Autentificare

Avem 7 vizitatori și niciun membru online

Propuneri privind functiile si atributiile in Inspectoratele Scolare


Propuneri privind funcţiile şi atribuţiile

Inspectoratelor Şcolare


Propunerile de mai jos au ca bază legislaţia calităţii (în special OUG Nr. 75 / 2005 aprobată prin Legea nr. 87/2006 şi actele normative adiţionale şi subsecvente), documentele elaborate la nivelul Ministerului în legătură cu descentralizarea sistemului de învăţământ, experienţa aplicării Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea inspecţiei şcolare (RODIS) şi a metodologiei aferente, precum şi rezultatele cercetărilor realizate la noi şi în alte ţări.


Având în vedere cele de mai sus, considerăm că este necesară regândirea funcţiilor şi atribuţiilor Inspectoratelor Şcolare, a însuşi conceptului de inspecţie şcolară, având în vedere următoarele aspecte:


 1. În conformitate cu art. 24, 25, 33 şi 34 din OUG 75/2005, ARACIP realizează autorizarea provizorie, acreditarea şi evaluarea periodică a organizaţiilor furnizoare de educaţie şi a programelor de studii. Având în vedere cele de mai sus, evaluarea instituţională, ca parte a evaluării sistemului de învăţământ, intră în sarcina ARACIP şi nu în sarcina inspectoratelor şcolare.


 1. În conformitate cu art. 24, ARACIP realizează împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din Minister activitatea de monitorizare şi control al calităţii, iar în conformitate cu art. 26, MECI, prin structurile sale (deci, inclusiv inspectoratele şcolare) este responsabil de controlul şi implementarea măsurilor de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii recomandate de ARACIP. La acelaşi articol, se face menţiunea expresă că inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din Minister exercită controlul calităţii pe baza unor metodologii specifice.


 1. Procesul de descentralizare va duce la pierderea, de către inspectoratele şcolare, a funcţiilor de management financiar şi de management al resurselor umane, care vor fi preluate de comunitatea locală şi de unitatea şcolară. Mai ales în condiţiile descentralizării, este nevoie de o instituţie care să vegheze ca unităţile şcolare, care vor gestiona autonom personalul şi resursele financiare, fac, într-adevăr ceea ce trebuie să facă.


 1. Aplicarea RODIS constă, din ce în ce mai mult, în evaluarea documentelor şi din ce în ce mai puţin în evaluarea prestaţiei concrete a cadrului didactic la clasă, a relaţiei profesor elev şi a rezultatelor învăţării.


 1. Evoluţiile înregistrate în ultimii ani în activitatea inspectoratelor şcolare, denotă o tot mai pronunţată orientare a acestora spre evaluarea calităţii procesului educaţional.


Ca atare, propunem pentru inspectoratul şcolar (IS) următoarele funcţii – domenii ale unei inspecţii şcolare redefinite:


 1. Controlul administrativ al funcţionării unităţilor şcolare. Pentru a asigura funcţionarea în condiţii de legalitate a sistemului şcolar, IS vor trebui ca să verifice / să controleze măsura în care unităţile şcolare respectă prevederile legale privind:

 • Obţinerea autorizaţiilor de funcţionare.

 • Respectarea curriculum-ului naţional şi a procedurilor de stabilire a c.d.ş. /c.d.l.

 • Metodologia predării stabilită prin documente normative sau recomandate la nivel naţional precum şi prin indicaţiile metodice specifice diferitelor discipline şi arii curriculare.

 • Procedurile privind încadrarea şi mişcarea personalului.

 • Procedurile şi înregistrările financiar contabile.

 • Şcolarizarea elevilor cu c.e.s., a elevilor provenind din minorităţile naţionale precum şi a celorlalte prevederi legale privind combaterea discriminării, asigurarea dreptului la educaţie şi protecţia drepturilor copilului.

 • Accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public şi protecţia informaţiilor confidenţiale

 • Participarea unităţilor şcolare la programele naţionale de reformă.

 • Relaţiile instituţionale – cu autorităţile publice locale etc. – stabilite prin lege.

 • Orice altă prevedere legală cu aplicare la funcţionarea unităţilor şcolare.


 1. Controlul calităţii pe baza standardelor naţionale. ARACIP va realiza standarde naţionale de calitate care vor acoperi domeniile prevăzute în art. 10 al OUG 75/2005. Având în vedere şi prevederile art. 24, 25, 33 şi 34 ale OUG, IS vor asigura controlul îndeplinirii, de către unităţile şcolare don judeţ, al acestor prevederi privind calitatea.


 1. Monitorizarea implementării politicilor şi programelor naţionale de reformă.


 1. Administrarea reţelei şcolare. Este vorba, în primul rând, de evidenţa unităţilor şcolare de stat şi particulare (inclusiv a nivelurilor, calificărilor specializărilor etc.). De asemenea, IS vor iniţia procedurile de înfiinţare / desfiinţare a unităţilor şcolare de stat, prin corelarea intereselor şi nevoilor locale cu politicile naţionale şi cu resursele disponibile.


 1. Implementarea programelor de îmbunătăţire a calităţii la nivel judeţean. Controlul calităţii realizat de către IS va conduce la formularea unor programe judeţene de îmbunătăţire a calităţii. Aceste programe vor fi implementate şi monitorizate de către IS.


 1. Monitorizarea programelor de îmbunătăţire a calităţii la nivelul unităţilor şcolare. Evaluarea internă (autoevaluarea) unităţilor şcolare, controlul calităţii precum şi evaluarea externă vor conduce la elaborarea unor proiecte / programe locale de dezvoltare instituţională şi de îmbunătăţire a calităţii. IS vor realiza monitorizarea şi sinteza acestor proiecte şi programe.


 1. Îndrumarea şi sprijinirea unităţilor şcolare. Oferirea de servicii pentru unităţile şcolare care nu sunt capabile, din motive obiective, să realizeze procedurile respective (de exemplu, şcolile mici sau cele izolate). Această funcţie va fi oricum necesară în timpul tranziţiei spre un sistme şcolar descentralizat. De exemplu, IS pot oferi servicii:

 • Informaţionale – furnizarea şi prelucrarea datelor statistice şi a informaţiei.

 • Financiar contabile.

 • De management al personalului.

 • De consiliere.

 • De management de proiect.


 1. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice – prin inspecţiile speciale (ca şi în prezent, dar cu un mai mare accent pe evaluarea predictivă şi pe dezvoltare şi mai puţin pe sancţionare).


 1. Rezolvarea contestaţiilor, plângerilor şi reclamaţiilor. Este necesară o instanţă intermediară de apel, înaintea Ministerului, care să primească plângerile, contestaţiile şi reclamaţiile referitoare la funcţionarea instituţiilor şcolare, privind cadrele didactice şi alţi angajaţi ai unităţilor şcolare, privind managementul unităţilor şcolare etc.Preşedinte ARACIP


Constantin – Şerban IOSIFESCU