Autentificare

Avem 13 vizitatori și niciun membru online

Ordin 3607/3.04.2009 - Referendum model

1

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

C A B I N E T M I N I S T R U

O R D I N

privind prorogarea unor termene si perioade prevăzute în Calendarul miscării personalului didactic din

învăŃământul preuniversitar pentru anul scolar 2009 - 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei,

cercetării si tineretului nr. 5742/2008, cu modificările si completările ulterioare, în Metodologia

privind miscarea personalului didactic din învăŃământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul

ministrului educaŃiei, cercetării si tineretului nr. 5742/2008 si în Metodologia de organizare si

desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităŃile

de învăŃământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judeŃele nominalizate în ordinul ministrului

educaŃiei, cercetării si tineretului nr. 5573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educaŃiei,

cercetării si tineretului nr. 5741/2008

În baza prevederilor art. 141 din Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările

si completările ulterioare,

Având în vedere intenŃiile de modificare a legislaŃiei în domeniul învăŃământului preuniversitar,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si funcŃionarea Ministerului

EducaŃiei, Cercetării si Inovării,

Ministrul educaŃiei, cercetării si inovării

emite prezentul ordin:

Art. I.

scolar 2009 - 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării si tineretului nr. 5742/2008,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, cu modificările si

completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Termenele si perioadele prevăzute la literele b)-j) de la subpunctul 4, literele a)-d) de la

subpunctul 5, litera a) de la subpunctul 6 si la litera a) de la subpunctul 7, ale punctului II, se prorogă

cu 14 zile calendaristice.

2. Termenele si perioadele prevăzute la literele b) si c) de la subpunctul 6, literele b) si c) de la

subpunctul 7, ale punctului II, precum si data de 1 iunie 2009 prevăzută la litera d) subpunctul 6,

respectiv la litera d) de la subpunctul 7, ale punctului II, se prorogă cu 7 zile calendaristice.

Calendarul miscării personalului didactic din învăŃământul preuniversitar pentru anul

Art. II.

privind miscarea personalului din învăŃământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului

educaŃiei, cercetării si tineretului nr. 5743/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 760 bis din 11 noiembrie 2008, datele de 29 mai 2009 si 1 iunie se prorogă cu 7 zile calendaristice.

La litera a) a alineatului (6) de la articolul 82 si în anexele nr. 11 si 12 din Metodologia

2

Art. III.

desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităŃile

de învăŃământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judeŃele nominalizate în Ordinul ministrului

educaŃiei, cercetării si tineretului nr. 5573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educaŃiei, cercetării

si tineretului nr. 5741/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 20

noiembrie 2008, datele de 29 mai 2009 si 1 iunie se prorogă cu 7 zile calendaristice.

La alineatul (6) al articolului 1 si în anexa nr. 9 din Metodologia de organizare si

Art. IV.

Ministerului EducaŃiei, Cercetării si Inovării si inspectoratele scolare judeŃene/al municipiului

Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

DirecŃia Acreditarea, Evaluarea si PerformanŃa în Cariera didactică din cadrul

Art. V.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,

ECATERINA ANDRONESCU

Bucuresti,

Nr. 3607

Data: 03.04.2009


Unitatea de învăţământ_______________

Sindicatul________________________

MODELREFERENDUM


Având în vedere faptul că salariaţii din învăţământ continuă să fie umiliţi, deoarece:


  1. Guvernul refuză aplicarea Legii nr. 221/2008 privind majorarea salariilor personalului didactic;

  2. Descentralizarea învăţământului preuniversitar, aşa cum intenţionează să o facă actuala Putere, ar avea consecinţe dezastruoase asupra sistemului de învăţământ şi a salariaţilor acestuia;

  3. M.E.C.I. a modificat Planurile - cadru pentru învăţământul liceal, în mod haotic, fără să se ţină cont de interesele elevilor;

  4. Nu există o viziune coerentă şi unitară în ceea ce priveşte reforma în învăţământ,

vă rugăm să vă exprimaţi opţiunea pentru formele de protest la care vom recurge, în vederea susţinerii revendicărilor noastre.


Nr.crt.

Numele şi Prenumele

Miting de protest în Bucureşti

Grevă generală în zilele în care se desfăşoară tezele unice

Grevă generală în luna iunie

Boicotarea examenului de bacalaureat

Semnătura
Lider de sindicat,