform anexei nr. 14 din prezenta Metodologie.

Art. 67. Preşedinţii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor şi ai comisiilor de rezolvare a contestaţiilor poartă răspunderea principală pentru corectitudinea desfăşurării concursului, conform atribuţiilor specifice.

Art. 68. Preşedinţii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor şi ai comisiilor de rezolvare a contestaţiilor şi directorii unităţilor de învăţământ care organizează concurs sunt direct răspunzători de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor de către candidaţii cu studii corespunzătoare postului/catedrei, precum şi de transmiterea la inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a documentelor prevăzute în prezenta Metodologie.

Art. 69. Nerespectarea prevederilor din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi din prezenta Metodologie, de către persoanele care fac parte din comisiile de concurs prevăzute în prezenta Metodologie, atrage după sine răspunderea disciplinară, conform Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, civilă potrivit dispoziţiilor Codului civil sau penală conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.
CAPITOLUL al V-lea


OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE NETITULARIZABILE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PRIN DETAŞARE LA CERERE DE CĂTRE PERSONALUL DIDACTIC TITULAR, PRECUM ŞI PRIN SUPLINIRE CU PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT, PRIN CUMUL/PLATA CU ORA ŞI CU SUPLINITORI FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI


Secţiunea I

Dispoziţii generale


Art. 70. Prezenta secţiune cuprinde norme privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru detaşarea la cerere şi suplinirea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile, conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 71. Concursurile prevăzute la art. 70 din prezenta Metodologie se organizează, pe discipline de învăţământ, de către unităţile de învăţământ/inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, conform Calendarului.

Art. 72. (1) Detaşarea la cerere se realizează cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. e) şi art. 15 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detaşare la cerere pot participa:

 1. cadre didactice titulare în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;

 2. cadre didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, care funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului;

 3. cadre didactice titulare prin concurs, în unităţi de învăţământ particular preuniversitar acreditate, în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, în baza concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar/concursului organizat de unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004 individual sau pe centre/concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante organizat de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat individual sau pe centre;

 4. cadre didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat, în unităţi de învăţământ particular preuniversitar acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de activitate;

 5. cadre didactice titulare prin concurs, în unităţi de învăţământ particular preuniversitar acreditate, în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, în baza concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar/concursului organizat de unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004 individual sau pe centre/concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante organizat de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat individual sau pe centre, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(3) Suplinirea se realizează cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) lit. f) şi art. 16 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Cererile de detaşare la cerere sau suplinire se soluţionează de către comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului/comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, numite prin decizia inspectorului şcolar general.

Art. 73. Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti participă ca observatori la lucrările comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului/ comisiei de mobilitate a personalului didactic. În această calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala preşedintelui comisiei eventualele nerespectări ale prevederilor legale şi semnează alături de membrii comisiei, documentele finale.


Secţiunea a II-a

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar prin detaşare la cerere de către personalul didactic titular


Art. 74. (1) Detaşarea personalului didactic titular, la cerere, se realizează prin concurs sau concurs specific, conform art. 10 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, organizat în perioada prevăzută în Calendar, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Publicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile pentru detaşare la cerere se realizează numai după soluţionarea mişcării personalului didactic titular prin transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer şi detaşare în interesul învăţământului, precum şi după repartizarea candidaţilor pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs.

(3) În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ (clase I-XII/XIII/XIV sau V-XII/XIII/XIV, grupuri şcolare), posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru detaşare la cerere se publică pentru nivelul de învăţământ cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic.

(4) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuităţii pentru cadrele didactice participante la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din iulie 2010, care au obţinut minimum media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, au fost repartizate prin detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre începând cu 1 septembrie 2010 în şedinţă publică conform Calendarului, au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine”. Acordul/refuzul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ pentru continuitate prin detaşare la cerere este comunicat inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice solicitante, conform Calendarului. Consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin detaşare. Dacă un post didactic dintr-o unitate de învăţământ este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare, se vor folosi criteriile din anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta Metodologie. Pentru a fi repartizate prin continuitate pentru detaşare la cerere, în baza notei obţinute la concursul din iulie 2010, cadrele didactice titulare care participă şi la concursul din 2011 trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci) la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate.

Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după soluţionarea continuităţilor pentru detaşare la cerere se ocupă de cadrele didactice titulare participante la concursul din iulie 2011 care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), care solicită detaşare la cerere, precum şi prin concurs specific.

(5) Detaşarea la cerere a personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la inspectoratul şcolar/centrul de concurs, însoţită de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în cerere, conform anexei nr. 12 la prezenta Metodologie.

Datele din fişa de înscriere a candidaţilor care solicită detaşare la cerere sunt introduse în sistemul informatizat, candidatul primind fişa martor pe care este obligat să o semneze, alături de reprezentantul comisiei de mobilitate a personalului didactic/comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului din centru, pentru conformitate. Un exemplar se înmânează candidatului, celălalt rămânând la inspectoratul şcolar/centrul de concurs.

(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul alternativ, cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere anexează la cererea de înscriere avizul eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România, precum şi documentul care atestă parcurgerea modulului de pedagogie specifică, eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc.

(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina religie, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul cultului respectiv, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la seminariile/liceele teologice şi de discipline teologice, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul special al cultului respectiv, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În unităţile de învăţământ în care funcţionează şi clase cu profil teologic, avizul cultului se solicită numai pentru disciplinele teologice.

(8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare şi unităţile de învăţământ subordonate Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul Ministerului Apărării Naţionale, respectiv al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, ca instituţii care, în acest sens, au încheiat protocoale cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(9) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificarea educatoare, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul inspectorului de specialitate şi al directorului liceului pedagogic, cu privire la competenţele de îndrumare a practicii pedagogice.

(10) Concursul specific constă în evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere, de către comisia de mobilitate/comisia de organizare şi desfăşurare a concursului din centru şi acordarea punctajului, rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta Metodologie.

(11) Candidaţii care solicită detaşare la cerere, prin concurs/concurs specific, pe posturi didactice/catedre în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, clase cu predare în altă limbă decât cea în care şi-au făcut studiile, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare transferate de pe posturi didactice/catedre similare, iar candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare/învăţător sunt exceptaţi de la susţinerea probei eliminatorii orale la limba în care urmează să se realizeze predarea. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă.

(12) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detaşare la cerere, se realizează în şedinţa publică, organizată la nivelul centrelor de concurs sau la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, în perioadele prevăzute în Calendar, în ordine, de către:

a) cadrele didactice titulare rămase nerepartizate, care au participat la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar din iulie 2011 şi au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci), care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs;

b) cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice, în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta Metodologie; la această etapă pot participa şi cadrele didactice titulare anterior concursului din iulie 2011, transferate în baza concursului de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar din iulie 2011.

(13) În cazul notelor/mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:

a) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detaşarea;

b) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află postul/catedra solicitată;

c) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic;

d) persoana al cărei soţ/soţie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplineşte funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului ori în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului, precum şi persoana al cărei soţ/soţie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, o funcţie de îndrumare si control în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soţia persoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la comisiile si agenţiile din subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învăţământ, care au drept de rezervare de catedră, şi ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, ale Serviciului Român de Informaţii şi alte servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin, în altă localitate.

(14) Dacă după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (13), se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordinea următoarelor criterii:

a) apropierea de domiciliu;

b) media de departajare, calculată cu patru zecimale;

c) gradul didactic;

d) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituţii autorizate/acreditate, conform legii.

e) cuprinderea în cadrul programului de formare cofinanţat de Banca Mondială – „Proiect pentru învăţământul rural”;

f) media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat);

g) media la examenul pentru obţinerea gradului didactic;

h) vechimea în învăţământ.

(15) Cadrul didactic, care nu poate participa la şedinţa publică de repartizare prin detaşare la cerere, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să-i reprezinte interesele. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestuia nu se soluţionează. Opţiunea fiecărui cadru didactic se consemnează în procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

(16) Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar general. O persoană nu poate beneficia de detaşare la cerere decât pe o perioadă de cel mult doi ani consecutivi, conform art. 15 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(17) Cadrele didactice numite cu statut de titular în urma concursului de ocupare a posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, care s-au prezentat la postul didactic/catedra la care au fost repartizate, pot beneficia de detaşare la cerere, după data de 1 septembrie 2011, în baza punctajului obţinut prin evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice, în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta Metodologie, în primul an după concurs, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar.


Secţiunea a III-a

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar prin suplinire cu personal didactic calificat


Art. 75. (1) Publicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru suplinire se realizează numai după soluţionarea mişcării personalului didactic titular prin transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer şi detaşare în interesul învăţământului, precum şi după ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile prin concurs şi, respectiv, prin detaşare la cerere.

(2) În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ (clase I-XII/XIII/XIV sau V-XII/XIII/XIV, grupuri şcolare), posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru suplinire se publică pentru nivelul de învăţământ cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic.

(3) Cadrele didactice calificate cu statut de suplinitor, participante la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din iulie 2009 şi/sau din iulie 2010 care au obţinut minimum nota 5,00 (cinci) în specialitatea postului, au fost repartizate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate prin suplinire în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor, au avizul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bineşi mai au cel puţin jumătate de normă în specialitate, pot solicita continuitatea pe post/catedră. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ până la data de 19 mai 2011, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar în perioada prevăzută de Calendar. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare de la concursul/concursurile susţinute în iulie 2009 şi/sau iulie 2010. La note egale se vor folosi criteriile din anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta Metodologie. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin suplinire. Pentru a putea fi repartizate prin continuitate la suplinire, în baza notelor din iulie 2009 sau iulie 2010, cadrele didactice care participă şi la concursul din iulie 2011 trebuie să obţină minimum nota 5,00 (cinci) la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate. La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de continuitate numai cadrele didactice cu specializarea „educaţie tehnologică”.

(4) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, încadrat prin suplinire, la 1 septembrie 2008, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul la concursul naţional din iulie 2008/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-iulie 2008, iar în perioada 1 septembrie 2009- 31 august 2011 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de continuitate la suplinire în anul şcolar 2011-2012, în condiţiile alin. (3), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, în baza rezultatelor obţinute la concursul din iunie-iulie 2008.

(5) Pot solicita continuitatea pentru suplinire în anul şcolar 2011-2012, în condiţiile alin. (3) şi candidaţii care au participat la concursul din iulie 2011 pentru posturile de educatoare sau învăţător, au calificativul "Foarte bine", au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), au fost repartizaţi pe posturi rezervate în cursul anului şcolar 2010-2011 şi care mai au posibilitatea de a continua activitatea până la revenirea titularului.

(6) Cadrele didactice care pot obţine continuitatea îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, în perioada înscrierilor la concurs conform Calendarului.

(7) Comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar/comisia de organizare şi desfăşurare a concursului verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ şi înregistrează cererile cadrelor didactice care beneficiază de continuitate pentru suplinire, în perioadele prevăzute de Calendar.

(8) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru suplinire se ocupă cu prioritate de candidaţii care beneficiază de continuitate pentru suplinire conform alin. (3).

(9) Posturile didactice/catedrele vacante şi cele rezervate rămase libere după soluţionarea cererilor de continuitate pentru suplinire se ocupă de către:

a) candidaţi repartizaţi prin continuitate pentru suplinire pe catedre incomplete;

b) candidaţi participanţi la concursul din iulie 2009 şi/sau iulie 2010, care au obţinut minimum nota 7,00 (şapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost reduse datorită faptului că au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare. Pentru a putea fi repartizaţi în baza notelor din iulie 2009 sau iulie 2010, candidaţii cu post redus care participă şi la concursul din iulie 2011 trebuie să obţină minimum nota 5,00 (cinci). Cadrele didactice aflate în această situaţie se înscriu la inspectoratele şcolare/centrele de concurs, în perioadele prevăzute de Calendar.

c) candidaţi participanţi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar 2011 care au obţinut minimum nota 5,00 (cinci).

(10) Candidaţii enumeraţi la alin. (8) lit. a), b) şi c) se ierarhizează pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor. Candidaţii prevăzuţi la alin. (8) lit. b) care participă şi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din iulie 2011 şi obţin minimum nota 5,00 (cinci) pot opta între notele obţinute la concurs în iulie 2009, iulie 2010 şi iulie 2011. Candidaţii care nu beneficiază de prevederile alin. (8) lit. b) se repartizează pe baza notei obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din iulie 2011. Candidaţii prevăzuţi la alin. (8) lit. a) se repartizează pe baza notei în care au ocupat postul/catedra în urma concursului din iulie 2009 sau a concursului din iulie 2010.

(11) În cazul notelor egale, prioritate la încadrarea pe post/catedră prin suplinire, în anul şcolar 2011-2012, au cadrele didactice calificate care au fost încadrate prin continuitate pe postul didactic solicitat, în perioada 2009-2011, în baza rezultatului obţinut la concursul naţional din iulie 2008/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-iulie 2008.

Pentru ceilalţi candidaţi, la note egale, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine: apropierea de domiciliu, media de departajare (calculată prin trunchiere cu 4 zecimale), gradul didactic, media la examenul pentru obţinerea gradului didactic, media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat), vechimea în învăţământ.

(12) Posturile didactice/catedrele rămase vacante, precum şi cele rezervate pot fi ocupate de candidaţii care au participat la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din iulie 2010 şi/sau la concursul din iulie 2009 şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor. Pentru a putea fi repartizaţi în baza notelor obţinute la concursurile din iulie 2010 şi/sau iulie 2009, candidaţii care participă şi la concursul din iulie 2011 trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci).

Art. 76. (1) În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după operaţiunile de la art. 75 din prezenta Metodologie, inspectoratul şcolar organizează concurs pentru suplinire cu probe orale şi practice/orale în profilul postului sau la limba de predare, după caz, în conformitate cu precizările Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare pot susţine, în cadrul concursului pentru suplinire, proba orală în concordanţă cu a doua specializare înscrisă pe diploma de absolvire, în vederea ocupării de catedre vacante/rezervate în a doua specializare din învăţământul primar sau gimnazial.

Absolvenţii învăţământului superior tehnic, silvic, economic, agricol pot susţine în cadrul concursului pentru suplinire proba orală la disciplina educaţie tehnologică.

(2) La nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiul Bucureşti se constituie comisii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinire, ai căror membri sunt numiţi prin decizie a inspectorului şcolar general. Comisiile judeţene de concurs sunt formate din: preşedinte - inspector şcolar general adjunct; secretar/secretari – inspector(i) şcolar(i)/inspector(i) şcolar(i) cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane; membri - inspectori şcolari/directori, consilierul juridic, analist/analişti programator(i).

(3) Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului înregistrează şi verifică cererile şi documentele anexate necesare înscrierii, stabileşte şi afişează graficul desfăşurării probei practice/orale în profilul postului didactic/catedrei.

(4) La concursul pentru suplinire au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de art. 7, raportate la prevederile art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Centralizatorului, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 39-42 din prezenta Metodologie. Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

(5) Proba practică/orală în profilul postului didactic/catedrei se susţine în faţa unei comisii de concurs, numite prin decizia inspectorului şcolar general, alcătuită din:

a) preşedinte - inspectorul şcolar de specialitate;

b) membri – câte doi profesori de specialitate cu gradul didactic I sau II, de preferinţă metodişti ai inspectoratului şcolar pentru specialităţile muzică, coregrafie, corepetiţie, arta actorului, arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, sport, informatică, limbi moderne/materne sau câte doi profesori de specialitate sau specialităţi înrudite cu gradul didactic I sau II pentru catedrele din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor şi de instruire practică/50 candidaţi.

(6) Pentru ocuparea catedrelor şi a posturilor didactice vacante de specialitate din unităţile cu profil artistic, specializările muzică, coregrafie, corepetiţie şi arta actorului, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei Metodologii.

(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unităţile cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv, bilingv şi cu predare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au făcut studiile, proba practică se desfăşoară conform anexei nr.4, parte integrantă a prezentei Metodologii.

(8) Pentru ocuparea catedrelor vacante de informatică, tehnologia informaţiei, informatică-tehnologii asistate de calculator, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 5, parte integrantă a prezentei Metodologii.

(9) Pentru ocuparea catedrelor vacante din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 6, parte integrantă a prezentei Metodologii.

(10) Pentru ocuparea catedrelor de instruire practică şi activităţi de pre-profesionalizare, proba practică se desfăşoară în specialitatea postului conform anexei nr. 7, parte integrantă a prezentei Metodologii.

(11) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de specialitate din unităţile de învăţământ cu profil sportiv şi din cluburile sportive şcolare, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 8, parte integrantă a prezentei Metodologii.

(12) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de specialitate din unităţile de învăţământ cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 9, parte integrantă a prezentei Metodologii.

(13) Rezultatul probei practice/orale în profilul postului didactic/catedrei se consemnează prin ,,admis” sau ,,respins”. Evaluarea candidatului se face numai de către cei 2 (doi) profesori de specialitate din comisie, hotărârea luându-se prin consens. Rezultatele la proba practică/orală în profilul postului didactic/catedrei nu pot fi contestate. Hotărârea comisiei de concurs rămâne definitivă.

(14) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante cu predare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au făcut studiile, aceştia susţin o probă orală eliminatorie la limba în care urmează să realizeze predarea, în faţa unei comisii, numite prin decizia inspectorului şcolar general, alcătuite din inspectorul şcolar de specialitate, în calitate de preşedinte şi doi profesori de specialitate cu gradul didactic I sau II, în specialitatea postului didactic/catedrei. Rezultatul probei se consemnează prin “admis” sau “respins”. Rezultatele la proba orală la limba de predare nu pot fi contestate. Hotărârea comisiei de concurs rămâne definitivă.

(15) Elaborarea subiectelor, evaluarea candidaţilor şi soluţionarea contestaţiilor la concursul pentru suplinire se realizează la nivelul inspectoratului şcolar.

(16) Comisiile de elaborare a subiectelor şi de evaluare a candidaţilor, numite prin decizie a inspectorului şcolar general, au următoarea componenţă:

a) preşedinte – inspector şcolar/inspector şcolar de specialitate;

b) membri – câte doi profesori evaluatori în specialitatea probei având cel puţin gradul didactic II, pentru fiecare disciplină de concurs/50 de candidaţi.

(17) Deciziile inspectorului şcolar general de numire a comisiilor de elaborare a subiectelor şi de evaluare a candidaţilor se emit cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei orale.

(18) Proba orală cuprinde un subiect de specialitate şi un subiect din didactica/metodica disciplinei, elaborate în conformitate cu programele specifice pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în vigoare. Proba orală se evaluează prin note de la 10 la 1, de către fiecare profesor de specialitate din comisie. Diferenţa între notele acordate de fiecare membru al comisiei nu poate fi mai mare de un punct. Nota finală se calculează ca medie aritmetică a celor două note acordate de către fiecare profesor de specialitate, membru în comisie. Se consideră promovaţi candidaţii care obţin nota finală cel puţin 5 (cinci).

(19) Eventualele contestaţii privind organizarea şi desfăşurarea probei orale de specialitate se adresează inspectoratului şcolar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Hotărârile consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 77. (1) În şedinţa publică organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, în perioada prevăzută de Calendar, conform programării stabilite de fiecare inspectorat şcolar, posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate, după soluţionarea completărilor de normă didactică, repartizarea cadrelor didactice titulare prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată, soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere şi repartizarea cadrelor didactice titulare care au solicitat detaşare la cerere, potrivit prezentei Metodologii, se ocupă, în ordine, de către:

 1. candidaţii prevăzuţi la art. 75 alin. (3) din prezenta Metodologie, prin continuitate pentru suplinire.

 2. cadrele didactice enumerate la art. 75 alin. (8) lit. a)-c) din prezenta Metodologie ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea prevederilor de la art. 75 alin. (9) din prezenta Metodologie;

 3. candidaţii participanţi în alte judeţe la concursul din iulie 2011, rămaşi nerepartizaţi, care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;

 4. cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din iulie 2009 si/sau iulie 2010 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea prevederilor de la art. 75 alin. (11) din prezenta Metodologie;

 5. candidaţii care au participat la concursul pentru suplinire, cu probe orale şi practice/orale în profilul postului, după caz, organizat de inspectoratul şcolar, sesiunea august 2011 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a notelor;

 6. cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din iulie 2011 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;

 7. cadrele didactice calificate cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din iulie 2010 sau iulie 2009 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o lista unica, în ordinea descrescătoare a notelor;

 8. institutorii cu a doua specializare, care au participat la concursul din iulie 2011 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut la acesta cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;

 9. institutorii cu a doua specializare, care au participat concursul din iulie 2010 sau la concursul din iulie 2009 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;

 10. cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul pentru suplinire din august 2011, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă), care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;

 11. institutorii cu a doua specializare, care au participat la concursul pentru suplinire din august 2011 pentru posturi de educatoare/învăţător, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă), care au obţinut la acesta cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;

 12. candidaţii participanţi în alte judeţe la concursul pentru suplinire din august 2011, rămaşi nerepartizaţi, care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor.

(2) Repartizarea absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform alin. (1) lit. e), lit. h), lit. i) sau lit. k), se realizează numai pe catedre vacante/rezervate în specialitate din învăţământul primar sau gimnazial ori palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor, cu salarizarea corespunzătoare funcţiei de institutor.

(3) La note/medii egale departajarea se face conform art. 75 alin. (10) din prezenta Metodologie.

(4) Candidaţii repartizaţi pentru suplinire pe posturi didactice/catedre vacante rezervate în perioada prevăzută în Calendar, în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sesiunea iulie 2011 pot beneficia de continuitate pentru suplinire, în anul şcolar 2012-2013, în unitatea/unităţile de învăţământ în care au fost repartizaţi.

Art. 78. Absolvenţii colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani în profilul „Sociopsihopedagogie”, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia matricolă direcţia de studiu în a doua specializare: limba engleză, limba franceză, limba rromani, muzică, desen, arte plastice sau educaţie fizică se asimilează următoarelor specializărilor cuprinse în Centralizator: „Institutori-O limbă străină”; „Institutori (învăţământ primar)-O limbă străină”; „Institutori-Limba rromani”; „Institutori-Muzică”; ”Institutori-Desen”; „Institutori-Arte plastice” sau „Institutori-Educaţie fizică” şi beneficiază de prevederile art. 76 alin.(1), art. 77 alin. (1) lit. h), lit. i) şi lit. k) şi alin. (2) din prezenta Metodologie.

Art. 79. (1) Candidaţii, care nu pot participa la şedinţele publice de repartizare prin suplinire, au dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, împuterniciţi care să le reprezinte interesele. În cazul în care candidaţii nu sunt prezenţi personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestora nu se soluţionează, cu excepţia candidaţilor prevăzuţi la art. 75 alin. (3) din prezenta Metodologie, pentru care prezenţa la şedinţa publică de repartizare nu este obligatorie. În cadrul şedinţei publice, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris conform cererii tip şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

(2) Angajarea pe post/catedră a personalului didactic suplinitor calificat se face directorul unităţii de învăţământ, în baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, pentru perioada 01.09 - 31.08 a fiecărui an şcolar sau până la revenirea titularului la post/catedră, pentru personalul didactic suplinitor calificat repartizat pe posturi didactice/catedre rezervate, dar nu mai târziu de 31.08 a fiecărui an şcolar.

(3) Antrenorii de la cluburile sportive şcolare pot fi angajaţi cu contract de muncă, de regulă, pe o perioadă de 4 ani, un ciclu olimpic, cu emiterea unei decizii anuale de confirmare pe post, în situaţia în care postul nu este ocupat de un titular în etapele de mişcare a personalului didactic.


Secţiunea a IV-a

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar

prin cumul şi plata cu ora


Art. 80. (1) Orele rămase neocupate, după aplicarea dispoziţiilor art. 75-79 din prezenta Metodologie, se atribuie de către directorul unităţii de învăţământ, prin cumul sau plata cu ora, cu avizul inspectoratului şcolar, cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, cadrelor didactice asociate sau cadrelor didactice pensionate, care îndeplinesc condiţiile de studii necesare pentru ocuparea acestor ore vacante/rezervate conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, precum şi condiţia prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Repartizarea personalului didactic prevăzut la alin. (1) se face în baza deciziei semnate de inspectorul şcolar general, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ, respectându-se precizările Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, astfel:

a) pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie, conform cu structura anului şcolar pentru personalul didactic titular şi asociat sau până la revenirea titularului la post pentru personalul didactic titular şi asociat încadrat prin cumul sau plata cu ora pe posturi didactice/catedre rezervate;

b) pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecărui an şcolar pentru personalul didactic pensionat sau până la revenirea titularului la post pentru personalul didactic pensionat încadrat pe posturi didactice/catedre rezervate, dar nu mai târziu de 31 august a fiecărui an şcolar.

(3) Cadrele didactice titulare pot fi încadrate pe orele rămase neocupate în regim de plata cu ora sau cumul, până la o jumătate de normă de predare, iar învăţătorii şi educatoarele pe posturile rămase neocupate până la o normă.

(4) În cazuri excepţionale, pentru disciplinele deficitare în personal didactic calificat consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar poate aproba depăşirea jumătăţii de normă de predare pentru titulari în învăţământ prin cumul de funcţii.

(5) Orele efectuate în regim de plata cu ora se plătesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(6) Candidaţii încadraţi cu contract de muncă în alte domenii de activitate sau în învăţământ pe posturi didactice auxiliare sau nedidactice, care au participat la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din iulie 2011 şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), rămaşi nerepartizaţi după etapa de titularizare, se repartizează în regim de cumul/plata cu ora, în ordinea descrescătoare a notelor.


Secţiunea a V-a

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar

de personal didactic cu alte specializări decât cele corespunzătoare postului/cu studii medii


Art. 81. (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate, după încadrarea personalului didactic calificat, pot fi ocupate prin suplinire de către absolvenţii învăţământului superior/mediu-pedagogic cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei, cu respectarea prevederilor legale. Încadrarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului se realizează cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, astfel:

a) pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecărui an şcolar pentru absolvenţii învăţământului superior cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei sau până la venirea unui cadru didactic calificat.

b) pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie conform cu structura anului şcolar pentru absolvenţii învăţământului mediu cu alte specializări decât ale postului didactic/catedre sau până la venirea unui cadru didactic calificat.

(2) Posturile de profesor logoped din cabinete şcolare/interşcolare şi centre logopedice şi profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică nu se ocupă cu personal fără studii corespunzătoare postului.

(3) Învăţătorilor-educatori suplinitori din învăţământul special încadraţi pe un post de profesor-educator şi profesorilor-educatori suplinitori din învăţământul special încadraţi pe un post de învăţător-educator li se eliberează decizii de repartizare în conformitate cu prevederile art. 79 alin. (2) din prezenta Metodologie şi vor fi salarizaţi la nivelul studiilor.

Art. 82. În mod excepţional, în lipsa personalului didactic calificat, pot fi încadraţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform art. 81 din prezenta Metodologie sau până la venirea unui cadru didactic calificat, suplinitori fără studii corespunzătoare, care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat, şi care sunt testaţi prin interviu şi lucrare scrisă în profilul postului solicitat.

Art. 83. (1) Comisiile pentru testarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului sunt stabilite, pentru fiecare disciplină în parte, prin decizia inspectorului şcolar general, şi are următoarea componenţă:

a) inspectorul şcolar de specialitate;

b) un profesor metodist sau un profesor care are cel puţin gradul didactic II.

(2) Comisia pentru testarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului, pe discipline, are următoarele atribuţii:

a) elaborează subiectele atât pentru lucrarea scrisă, cât şi pentru interviu, pe baza programei specifice elaborate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

b) decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezervă;

c) numeşte supraveghetorii, îi instruieşte şi controlează modul în care se desfăşoară testarea;

d) numeşte profesorii evaluatori (2 cadre didactice cu performanţe recunoscute/metodişti pentru 150 de lucrări) şi profesorii pentru rezolvarea contestaţiilor, îi instruieşte şi controlează modul în care se face evaluarea lucrărilor şi rezolvarea contestaţiilor.

Art. 84. (1) Lucrarea scrisă se susţine înaintea interviului, în perioada prevăzută în Calendar.

(2) Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 ore. Lucrarea scrisă se evaluează cu note de la 10 la 1 şi are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfăşurării interviului.

(3) Rezultatele se afişează la data prevăzută de Calendar.

(4) Candidaţii pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise în perioada prevăzută de Calendar. Contestaţiile se soluţionează prin recorectarea lucrărilor scrise de alţi profesori decât cei care au evaluat iniţial lucrările scrise, numiţi de preşedintele comisiei pentru testarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului. Dacă diferenţa dintre nota acordată de comisia de contestaţii şi nota stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordată de comisia de contestaţii este definitivă.

În situaţia lucrărilor cu nota iniţială între 4,50 – 4,99, respectiv 6,50 – 6,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, respectiv cele de 6,50 şi 6,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota finală este cea atribuită la recorectare.

(5) Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 85. (1) În vederea susţinerii interviului, comisia elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Candidatul extrage un bilet şi răspunde la întrebările conţinute de acesta.

(2) Interviul se evaluează prin note de la 10 la 1 si reprezintă o treime din nota finală a testului.

(3) Eventualele contestaţii privind organizarea şi desfăşurarea interviului se adresează inspectoratului şcolar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Hotărârile consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 86. Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât şi a interviului, este 5,00 (cinci).

Art. 87. (1) Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi se repartizează, în ordine, astfel:

a) candidaţii care sunt cuprinşi în programe de conversie profesională în instituţii acreditate;

b) candidaţii în curs de calificare în specialitatea postului, care au mai funcţionat în învăţământ;

c) absolvenţii învăţământului superior cu alte specializări decât ale postului;

d) candidaţii în curs de calificare în specialitatea postului;

e) candidaţii cu studii medii/postliceale, care au funcţionat în învăţământ în anul şcolar precedent, primind cel puţin calificativul „Bine”;

f) candidaţii cu studii postliceale;

g) candidaţii care au absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat.

(2) În cazul în care există egalitate de medie între candidaţii cu studii superioare, postul/catedra se ocupă, în ordine, de:

 1. absolvenţii cu studii superioare în specialitatea postului, fără examen de licenţă;

 2. absolvenţii cu studii superioare care se recalifică în specialitatea postului;

 3. absolvenţii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiată;

(3) În cazul în care există egalitate de medie între un absolvent cu studii postliceale sau liceale, cu diplomă de bacalaureat şi un candidat absolvent sau care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau autorizată, în condiţiile legii, acesta din urmă are prioritate.

(4) În cazul în care există egalitate de medie între candidaţii care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau autorizată, în condiţiile legii, departajarea acestora se face, în ordine, în funcţie de:

 1. domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află postul/catedra solicitată;

 2. continuitatea pe post/catedra şi frecventarea modulelor de pedagogie sau de perfecţionare organizate în cadrul Casei Corpului Didactic;

 3. frecventarea unor cursuri de perfecţionare prin alte sisteme agreate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) În cazul în care există egalitate de medie între candidaţii care au absolvit liceul, cu diplomă de bacalaureat, sau între candidaţii cu studii superioare, cu aceeaşi specializare, aceştia sunt departajaţi, în ordine, în funcţie de criteriile prevăzute la alin. (4).

Art. 88. Posturile didactice/catedrele şi orele rămase vacante/rezervate după operaţiunile de la art. 80 din prezenta Metodologie se ocupă în şedinţa publică organizată de inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută de Calendar, de către suplinitorii fără studii corespunzătoare postului didactic testaţi prin interviu şi lucrare scrisă în profilul postului solicitat, care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) în ordinea prevăzută la art. 87 din prezenta Metodologie.

Art. 89. Încadrarea pe post/catedră a personalului didactic fără studii corespunzătoare postului se face în perioada prevăzută în Calendar, prin decizia inspectorului şcolar general, pentru perioada prevăzută la art. 81 din prezenta Metodologie, respectând precizările Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau până la venirea unui cadru didactic calificat.

Pentru personalul didactic fără studii corespunzătoare postului încadrat în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor norma didactică se stabileşte la 24 ore pe săptămână.CAPITOLUL al VI-lea

Dispoziţii finale


Art. 90. (1) La sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare, precum şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sau la concursul pentru suplinire pot fi înscrişi, în baza adeverinţei de absolvire, anexate în copie legalizată, absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă începând cu luna august 2009, cu condiţia prelungirii valabilităţii adeverinţelor de absolvire şi pentru anul 2011. Absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă până în iulie 2009 (inclusiv) pot fi înscrişi la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare, la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sau la concursul pentru suplinire numai dacă anexează în copie legalizată la cererea de înscriere diploma de absolvire/licenţă şi foaia matricolă.

(2) Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată, care se înscriu la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare, precum şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sau la concursul pentru suplinire, care au început studiile până în anul 1993, trebuie să se regăsească în Centralizator.

(3) Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă, care se înscriu la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare, precum şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sau la concursul pentru suplinire, care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/17.12.1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, trebuie să se regăsească atât în Centralizator, cât şi în hotărârile de Guvern privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior emise după 17 decembrie 1993 care cuprind specializările autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, precum şi forma de învăţământ pentru care au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate.

Programele de studii universitare de masterat acreditate şi forma de învăţământ pentru care au fost acreditate sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(4) Lista cuprinzând hotărârile de Guvern privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior şi ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat se comunică de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu cel puţin 30 de zile înainte de depunerea dosarelor pentru prima etapă de mişcare a personalului didactic.

Art. 91. (1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară: completare de normă pe perioada determinată, detaşare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din iulie 2010 şi/sau iulie 2011 care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) sau în baza punctajului, detaşare în interesul învăţământului, schimb de posturi între suplinitori, pretransferare prin schimb de posturi prin consimţământ scris, cu excepţia transferării pentru restrângere de activitate, pretransferării, întregirilor de normă didactică şi completărilor de normă pe perioadă nedeterminată, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi şedinţe publice de repartizare sau organizarea de concursuri/testări pentru suplinire în vederea ocupării posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului şcolar, refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar.

(2) Toate situaţiile apărute, cu excepţia pretransferării şi a transferării pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar vor fi analizate în cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor şcolare.

(3) Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată în etapele prevăzute de Calendar pot fi detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare, fiind salarizate ca personal didactic fără studii corespunzatoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză.

(4) Repartizarea candidaţilor în şedinţele publice organizate în afara Calendarului se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 77, art. 80 alin. (6) şi art. 87 din prezenta Metodologie.

Art. 92. Contestaţiile privind mobilitatea personalului didactic pe posturi didactice/catedre se adresează inspectoratului şcolar la termenele prevăzute de Calendar sau în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor în afara termenelor prevăzute în Calendar şi se rezolvă de consiliul de administraţie al acestuia, cu respectarea dispoziţiilor art. 11 alin. (6) Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârile consiliului de administraţie sunt definitive şi pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ.

Art. 93. (1) Mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar particular se desfăşoară conform prevederilor Legii nr. 719/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 138/2000 privind măsuri de susţinere a învăţământului privat.

(2) Încadrarea personalului didactic în unităţile de învăţământ preuniversitar particular se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii.

(3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar particulare acreditate/autorizate se ocupă prin concurs, detaşare, pretransfer si prin transferul cadrelor didactice, care intră în restrângere de activitate, titulare în învăţământul de stat sau particular acreditat, conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, precum şi în regim de plata cu ora sau cumul cu personal didactic titular, asociat sau pensionat.

(4) Posturile didactice/catedrele vacante titularizabile din unităţile de învăţământ preuniversitar particular pot fi ocupate de candidaţii care obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte) la:

 1. concursul organizat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular sau grupuri de unităţi de învăţământ preuniversitar particular constituite la nivel judeţean sau interjudeţean, conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurarea a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar;

 2. concursul organizat de unitatea/unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi inspectoratul şcolar/grupurile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în cadrul concursului anual de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

(5) Unităţile de învăţământ preuniversitar particulare autorizate pot propune pentru concurs şi catedre vacante titularizabile incomplete până la cel puţin 1/2 normă.

(6) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile din unităţile de învăţământ particular pot fi ocupate de candidaţii care obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la:

 1. concursul organizat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular sau grupuri de unităţi de învăţământ preuniversitar particular constituite la nivel judeţean sau interjudeţean, conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurarea a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar;

 2. concursul organizat de unitatea/unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi inspectoratul şcolar/grupurile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în cadrul concursului anual de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;

 3. concursul pentru suplinire organizat de inspectoratul şcolar.

(7) La propunerea unităţilor de învăţământ particular posturile didactice/catedrele vacante/rezervate din aceste unităţi pot fi ocupate de către candidaţii care participă la concursul organizat de inspectoratul şcolar/grupurile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în cadrul concursului anual de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat sau la concursul pentru suplinire organizat de inspectoratul şcolar, cu avizul unităţii sau fără nici o restricţie.

(8) Unităţile de învăţământ preuniversitar particular pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe tot parcursul anului, în condiţiile publicării acestora la sediile unităţilor de învăţământ şi inspectoratelor şcolare, precum şi în presa locală şi centrală, cu cel puţin 30 de zile înainte de organizarea concursului şi informării Ministerului, Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Direcţia Generală, Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară.

(9) Detaşarea în interesul învăţământului/la cerere a personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat/particular se efectuează conform următoarelor etape:

a) solicitarea unităţii de învăţământ/persoanei prin înregistrarea acordului/cererii însoţit(e) de avizele/acordurile necesare, conform prezentei Metodologii, de la unitatea de învăţământ de stat/particulară, inspector de specialitate şi inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti; înregistrarea acestora se face la inspectoratul şcolar judeţean/municipiului Bucureşti pe teritoriul căreia funcţionează unitatea de învăţământ solicitată/solicitantă, la care urmează să fie încadrat prin detaşare;

b) inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este unitatea de învăţământ solicitată/solicitantă emite decizia de repartizare prin detaşare a cadrului didactic şi transmite un exemplar de decizie către unitatea de învăţământ, un exemplar către inspectoratul şcolar pe teritoriul căruia cadrul didactic este titular şi un exemplar cadrului didactic;

c) inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia cadrul didactic este titular emite în baza deciziei de repartizare, dispoziţie de suspendare a contractului de muncă pe perioada detaşării cadrului didactic şi o transmite unităţii de învăţământ unde acesta este titular;

d) în situaţia în care inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este unitatea de învăţământ solicitată/solicitantă nu emite decizia de repartizare prin detaşare a cadrului didactic, cadrul didactic revine la postul didactic/catedra pe care este titular.

(10) Personalul didactic titular detaşat în interesul învăţământului/transferat pentru restrângere de activitate din unităţile de învăţământ de stat în unităţile de învăţământ preuniversitar particular autorizate/acreditate îşi păstrează drepturile prevăzute de Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(11) La propunerea unităţilor de învăţământ preuniversitar particulare posturile didactice/catedrele vacante din aceste unităţi pot fi ocupate de către cadrele didactice participante la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare, cu avizul unităţii sau fără nici o restricţie, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a), b), b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, cu condiţia publicării acestora pentru această sesiune la data prevăzută în Calendar.

Posturile didactice/catedrele vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar particulare autorizate pot fi ocupate în sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare şi de cadre didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat sau prin concurs, în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare autorizate, în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, cu avizul unităţilor de învăţământ preuniversitar particulare autorizate care au posturi didactice/catedre vacante sau fără nici o restricţie, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a), b), b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii. În unităţile de învăţământ preuniversitar particulare autorizate, în sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare, pot fi ocupate şi catedre vacante titularizabile incomplete până la cel puţin 1/2 normă.

Art. 94. (1) Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, din statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi rezidenţii permanenţi pe teritoriul României, care îndeplinesc condiţiile necesare de studii, precum şi celelalte condiţii prevăzute de prezenta Metodologie şi au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau au studiat în România, au dreptul de a participa la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământul preuniversitar şi, în baza rezultatelor obţinute la concurs, pot fi încadraţi cu statut de cadru didactic titular sau suplinitor.

(2) Cetăţenii străini care au dreptul de fi încadraţi în muncă pe teritoriul României, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 134/2008, îndeplinesc condiţiile studii necesare, precum şi celelalte condiţii prevăzute de prezenta Metodologie şi au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau au studiat în România, pot participa la concursul pentru suplinire din august 2011, urmând a fi repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, prin suplinire, în funcţie de rezultatele obţinute, după încadrarea pe posturi a personalului didactic asociat/pensionat în regim de cumul/plata cu ora.

Art. 95. Anexele nr. 1 - 14 fac parte integrantă din prezenta Metodologie.

Art. 96. Nerespectarea prevederilor din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, şi din prezenta Metodologie atrage după sine răspunderea disciplinară, conform Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, civilă potrivit dispoziţiilor Codului civil sau penală conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.

Art. 97. Plata personalului care face parte din comisiile prevăzute în prezenta Metodologie se reglementează prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 98. Reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative participă la toate etapele de mişcare a personalului didactic, au drept de acces la toate documentele, pot sesiza eventualele nereguli şi îşi pot consemna poziţia în procesele-verbale.

Art. 99. (1) Etapele mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011 se desfăşoară conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5885 /2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cu data de 1 septembrie 2011 Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5885 /2009, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 776 bis din 13 noiembrie 2009, se abrogă.

(3) Prezenta Metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

ANEXA NR. 1

la Metodologie

Lista care se afişează va conţine următoarele informaţii :


Specialitatea ________ (Nr. posturi didactice/catedre vacante pentru sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate/pretransferare la nivelul judeţului)
Nr. crt.

Localitate

[Mediu]

Unitatea de învăţământ

[Unitatea de învăţământ cu statut juridic

[Alte unităţi de învăţământ cu statut juridic]

Nivel de învăţământ

Disciplină


Număr ore trunchi comun / opţionale

Detalii

Statut


Viabilitate

Post:
1. complet

2. pentru
nevăzători

Probă practică

Probe orale la lb. de predare

Avize şi atestate:
1. de culte
2. de alternativă
3. al unit. de înv. mil.
4. seminar teologic
5. IGP/

ARR
6. ed. specială
7. HIV
ANEXA NR. 2

la Metodologie


CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA

PERSONALULUI DIDACTIC


 1. Inspecţia şcolară la clasă


Pentru restrângere de activitate, inspecţia şcolară se face în cazul în care sunt vizate două sau mai multe cadre didactice de aceeaşi specialitate la nivelul unităţii de învăţământ, în urma aplicării criteriilor II-VI, dacă punctajul acordat diferă până la maximum 1 p.

Inspecţia şcolară la clasă este realizată în perioada 22 martie – 5 aprilie 2011 de către o comisie numită de inspectorul şcolar general, al cărei preşedinte este inspectorul şcolar de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

Aprecierea inspecţiei şcolare se exprimă prin note de la 10 la 1.

Punctajul acordat prin cuantificarea notelor de la 10 la 5 obţinute la inspecţia şcolară se include în punctajul pe baza căruia se ierarhizează cadrele didactice la nivelul unităţii de învăţământ, dar nu se va include în punctajul pe baza căruia se ierarhizează cadrele didactice de către comisia judeţeană pentru soluţionarea cererilor de restrângere de activitate. Pentru notele de la 10 la 5 punctajul acordat este egal cu nota acordată împărţită la10.


 1. Nivelul studiilor


A. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire

6 p

B. * Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire

8 p

C. Maiştri-instructori, absolvenţi de:

1. şcoala postliceală cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale

5 p

2. liceu + şcoala de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale

5 p

D. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului postliceal, respectiv şcoala postliceală sau şcoala de maiştri, cu a doua specializare.

6 p


E. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu diplomă de absolvire.

8 p

F. Absolvenţi în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii universitare de licenţă.

9 p

G. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat.

10 p

H. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă şi cu:

1. o altă licenţă

3 p

2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin 3 semestre

2 p

3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre

2 p

4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puţin 3 semestre

1,5 p

5. masterat în sistem postuniversitar

1 p

6. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata de cel puţin 3 semestre

1 p

7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre

1 p

8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre

0,5 p


NOTĂ:

*1. Educatoarele şi învăţătorii care au dobândit funcţia de institutor prin absolvirea învăţământului superior de scurtă/lungă durată sau a ciclului I de studii universitare de licenţă ori a ciclului II de studii universitare de masterat.

Pentru institutorii aflaţi în restrângere care solicită trecerea în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare, punctajul se calculează astfel:

- la nivelul unităţii şcolare se evaluează ca institutor;

- la nivelul inspectoratului şcolar se evaluează ca absolvent cu studii superioare de lungă/scurtă durată sau a ciclului I de studii universitare de licenţă.

Pentru institutorii care solicită trecerea prin pretransfer în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare se acordă punctajul corespunzător studiilor superioare de lungă/scurtă durată sau a ciclului I de studii universitare de licenţă.

2. Punctajul de la literele A-G nu se cumulează.

3. Punctajul de la literele G-H se cumulează şi se acordă pentru fiecare formă de pregătire, finalizată, universitară/postuniversitară de la litera H punctele 1-8.


 1. (1) Gradul didactic

a) Definitivat - 6 p;

b) Gradul didactic II - 10 p;

c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 14 p;

d) Grad didactic I obţinut pe bază de examene, urmat de doctorat în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licenţă - 24 p.


(2) Categorii pentru antrenori

a) Categoria a IV-a - 6 p;

b) Categoriile a II-a şi a III-a - 10 p;

c) Categoria I - 14 p;


(3) Media de absolvire pentru debutanţi (0 – 2 ani) sau antrenori categoria a V-a, conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

• Media 10 - 5 p;

• Media 9 - 9,99 - 4 p;

• Media 8 - 8,99 - 3 p;

• Media 7 - 7,99 - 2 p;

• Media 6 - 6,99 - 1 p.NOTĂ:

1. Punctajul pentru grade didactice şi categorii pentru antrenori nu se cumulează.

2. Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit, respectiv ultima categorie dobândită.

3. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menţionat se adaugă câte 2 (două) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obţinut media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I).

4. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului “admis” i se echivalează acest calificativ cu media 10.

 1. Rezultatele obţinute în activitatea didactică

Calificativele obţinute în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2008/2009 şi 2009/2010) şi echivalentul acestora în puncte:

- Foarte bine - 10 p;

- Bine - 7 p;

- Satisfăcător - 2 p;

- Nesatisfăcător - 0 p.

NOTĂ:

a) Pentru absolvenţii promoţiei 2010 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2010-2011.

b) Pentru absolvenţii promoţiei 2009 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2009-2010 şi calificativul parţial din anul şcolar 2010-2011.

c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a).


 1. Activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative.

1) Se punctează activitatea din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi (2008/2009 şi 2009/2010) la nivelul:

a) unităţii de învăţământ (de exemplu: activitate în comisia metodică, în structuri consultative de dialog social, rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare, alte activităţi şi responsabilităţi);

max. 4 p

b) judeţului/municipiului Bucureşti (de exemplu: metodist al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti/Casei Corpului Didactic, formator local, membru al comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ, membru în comisii de elaborare de subiecte şi de evaluare în cadrul concursurilor şcolare/de ocupare a posturilor vacante/rezervate organizate la nivel local/judeţean, rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare locale/judeţene, altele);

max. 4 p

c) naţional (de exemplu: formator naţional, membru al comisiei naţionale de specialitate sau al altor consilii/comisii naţionale menţionate în Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare, altele).

max. 6 p

d) internaţional (performanţe profesionale, lucrări publicate, rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare, participări la seminarii, simpozioane, conferinţe, congrese sau organizarea de seminarii, simpozioane, conferinţe, altele).

max. 8 p

NOTĂ:

a) Pentru absolvenţii promoţiei 2010 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2010-2011.

b) Pentru absolvenţii promoţiei 2009 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2009-2010.

c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul V.1.a).

d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

2) Participare în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar):

a) programe şcolare, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (participarea în colective de elaborare)

max. 4 p pentru toate programele

b) manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

7 p / manual / împărţite la numărul de autori

c) monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN;

5 p / lucrare / monografie / împărţite la numărul de autori

dar nu mai mult de 10 p pentru toate monografiile/lucrările

d) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin

1 p pentru fiecare ghid / auxiliar curricular /

împărţite la numărul de autori,

dar nu mai mult de 4 p pentru toate

ghidurile / auxiliare curriculare

e) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate în reviste de specialitate, la nivel judeţean sau naţional înregistrate cu ISSN.

0,5 p / articol/ împărţite la numărul de autori articol,

dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele

1 p /studiu / împărţit la numărul de autori studiu,

dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile

f) cărţi în domeniul educaţional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific din domeniu.

5 p pentru fiecare carte publicată /împărţite la numărul de autori,

dar nu mai mult de 10 p pentru toate cărţile

g) mijloace de învăţământ omologate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

max. 5 p / împărţite la numărul de autori

3) Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anterior.

max. 3 p

4) Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă:

a) program de lungă durată (90 de credite) - 3 p;

b) program de durată medie (60 de credite) - 2 p;

c) program de scurtă durată (30 de credite) - 1 p;

d) program cu mai puţin de 30 credite – 0,5 p.

Notă. Punctajele de la punctul 4 lit. a)-d) pot fi cumulate.


5) Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continuă aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat/diplomă

1 p / curs, dar nu mai mult de 5 p.


NOTĂ:

Pentru cadrele didactice care solicită pretransferul/transferul pentru restrângere de activitate în altă specializare se evaluează activitatea metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.

Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

Detalierea punctajelor prevăzute la punctul V din prezenta anexă se va face în şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi se afişează odată cu afişarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de pretransferare şi transferare pentru restrângere de activitate.


 1. Criterii de vechime:

- vechime efectivă la catedră, inclusiv perioada rezervării catedrei

câte 0,1 p / pentru fiecare an întreg de învăţământ

NOTĂ

a) soţ (soţie) cu activitatea în învăţământ, în aceeaşi localitate;

b) soţ (soţie) cu domiciliul în localitate;

c) părinţi cu domiciliul în localitate;

d) starea de sănătate care nu permite părăsirea localităţii (certificat medical de la comisia de expertiză a capacităţii de muncă);

e) soţul/soţia să lucreze în învăţământ;

f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreţinător de familie şi cu domiciliul în localitatea respectivă, minori în întreţinere, părinţi bolnavi, proprietăţi imobiliare în localitate).

ANEXA NR. 3

la Metodologie


PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUI

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE


EDUCAŢIE ARTISTICĂ SPECIALIZATĂ

SPECIALIZĂRILE MUZICĂ, COREPETIŢIE, COREGRAFIE ŞI ARTA ACTORULUI

(posturi didactice/catedre din şcolile şi liceele de artă)


MUZICĂ INSTRUMENTALĂ, ARTĂ VOCALĂ (CANTO), MUZICĂ DE CAMERĂ, COREGRAFIE, STUDII TEORETICE, ARTA ACTORULUI:1. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ/ARTĂ VOCALĂ/MUZICĂ DE CAMERĂ* COREGRAFIE


 1. Elaborarea unui proiect de lecţie: comisia va face public, cu 48 de ore înainte, repertoriul elevului/elevilor şi nivelul de învăţământ pe baza căruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei înainte de începerea probei;

 2. Susţinerea proiectului de lecţie (lecţia de instrument/de muzică de cameră/coregrafie/artă vocală); pe baza proiectului didactic prezentat, candidaţii vor susţine ora de instrument/muzică de cameră/coregrafie/artă vocală) cu elevul/elevii nominalizaţi de comisie; asigurarea prezenţei elevilor va fi făcută de directorul unităţii de învăţământ; proba nu va depăşi 30 de minute;

 3. Probă de recital instrumental/vocal ce va conţine 3 lucrări la alegere: un studiu şi 2 lucrări diferite ca stil, caracter, formă, cel puţin la nivelul programei de liceu.

PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE.

Dans clasic:

Dans contemporan/modern:

Proba de recital instrumental, vocal (canto) şi coregrafie nu va depăşi 30 de minute.


* Proba de recital pentru candidaţii care optează pentru postul de profesor de muzică de cameră, va fi susţinută la instrumentul absolvit.


Evaluarea probelor prevăzute la punctele a) b) şi c) se va face pe baza calificativului admis-respins.

2. STUDII TEORETICE (teorie - solfegiu - dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)


a. Elaborarea unui proiect de lecţie care să vizeze conţinuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale şi prezentarea orală a acestuia;

b.1. Citire, la prima vedere a unui solfegiu de 16 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteraţii constitutive, în cheile Sol şi Fa;

b.2. Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic şi a unui dicteu armonic de 12 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteraţii constitutive, în cheile Sol şi Fa.

Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte un solfegiu un dicteu melodic şi un dicteu armonic. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus ¼ din numărul lor.

Proiectul de lecţie se elaborează de către candidat, conform programei, anterior probei.

b.3. Armonizarea unei teme de 16 măsuri (8 măsuri sopran şi 8 măsuri bas dat, necifrate);

b.4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiză armonică a unor fragmente muzicale de 12-16 măsuri, din literatura universală şi românească.

Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o temă de armonizat şi câte un fragment muzical. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus ¼ din numărul lor.

c. Recunoaşterea şi comentarea unor lucrări din creaţia universală şi românească; pe baza audiţiei, candidaţilor li se cere recunoaşterea şi comentarea a 4 lucrări din epoci stilistice diferite (cel puţin una va fi din creaţia românească) alese de comisie dintr-o listă de 30 – 40 de lucrări pusă la dispoziţia candidaţilor de către direcţiunea unităţii de învăţământ, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de susţinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epocă, stil, compozitor, gen, formă, interpretare etc., precum şi aspecte interdisciplinare.

Evaluarea probelor prevăzute la punctele a), b1-4) şi c), se va face pe baza calificativului admis - respins


3. PROBA PRACTICĂ PENTRU COREPETIŢIE


 1. Coregrafie

Pentru susţinerea acesteia, candidaţii vor pregăti un program de recital alcătuit din:

a) o lucrare reprezentativă a unui compozitor romantic (Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Ceaikovski etc.) ;

b) o lucrare (pas de deux sau variaţie) din repertoriul romantic de balet ** ;

c) improvizaţia liberă a unui fragment de 8 sau 16 măsuri simple sau compuse omogen, în stil clasicromantic (tonal), în tempouri diferite (Adagio, Andantino, Allegro).

Recitalul poate fi susţinut şi cu partitura în faţă.


** Repertoriul obligatoriu:

Giselle” (A. Adam) – variaţia băiatului şi a fetei din actul I.

Coppélia” (L. Delibes) – mazurka şi p.d.d.

Don Quijote” (Minkus) – p.d.d. din actul III.

Corsarul” (Drigo) – p.d.d. din actul III.

Lacul lebedelor” (Ceaikovski) – variaţia Lebedei negre şi dans spaniol.

Frumoasa din pădurea adormită” (Ceaikovski) – variaţia Zânei liliacului.


Evaluarea probelor prevăzute la punctele a) b) şi c) se va face pe baza calificativelor: „admis”; „respins”.


 1. Muzică

a) recital instrumental alcătuit din:

- o lucrare din repertoriul baroc;

- o lucrare clasică (sonată p I);

- lucrare romantică;

- lucrare modernă sau românească.

b) citirea, la prima vedere, a trei texte muzicale în stil clasic, romantic şi românesc, de dificultate medie din creaţia simfonică şi vocal-simfonică (reducţii pentru pian).

Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o lucrare muzicală. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus ¼ din numărul lor.

Recitalul poate fi susţinut şi cu partitura în faţă.


Evaluarea probelor prevăzute la punctele a) şi b) se va face pe baza calificativelor: „admis”; „respins”.


4. PROBA PRACTICĂ PENTRU MUZICĂ VOCALĂ TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ (CANTO POPULAR)


 1. Elaborarea unei unităţi de învăţare, în funcţie de nivelul de învăţământ la care urmează să predea candidatul şi prezentarea orală a acesteia;

 2. Analiza unei lucrări muzicale din repertoriul pentru copii şi tineret.

Analiza lucrării va consta în :

Unitatea de învăţare se alege de către candidat, conform programei, anterior probei.

Precizare: Lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele I-XII ale curriculum-ului de educaţie muzicală.

Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o lucrare muzicală din repertoriul pentru copii şi tineret. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus ¼ din numărul acestora.

Evaluarea probelor a) şi b) se va face pe baza calificativelor: „admis”; „respins”.

La toate probele, candidaţii trebuie să obţină calificativul admis. Dacă la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare şi este declarat respins.


5. ARTA ACTORULUI (pentru absolvenţii învăţământului superior de lungă durată, catedre/posturi din şcoli şi licee de artă)


 1. Candidatul va elabora un set de exerciţii de iniţiere actoricească în cadrul unei lecţii cu 3 - 5 elevi.

 2. Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proză/poezie) universală sau românească. Asigurarea prezenţei elevilor va fi făcută de directorul unităţii de învăţământ.

Proba nu va depăşi 30 de minute.

Evaluarea probelor prevăzute la punctele a) şi b) se va face pe baza calificativelor: „admis”; „respins”.

La toate probele, candidaţii trebuie să obţină calificativul admis. Dacă la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare şi este declarat respins.
NOTĂ:

a) Unităţile de învăţământ unde candidaţii vor susţine proba practică, vor fi stabilite de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiul Bucureşti. Pentru susţinerea probei practice, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ desemnate să asigure desfăşurarea probelor practice vor pregăti şi vor asigura toate condiţiile necesare desfăşurării optime a acestora.

b) Prezenta anexă, parte integrantă din Metodologie, este valabilă pentru absolvenţii care optează pentru un post/catedră din şcoli generale, licee de cultură generală, şcoli şi licee de artă, cu specializările muzică, arta actorului şi coregrafie, cu program integrat şi suplimentar de artă.

c) Candidaţii care optează pentru ocuparea unui post/catedră prevăzut la punctul 2- Studii teoretice, vor susţine toate probele prevăzute la acest punct, indiferent dacă postul/catedra prevede ore numai pentru una/două din cele trei discipline.

d) Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată şi care au parcurs şi absolvit şi un modul de folclor, pot preda şi disciplina muzică vocală tradiţională românească (canto popular) din liceele de muzică (clasele IX-XII). Aceştia vor susţine proba practică prevăzută la punctul 4 şi o probă de recital vocal ce va consta în interpretarea a trei lucrări diferite, specifice genului, cu sau fără acompaniament, din zona de provenienţă a candidatului.

e) Pentru posturile/catedrele de ansambluri muzicale vocale şi instrumentale sau orchestrale, respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la punctul 4 (adaptate după caz). Pentru ansamblu coral, instrumental sau orchestral, lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a- a XII-a ale programei pentru ansamblu coral, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra şcoli şi licee de muzică.

f) Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată care au studiat şi absolvit un instrument sau au studiat şi au absolvit un modul de instrument, pot preda şi instrumentul respectiv la şcolile şi liceele de artă. Aceştia vor putea susţine probele practice prevăzute la punctul 1 - Educaţie muzicală specializată – Muzică instrumentală.

g) Prezenta anexă este valabilă şi pentru candidaţii aparţinând minorităţilor naţionale.ANEXA NR. 4

la Metodologie


I. PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUI

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU CLASE SPECIALE – LIMBI STRĂINE CU PROGRAM INTENSIV ŞI BILINGV SAU DIN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT AVÂND CLASE/GRUPE CU PREDARE ÎN ALTĂ LIMBĂ DECÂT ACEEA ÎN CARE CANDIDAŢII ŞI-AU FĂCUT STUDIILE


I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba practică/orală constă din:

1. Un interviu în limba de predare pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de receptare şi comunicare ale candidatului, în limba respectivă, cel puţin la nivelul C1 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL);

2. Un proiect didactic, pe o temă propusă de comisie, specifică programei şcolare a claselor la care va preda candidatul. Candidatul argumentează obiectivele propuse, strategiile şi tehnicile de predare/învăţare abordate justifică alegerea materialelor auxiliare/ a manualelor şcolare pe care le utilizează în desfăşurarea lecţiei;


II. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din aria curriculară "Om şi societate" în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au făcut studiile:

1. Un interviu în limba de circulaţie internaţională/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de comunicare ale candidatului, cel puţin la nivelul Bl din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL);

2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris şi oral pentru disciplina, care urmează să fie predată în de circulaţie internaţională/limba maternă.III. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din celelalte arii curriculare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au făcut studiile:

1. Un interviu în limba de circulaţie internaţională/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de comunicare ale candidatului, cel puţin la nivelul A2 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL);

2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris şi oral pentru disciplina, care urmează să fie predată în de circulaţie internaţională/limba maternă.


Evaluarea globală se face pe baza calificativelor „Admis” sau „Respins”.ANEXA NR. 5

la Metodologie


PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUI

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

Disciplina INFORMATICĂ


Proba practică constă din:

1. Realizarea practică a subiectelor înscrise pe biletul de examinare.

2. Biletul de examinare va conţine cinci subiecte care tratează:

• O aplicaţie în mediul de programare Pascal sau C++ (cap. 4* al programei):

- Se vor testa abilităţile candidatului în utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicaţiei;

• O aplicaţie de baze de date (cap. 9 al programei)

- Se vor verifica abilităţile candidatului în utilizarea unui SGBD din programele şcolare de liceu;

• Utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei)

- Se vor verifica abilităţile candidatului în utilizarea unui SO;

• Implementarea unei aplicaţii de birotică (din cap. 10 al programei)

• Utilizarea serviciilor reţelei de Internet (cap. 11 * al programei)

- Se vor testa abilităţile candidatului în utilizarea serviciilor Internet

3. Realizarea practică a subiectelor înscrise pe biletul de examinare nu va depăşi 60 minute.

4. Evaluarea se face pe baza calificativelor „Admis” sau „Respins”.
NOTĂ:

1) Unităţile de învăţământ şi numărul acestora unde candidaţii vor susţine proba practică, vor fi stabilite de inspectoratele şcolare judeţene/municipiul Bucureşti/comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului.

2) Prevederile prezentei anexe, parte integrantă din metodologia de concurs, sunt valabile şi pentru candidaţii care vor opta pentru un post/catedră vacant/ă din palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor.


ANEXA NR. 6

la Metodologie


PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUI

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE


PALATELE ŞI CLUBURILE COPIILOR ŞI ELEVILOR


Proba practică la palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor se desfăşoară după cum urmează:

1. PROFILUL TEHNICO- APLICATIV ŞI ŞTIINŢIFIC

A. TEORETIC


B. PRACTIC


2. PROFILUL SPORTIV - TURISTIC

A. TEORETIC
B. PRACTIC


3. CULTURAL - ARTISTIC

A. TEORETICB. PRACTIC

*Repertoriul muzical, coregrafic este identic cu cel stabilit pentru şcolile şi liceele de artă.
Evaluarea globală se face pe baza calificativelor „Admis” sau „Respins”.
ANEXA NR. 7

la Metodologie


PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUI

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE


Disciplinele INSTRUIRE PRACTICĂ,

ACTIVITĂŢI DE PRE-PROFESIONALIZARE – MAIŞTRI INSTRUCTORI1. Proba practică se susţine în cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, săli de demonstraţie din unităţile de învăţământ, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanentă a membrilor acesteia;

2. Proba practică constă în executarea unei lucrări/produs/serviciu/tehnici de îngrijire - conform profilului postului;

3. Subiectele pentru proba practică se elaborează de comisia de examinare a fiecărui centru de examen, în ziua examenului;

4. Durata probei practice variază între 30 – 180 minute pentru fiecare candidat, în funcţie de complexitatea lucrării;

5. Evaluarea probei practice se realizează pe baza unei fişe de observaţii elaborată de comisia de examinare;

6. Fişa de observaţii va cuprinde următoarele criterii de evaluare:

7. Evaluarea se face pe baza calificativelor „Admis” sau „Respins”.

ANEXA NR. 8

la MetodologiePROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUI

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

DIN UNITĂŢILE CU ÎNVĂŢĂMÂNT SPORTIV INTEGRAT ŞI SUPLIMENTAR

(licee, şcoli şi clase cu program sportiv/cluburi sportive şcolare)


Disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1. Subiectele, pentru proba practică, sunt elaborate de comisia de examinare în preziua examenului şi avizate de inspectorul şcolar de specialitate.

 2. Explicarea şi/sau demonstrarea paşilor metodici de învăţare/consolidare/ perfecţionare a elementelor/procedeelor solicitate în biletul de examen extras.ANEXA NR. 9

la Metodologie


PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUI

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

Disciplinele: ARTE PLASTICE, DECORATIVE, AMBIENTALE, ARHITECTURĂ, DESIGN


Proba practică va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:


Comisia va puncta fiecare manifestare artistică sau contribuţie teoretică publicată, de nivel naţional sau internaţional , premiile anuale acordate de uniunile de creaţie artistică sau filialele acestora din România, premiile internaţionale, coordonarea de proiecte naţionale sau internaţionale, realizarea de lucrări monumentale de sculptură, de arte murale, sau edificii majore de arhitectură, participări la expoziţiile anuale, bienale, trienale, etc. naţionale şi internaţionale, creaţii scenografice inclusiv de costum de scenă, lucrări de artă monumentală, ilustraţii sau lucrări de grafică publicitară, proiecte de arhitectură realizate individual sau în colectiv, creaţii omologate în diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramică, sticlă, metal, designul grafic sau designul ambiental), creaţii fotografice sau video omologate, lucrări de restaurare certificate de comisii de specialitate, articole publicate în literatura de specialitate, precum şi orice altă activitate creativă din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obţinerea drepturilor de autor, după cum urmează:


- pentru premiile anuale acordate de uniunile de creaţie sau filialele acestora, precum şi premii internaţionale acordate de instituţii culturale de prestigiu, realizarea de lucrări monumentale de sculptură, de arte ambientale, sau edificii majore de arhitectură, pentru coordonare de proiecte naţionale sau internaţionale:___________________________________________________30 puncte;

(pentru premiile anuale sau internaţionale precum şi pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acordă punctajului maxim);


max. 20 puncte pentru:

- participare la manifestări expoziţionale individuale sau de grup în spaţii administrate de uniuni de creaţie, de muzee de artă, sau de instituţii de cultură sau în alte locaţii aparţinând spaţiului public_____________________________________________________________________ 6 puncte;

- participarea la manifestări expoziţionale periodice sau ocazionale, creaţii scenografice de film, teatru sau televiziune și/sau de costum de scenă, lucrări de artă monumentală, ilustraţii sau lucrări de grafică publicitară, proiecte de arhitectură realizate individual sau în colectiv, creaţii omologate în diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramică, sticlă, metal, designul grafic sau designul ambiental), creaţii fotografice sau video omologate, lucrări de restaurare certificate de comisii de specialitate _____________________________________________ 6 puncte;

- participare în cadrul unor proiecte naţionale sau internaţionale _______________________4 puncte;

- participarea la manifestări artistice sau expoziţionale ocazionale desfășurate în spaţiul privat, contribuţii teoretice în domeniu (articole publicate în presa, comunicări ştiinţifice în cadrul unor seminarii pe teme de specialitate, etc) _______________________________________ max. 2 puncte;

- desfăşurarea oricăror altor activităţi în domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite inclusiv prin obţinerea drepturilor de autor* _________________________________________ max.2 puncte.


NOTA
*Fac excepţie produsele de artă decorativă sau icoanele, comercializate prin galerii comerciale, mărţişoarele sau felicitările.ANEXA NR. 10

la Metodologie


PROBA PRACTICĂ

DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE LA CLASELE/GRUPELE/UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE ŞCOLARIZEAZĂ ELEVI CU DEFICIENŢE DE AUZ
Proba practică constă în:

1. Un interviu care să reflecte competenţele de receptare şi de comunicare ale candidatului, în limbaj mimico-gestual.


2. Un proiect didactic, pe o temă propusă de comisie, specifică programei şcolare a disciplinei. Candidatul va argumenta obiectivele, strategiile şi tehnicile de predare/învățare/evaluare raportându-se la specificul deficienţei de auz.

Evaluarea globală se face pe baza calificativelor ”Admis” sau ”Respins”

ANEXA NR. 11

la MetodologieLista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care se afişează va conţine următoarele informaţii :


ANEXA NR. 12

la Metodologie

MODELE DE CERERI


ANEXA NR. 13

la Metodologie
Calculul mediei de departajare în cazul mediilor egale, pentru absolvenţii care au finalizat studiile în alte ţări şi au obţinut certificat pentru echivalarea studiilor eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România


1. În conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 4454 din 4.07.2005, anexa 2, media generală de absolvire se calculează după formula - MGE = MGA x 10 : Nmax - unde:

MGE reprezintă media generală de absolvire echivalată în România;

MGA reprezintă media generală de absolvire din ţara în care s-au finalizat studiile;

N­­max reprezintă nota maximă din sistemul de notare din ţara în care a absolvit.


2. În cazul în care absolvenţii înscrişi la concurs provin din ţări cu sistem de notare pe bază de calificative, conversia acestora se realizează astfel:

- Calificativul „ foarte bine” – nota 5 – pentru ţările în care se aplică alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.S.;

- Calificativul „ bine” – nota 4 - pentru ţările în care se aplică alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.S.;

- Calificativul „ satisfăcător” – nota 3 - pentru ţările în care se aplică alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.S.;

Pentru obţinerea mediei generale de absolvire echivalată în România, după conversia mai sus menţionată, se va aplica formula de la pct.1.


3. Media de departajare se va calcula ca media aritmetică dintre media generală de absolvire echivalată în România şi media obţinută la examenul de licenţă/diplomă/stat/absolvire.


4. Media obţinută la examenul de licenţă/diplomă/stat/absolvire, menţionată la pct.3 se calculează după aceeaşi formulă (eventual conversie) de la pct. 1 şi 2.


În consecinţă, pentru absolvenţii care au finalizat studiile în Ucraina, Republica Moldova sau alte ţări şi au obţinut diplome echivalate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România, în urma precizărilor de mai sus, calificativele sunt echivalate după cum urmează:

Calificativul „ foarte bine” – nota 10 în sistemul de notare M.E.C.T.S.

Calificativul „ bine” – nota 8 în sistemul de notare M.E.C.T.S.

Calificativul „ satisfăcător” – nota 6 în sistemul de notare M.E.C.T.S.

Anexa nr. 14

la Metodologie


Unitatea de învăţământ /Centrul __________


Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului repartizat

Rezultatul obţinut la proba practică/

orală în profilul postului

Nota obţinută la concurs

Unitatea de învăţământ

Localitatea

Post/

catedră

Cod

post

Tipul de repartizare:


- titularizare;


- detaşare la cerere;


- suplinire


Observaţii

Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului,

______________________________________

(Numele şi prenumele)L.S.1 Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4923/2005 au fost modificate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 6200/2008.